สภาวิศวกร

Continuing Professional Development (CPD)

เกี่ยวกับ CPD

  • ความหมาย

  • วัตถุประสงค์

  • ประโยชน์

  • ทิศทาง

  • กิจกรรมของโครงการ CPD ที่จะดำเนินการในปี พ.ศ. 2552

  • เกณฑ์ CPD ของสภาวิศวกร

  • สภาวิศวกรจะดำเนินการอะไรบ้าง เพื่อให้เกิด CPD?

  • CPD จะเริ่มใช้เมื่อใด ?