สภาวิศวกร

Continuing Professional Development (CPD)

กิจกรรมอะไรบ้างที่นับจำนวนชั่วโมง CPD ได้

ตารางแบ่งประเภทกิจกรรม การนับจำนวนชั่วโมง และการให้น้ำหนักกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง
กิจกรรมที่ ประเภทกิจกรรม กิจกรรม หลักเกณฑ์การนับจำนวนชั่วโมง การให้น้ำหนัก
1 การศึกษาแบบเป็นทางการสูงสุด 80 PDU ต้องเข้าศึกษา/อบรม ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาทั้งหมด (ผู้ที่เป็นอาจารย์และวิทยากรไม่จำเป็นต้องได้ชั่วโมงต่ำสุดจากกิจกรรมนี้) 101 หลักสูตรที่เรียนในวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยี หรือมหาวิทยาลัย (ที่สูงกว่าระดับปริญญาตรี) นับจำนวนชั่วโมงที่เรียน ดังนี้
- หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสาขา วิศวกรรมควบคุม
2.0
- หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิศวกรรมอื่นๆ (ไม่ควบคุม) 1.0
- หลักสูตรอื่นๆ เช่น MBA 0.5
102 หลักสูตรการอบรมที่จัดโดยองค์กรที่สภาวิศวกรให้การรับรองที่มีการสอบ กรณีสอบผ่าน นับตามจำนวนชั่วโมงที่เรียน 2.0
กรณีสอบไม่ผ่าน นับตามจำนวนชั่วโมงที่เรียน 1.5
103 หลักสูตรการอบรมที่จัดโดยองค์กรที่สภาวิศวกรให้การรับรองที่ไม่มีการสอบ นับตามจำนวนชั่วโมงที่เรียน 1.5
104 หลักสูตรการอบรมในองค์กรของตนเองที่สภาวิศวกรให้การรับรอง นับตามจำนวนชั่วโมงที่เรียน 1.0
105 หลักสูตรอบรมที่จัดโดยหน่วยงานอื่นที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐ(ที่ไม่ใช่ทางด้านวิศวกรรม) นับจำนวนชั่วโมงที่เรียน 1.0
2 การศึกษาแบบไม่เป็นทางการ สูงสุด 20 PDU 201 การเรียนรู้ด้วยตนเอง (ในงานใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง) โดยมีการจดบันทึกสรุปด้วยการทำเป็นรายงานหรือคู่มือการทำงานแสดงเป็นผลงาน นับ 2 ชั่วโมงต่อหน้าของรายงานหรือคู่มือการทำงาน 1.0
202 การศึกษาดูงาน นับตามจำนวนชั่วโมงที่ศึกษาดูงาน โดยไม่นับเวลาเดินทาง 0.5
3 การเข้าร่วมสัมมนาและการประชุมทางวิชาการหรือวิชาชีพสูงสุด 60 PDU 301 การเข้าฟังการสัมมนาและการประชุมทางวิชาการหรือวิชาชีพ ภายในประเทศ นับตามจำนวนชั่วโมงที่เข้าสัมมนาหรือประชุม 1.0
302 การเข้าประชุมในคณะกรรมการหรืออนุกรรมการที่เกี่ยวกับวิชาการหรือวิชาชีพ ภายในประเทศ นับตามจำนวนชั่วโมงที่เข้าประชุม 1.0
303 การเข้าฟังการสัมมนาและการประชุมทางวิชาการหรือวิชาชีพ ระหว่างประเทศ นับตามจำนวนชั่วโมงที่เข้าสัมมนาหรือประชุม 1.5
304 การเข้าประชุมในคณะกรรมการหรืออนุกรรมการที่เกี่ยวกับวิชาการหรือวิชาชีพ ระหว่างประเทศ นับตามจำนวนชั่วโมงที่เข้าประชุม 1.5
4 การเข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมวิชาชีพ สูงสุด 60 PDU 401 การเป็นสมาชิกในสมาคมทางวิชาการหรือวิชาชีพที่สภาวิศวกรให้การรับรอง นับ 10 ชั่วโมงต่อ 1 สมาคม 1.0
402 การเป็นกรรมการในสมาคมทางวิชาการหรือวิชาชีพที่สภาวิศวกรให้การรับรอง(ต้องเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยร้อยละ 50 ของเวลาทั้งหมด) นับ 10 ชั่วโมงต่อ 1สมาคม 2.0
403 การเป็นอนุกรรมการหรือคณะทำงานในสมาคมทางวิชาการหรือวิชาชีพที่สภาวิศวกรให้การรับรอง (ต้องเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยร้อยละ 50 ของเวลาทั้งหมด) นับ 10 ชั่วโมงต่อ 1สมาคม 1.5
5 กิจกรรมบริการวิชาชีพ สูงสุด 80 PDU 501 การพิจารณาการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย (กรรมการต่างๆ โดยเน้นทางวิชาการในมหาวิทยาลัย) นับตามจำนวนชั่วโมงที่ร่วมพิจารณา 2.0
502 การเป็นสมาชิกหรือกรรมการของหลักสูตรการพัฒนาวิชาชีพที่ตั้งขึ้น นับ 10 ชั่วโมงต่อ หนึ่งหลักสูตร 2.0
503 การมีส่วนร่วมในการกำหนดและตรวจสอบหลักสูตรการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง นับตามจำนวนชั่วโมงที่กำหนด และตรวจสอบหลักสูตร 2.0
504 การพิจารณากฎเกณฑ์ทางเทคนิคในงานต่างๆ เช่น การพิจารณาและแก้ไขกฎกระทรวง มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เป็นต้น นับตามจำนวนชั่วโมงที่พิจารณา 2.0
505 เป็นกรรมการสอบโครงงานวิจัย นักศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท และ ปริญญาเอก ในกรณีต่างมหาวิทยาลัยเท่านั้น นับตามโครงงาน (ปริญญาตรีให้ 5 ชั่วโมงต่อโครงงาน ปริญญาโท/เอก ให้ 10 ชั่วโมงต่อ โครงงาน) 1.0
506 จิตอาสาในงานบริการวิชาชีพวิศวกรรม นับตามจำนวนชั่วโมงที่ปฏิบัติงาน 1.0
6 การมีส่วนร่วมในวงการอุตสาหกรรม สูงสุด 80 PDU 601 การให้คำปรึกษาให้กับวงการอุตสาหกรรม 10 ชั่วโมงต่อ 1 งาน 1.0
602 การทำวิจัยให้กับวงการอุตสาหกรรม 10 ชั่วโมงต่อ 1 งาน 2.0
7 การสร้างสรรค์ความรู้สูงสุด 80 PDU 701 การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน (code of practice) 5 ชั่วโมงต่อหน้าของผู้ทำและ 2 ชั่วโมงต่อหน้าของผู้ตรวจ 1.0
702 การทำวิจัย การนำเสนอ และการเขียนบทความของงานวิจัยลงในวารสารแบบที่ต้องมีการตรวจทาน การเขียนหนังสือหรือเอกสารทางวิชาการ ภายในประเทศ 5 ชั่วโมงต่อหน้าของบทความ 40 ชั่วโมงต่อเล่มของหนังสือ 1.0
703 การทำวิจัย การนำเสนอ และการเขียนบทความของงานวิจัยลงในวารสารแบบที่ต้องมีการตรวจทาน การเขียนหนังสือหรือเอกสารทางวิชาการ ต่างประเทศ 5 ชั่วโมงต่อหน้าของบทความ 40 ชั่วโมงต่อเล่มของหนังสือ 1.5
704 การทำวิจัย การนำเสนอ และการเขียนบทความของงานวิจัยลงในวารสารแบบที่ไม่ต้องมีการตรวจทาน 5 ชั่วโมงต่อหน้า 0.5
705 การตรวจและปรับแก้บทความของผู้อื่น ในประเทศ 5 ชั่วโมงต่อหน้า 1.0
706 การตรวจและปรับแก้บทความของผู้อื่น ต่างประเทศ 5 ชั่วโมงต่อหน้า 1.5
707 การเป็นวิทยากรในการอบรมที่มีการสอบ นับตามจำนวนชั่วโมงที่ให้การอบรม 2.0
708 การเป็นวิทยากรในการอบรมที่ไม่มีการสอบ นับตามจำนวนชั่วโมงที่ให้การอบรม 1.5
709 การเป็นวิทยากรในการสัมมนาและการประชุมทางวิชาการ นับตามจำนวนชั่วโมงที่ให้การสัมมนา 1.0
8 การจดสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมสูงสุด 100 PDU 801 การจดสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรม 40 ชั่วโมงต่อสิทธิบัตร 1.0
9 การศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) สูงสุด 20 PDU 901 การศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)
(ที่มีการวัดผลหลังการอบรมและต้องผ่านการวัดผล)
นับตามจำนวนชั่วโมงที่เรียน 0.5