หน้าหลัก กฎหมายวิชาชีพ-13

กฎหมายวิชาชีพ-13

หนังสือรวมกฎหมายของสภาวิศวกร

พิมพ์ครั้งที่ 18 : มีนาคม 2565

1.พรบ.วิศวกร 2542

2.พรบ.ความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคล 2560

3.พระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานของรัฐฯ 2552

กฎกระทรวงกำหนดการดำเนินการอื่นฯ 2560

1.โยธา

2.เหมืองแร่

3.เครื่องกล

4.ไฟฟ้า

5.อุตสาหการ

6.สิ่งแวดล้อม

7.เคมี

1.กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม 2544

2.กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2565

3.กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม (ฉบับที่ 3) 2565

4.ข้อบังคับสภาวิศวกร-ค่าจดทะเบียนสมาชิกบุคคลภายนอก 2551

5.ข้อบังคับสภาวิศวกร-ค่าจดทะเบียนสมาชิกบุคคลภายนอก ฉ.2 2558

6.ข้อบังคับสภาวิศวกร-ค่าจดทะเบียนสมาชิกบุคคลภายนอก ฉ.3 2559

7.ข้อบังคับสภาวิศวกร-ค่าจดทะเบียนสมาชิกบุคคลภายนอก ฉ.4 2561

8.ข้อบังคับสภาวิศวกร-ค่าจะทะเบียนสมาชิกบุคคลภายนอก ฉ.5 2564

9.ข้อบังคับสภาวิศวกร-ค่าจดทะเบียนสมาชิกบุคคลภายนอก ฉ.6 2566

1.ข้อบังคับสภาวิศวกร-เลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร 2543

2.ข้อบังคับสภาวิศวกร-เลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร ฉ.2 2551

3.ข้อบังคับสภาวิศวกร-เลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร ฉ.3 2555

4.ข้อบังคับสภาวิศวกร-เลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร ฉ. 4 2564

1.ข้อบังคับสภาวิศวกร-เลือกนายก 2552

2.ข้อบังคับสภาวิศวกร-เลือกนายกสภาฯ-(ฉบับที่2) 2565

1.ข้อบังคับสภาวิศวกร-มอบหมายให้ทำการแทน 2543

1.ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วยจริยธรรม 2566

1.ข้อบังคับสภาวิศวกร-ประชุมใหญ่ 2543

2.ข้อบังคับสภาวิศวกร-ประชุมใหญ่ ฉ.2 2550

3.ข้อบังคับสภาวิศวกร-ประชุมใหญ่ ฉ.3 2564

1.ข้อบังคับสภาวิศวกร-ผู้ตรวจ 2559

1.ข้อบังคับสภาวิศวกร-รับสมัครเป็นสมาชิกสามัญ 2543

2.ข้อบังคับสภาวิศวกร-รับสมัครเป็นสามัญ ฉ.2 2564

3.ข้อบังคับสภาวิศวกร-รับสมัครเป็นสมาชิกวิสามัญ 2543

4.ข้อบังคับสภาวิศวกร-รับสมัครเป็นวิสามัญ ฉ.2 2564

1.ข้อบังคับสภาวิศวกร-โรคต้องห้าม 2543

2.ข้อบังคับสภาวิศวกร-คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม 2543

33.ระเบียบ-แต่งตั้งสมาชิกกิตติมศักดิ์ 2544

1.ข้อบังคับสภาวิศวกร-แบบใบอนุญาต 2553

2.ข้อบังคับสภาวิศวกร-แบบใบอนุญาต ฉ.2 2561

1.ข้อบังคับสภาวิศวกร-ภาคีพิเศษ 2543

2.ข้อบังคับสภาวิศวกร-ภาคีพิเศษ ฉ.2 2555

3.ข้อบังคับสภาวิศวกร-ภาคีพิเศษ ฉ.3 2559

4.ข้อบังคับสภาวิศวกร-ภาคีพิเศษ ฉ.4 2564

5.ระเบียบ-ทดสอบภาคีพิเศษ 2544

1.ข้อบังคับสภาวิศวกร-ออกใบอนุญาตภาคี 2561

2.ข้อบังคับขอรับใบอนุญาต ภาคี ฉบับ 2 2565

3.ระเบียบ-คุณสมบัติ-ภาคี 2549

4.ระเบียบสอบภาคี 2565

5.ระเบียบอบรมความพร้อม 2565

1.ข้อบังคับขอรับใบอนุญาต สามัญวุฒิ 2565

2.ระเบียบ-ทดสอบความรู้สามัญวุฒิ 2551

3.ระเบียบ-ทดสอบความรู้สามัญวุฒิ ฉ.2 2553

4.ระเบียบ-ทดสอบความรู้สามัญวุฒิ ฉ.3 2559

5.ระเบียบสามัญวุฒิ ฉบับ 4 2565

1.ข้อบังคับสภาวิศวกร-ออกใบอนุญาตนิติบุคคล 2543

2.ข้อบังคับสภาวิศวกร-ออกใบอนุญาตนิติบุคคล ฉ.2 2554

3.ข้อบังคับสภาวิศวกร-ออกใบอนุญาตนิติบุคคล ฉ.3 2564

1.ระเบียบ-ขึ้นทะเบียนอาเซียน 2557

2.ระเบียบ-ขึ้นทะเบียนอาเซียน ฉ.2 2560

3.ระเบียบ-ขึ้นทะเบียนอาเซียน ฉ.3 2563

4.ระเบียบ-ขึ้นทะเบียนอาเซียน 2565

1.ข้อบังคับสภาวิศวกร-ขึ้นทะเบียนวิศวกนต่างด้าว 2561

2.ข้อบังคับสภาวิศวกร-ขึ้นทะเบียนวิชาชีพต่างด้าว ฉ.2 2564

1.ระเบียบ-ขึ้นทะเบียนเอเปค 2552

2.ระเบียบ-ขึ้นทะเบียนเอเปค ฉ.2 2560

3.ระเบียบ-ขึ้นทะเบียนเอเปค ฉ.3 2563

4.ระเบียบ-ขึ้นทะเบียนเอเปค 2565

9.ระเบียบพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง 2565

1.ข้อบังคับสภาวิศวกร-จรรยาบรรณ 2559

2.ระเบียบ-วิธีจรรยาบรรณ 2546

3.ระเบียบ-วิธีจรรยาบรรณ ฉ.2 2551

4.ระเบียบ-วิธีจรรยาบรรณ ฉ.3 2554

5.ระเบียบ-วิธีจรรยาบรรณ ฉ.4 2564

6.ข้อบังคับสภาวิศวกร-อุทธรร์คำวินิจฉัยจรรยาบรรณ 2551

7.ข้อบังคับสภาวิศวกร-พักใช้เพิกถอน 2551

1.ระเบียบ-สรรหาจรรยาบรรณ 2550

1.ข้อบังคับสภาวิศวกร-รับรองปริญญา 2554

2.ข้อบังคับสภาวิศวกร- รับรองปริญญา ฉ.2 2561

3.ข้อบังคับสภาวิศวกร-รับรองปริญญา ฉ.3 2564

4.ระเบียบองค์ความรู้ 2565

1.ระเบียบ-รับรองมาตรฐานการศึกษา 2560

1.ข้อบังคับสภาวิศวกร-มาตรฐานประกอบวิชาชีพ 2561

2.ระเบียบ-ความสามารถ 2563

3.ระเบียบ-การให้บริการวิชาชีพ 2563

1.ข้อบังคับสภาวิศวกร-รับรองความรู้ความชำนาญวิศวกรรม 2564

2.ระเบียบสภาวิศวกร-วิศวกร-วิศวกรวิชาชีพ 2564

1.ข้อบังคับสภาวิศวกร-หนังสือรับรองวิศวกรรมควบคุม 2564

2.ระเบียบ-เฉพาะด้าน 2564

1.ระเบียบ-ข้อมูลข่าวสาร 2554

2.ระเบียบ-รักษาความเรียบร้อยดูข่าวสาร 2554