หน้าหลัก รับฟังความคิดเห็นร่างกฏหมาย การรับฟังความคิดเห็นการแก้ไขระเบียบวิธีพิจารณาและวินิจฉัยจรรยาบรรณ เพื่อประโยชน์ของสมาชิกและประชาชนในการไต่สวนและบันทึกถ้อยคำทางอิเล็กทรอนิกส์

การรับฟังความคิดเห็นการแก้ไขระเบียบวิธีพิจารณาและวินิจฉัยจรรยาบรรณ เพื่อประโยชน์ของสมาชิกและประชาชนในการไต่สวนและบันทึกถ้อยคำทางอิเล็กทรอนิกส์

เรื่อง    การรับฟังความคิดเห็นการแก้ไขระเบียบวิธีพิจารณาและวินิจฉัยจรรยาบรรณ เพื่อประโยชน์ของสมาชิกและประชาชนในการไต่สวนและบันทึกถ้อยคำทางอิเล็กทรอนิกส์

          เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และการกำหนดมาตรการต่าง ๆ ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ไม่เอื้ออำนวยต่อการเดินทางของผู้กล่าวหา ผู้ถูกกล่าวหา และพยาน ในการเดินทางมาให้ถ้อยคำต่อคณะอนุกรรมการไต่สวน ณ สำนักงานสภาวิศวกร (กรุงเทพมหานคร) ซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยวิธีพิจารณาและวินิจฉัยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2546 เพื่อรองรับวิธีพิจารณาไต่สวนและบันทึกถ้อยคำทางอิเล็กทรอนิกส์

          โดยร่างระเบียบฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกและประชาชนในส่วนของการไต่สวนและบันทึกถ้อยคำทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะช่วยให้การพิจารณาไต่สวนเรื่องร้องเรียนจรรยาบรรณเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สะดวก รวดเร็ว และเที่ยงธรรม โดยไม่ทำให้สิทธิของคู่กรณีลดน้อยลง รวมถึงไม่ติดปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานหากเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติและโรคติดต่ออันตราย

          ทั้งนี้ ท่านสามารถร่วมสนับสนุนร่างระเบียบดังกล่าว หรือแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของ สภาวิศวกร www.coe.or.th ได้ตั้งแต่ วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 และปิดรับฟังความคิดเห็นวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เพื่อสภาวิศวกรจะได้รวบรวมความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการดำเนินการต่อไป

          สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่ https://forms.gle/Esz4TU41MQpF6bba9