หน้าหลัก รับฟังความคิดเห็นร่างกฏหมาย การรับฟังความคิดเห็นหลักเกณฑ์การยกเว้นการทดสอบความรู้ เพื่อขอรับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกร

การรับฟังความคิดเห็นหลักเกณฑ์การยกเว้นการทดสอบความรู้ เพื่อขอรับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกร

          เนื่องด้วยที่ประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการยกเว้นการทดสอบความรู้ระดับภาคีวิศวกร สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร กรณีจีงเป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกร พ.ศ.2561 เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การยกเว้นการทดสอบความรู้ระดับภาคีวิศวกร อันจะเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมในประเทศและระดับสากล
          ดังนั้น สภาวิศวกรจึงเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกร พ.ศ.2561 เพื่อกำหนดทางเลือกเพิ่มเติมในการยื่นคำขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกร สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตที่สำเร็จการศึกษาที่สภาวิศวกรรับรองปริญญา และมีหนังสือรับรองการทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพวิศวกรรมไม่น้อยกว่าสิบสองเดือน ภายใต้การกำกับของผู้ได้รับใบอนุญาตตั้งแต่ระดับสามัญวิศวกรขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรมเดียวกันกับที่ยื่นคำขอ หรือหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมที่ผู้ยื่นคำขอสังกัดอยู่ ให้ได้รับการยกเว้นการทดสอบความรู้ในหมวดวิชาพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมและหมวดวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม
          ทั้งนี้ ท่านสามารถร่วมสนับสนุนร่างข้อบังคับดังกล่าว ผ่านเว็บไซต์ของสภาวิศวกร www.coe.or.th ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และปิดรับฟังความคิดเห็น วันที่ 31 สิงหาคม 2564 เพื่อสภาวิศวกรจะได้รวบรวมความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการดำเนินการต่อไป
          สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่ https://forms.gle/Ap8mCE4KDC8v9iJd9