หน้าหลัก กิจกรรมเป็นข่าว พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สภาวิศวกร กับบริษัท นันทวัน จำกัด

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สภาวิศวกร กับบริษัท นันทวัน จำกัด

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สภาวิศวกร กับบริษัท นันทวัน จำกัด โดยศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกสภาวิศวกร กับ นายพรชัย สิทธิยากรณ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท นันทวัน จำกัด เพื่อพัฒนาคุณภาพทางวิชาการให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมก่อสร้างของไทย โดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ผลิตวัสดุ ผู้ประกอบวิชาชีพ อาจารย์ นักศึกษา หน่วยงานของรัฐและเอกชน ในการจัดทำโครงการวิชาการรูปแบบต่าง ๆ ร่วมกัน เพื่อพัฒนาคุณภาพทางวิชาการให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมก่อสร้างของไทย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพทางด้านวิศวกรรมความปลอดภัย และการบริหารจัดการเกี่ยวกับการก่อสร้าง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงยกระดับมาตรฐานวิศวกรไทยให้มีความรู้ ความสามารถ มีความรับผิดชอบ พัฒนาขีดความสามารถของวิศวกรไทยให้มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็วในยุคดิสรัปชัน ส่งเสริมคุณภาพการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมให้ทัดเทียม กับนานาอารยประเทศ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิศิษฐ์ แสง-ชูโต เลขาธิการสภาวิศวกร และนายสุรเดช ตันชัชวาล ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ศูนย์ฝึกอบรมไทย โอบายาชิ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน ในวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ณ สำนักงานสภาวิศวกร