หน้าหลัก ข่าวจากหน่วยงานภายนอก ม.ศิลปากรเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร “เทคนิคการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินจากคลังสำหรับบุคลากรภาครัฐ” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 10

ม.ศิลปากรเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร “เทคนิคการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินจากคลังสำหรับบุคลากรภาครัฐ” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 10

สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร “เทคนิคการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินจากคลังสำหรับบุคลากรภาครัฐ” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 10 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินการคลัง วิธีการงยประมาณ พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประขุมระหว่างประเทศการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ เบี้ยประชุม
โดยโครงการฯ กำหนดจัดฝึกอบรมจำนวน 10 รุ่น (ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,900 บาท) ดังนี้

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 6 – 7 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 18 – 19 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น

รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 29 – 30 มกราคม 2565 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่

รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 19 -20 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จ.อุดรธานี

รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 26 – 27 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่

รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 9 – 10 เมษายน 2565 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จ.อุบลราชธานี

รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

รุ่นที่ 9 ระหว่างวันที่ 30 – 31 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จ.อุดรธานี

รุ่นที่ 10 ระหว่างวันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ท่านใดสนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.suas.su.ac.th/ หรือลงทะเบียนได้ที่นี่ คลิก