หน้าหลัก ข่าวจากหน่วยงานภายนอก สถาบันพระปกเกล้าขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 28

สถาบันพระปกเกล้าขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 28

สถาบันพระปกเกล้าขอเชิญเข้าร่วมอบรม
หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง
รุ่นที่ 28 (ปปร.28)


รายละเอียดการรับสมัครพร้อมสมัครอบรมผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ www.kpi.ac.th
ภายในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 16.30 น.

รายละเอียดการรับสมัครเข้าศึกษา คลิก

ดาวน์โหลด