หน้าหลัก กิจกรรมเป็นข่าว สภาวิศวกรจัดเสวนาเรื่อง “มาตรการและการป้องกันเพื่อความปลอดภัยเกี่ยวกับการก่อสร้างโครงสร้างสาธารณูปโภค”

สภาวิศวกรจัดเสวนาเรื่อง “มาตรการและการป้องกันเพื่อความปลอดภัยเกี่ยวกับการก่อสร้างโครงสร้างสาธารณูปโภค”

สภาวิศวกร โดย ผศ.ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกสภาวิศวกร เชิญผู้บริหารในส่วนของการดำเนินการก่อสร้างซึ่งเป็นงานระบบสาธารณูปโภคและอาจมีผลกระทบต่อความปลอดภัยของสาธารณะชนทุกส่วนหารือเรื่อง “มาตรการและการป้องกันเพื่อความปลอดภัยเกี่ยวกับการก่อสร้างโครงสร้างสาธารณูปโภค” เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ อาคารที่ทำการสภาวิศวกร ประกอบไปด้วย

  1. นายชาตรี ตันสิริ รองผู้ว่าการฝ่ายการก่อสร้างและบำรุงรักษา การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
  2. นายกิตติกร ตันเปาว์ รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
  3. นายมโนช จิตร์ศิริ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบระบบไฟฟ้าและงานวิศวกรรมโยธา การไฟฟ้านครหลวง
  4. ดร.วีรเดช ชีวาพัฒนานุวงศ์ วิศวกรใหญ่ (ด้านสำรวจและออกแบบ) กรมทางหลวงชนบท
  5. นายธวัชชัย สมบูรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร
  6. รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ อุปนายก 1 สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
  7. นายประเวศ อัมพรรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้างระบบจ่ายน้ำ การประปานครหลวง
  8. รศ.เอนก ศิริพานิชกร อนุกรรมการประสานงานด้านภัยพิบัติและกำกับดูแลวิศวกรอาสา สภาวิศวกร

ซึ่งแต่ละทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของสาธารณะชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองใหญ่ที่มีผลกระทบกับประชาชน ทั้งนี้จะดำเนินการกำหนดมาตรการร่วมกันต่อไป