หน้าหลัก Continuing Professional Development – องค์กรแม่ข่าย การต่ออายุองค์กรแม่ข่าย

การต่ออายุองค์กรแม่ข่าย

1. ขั้นตอนการต่ออายุเป็นองค์กรแม่ข่าย 

1) ยื่นคำขอต่ออายุเป็นองค์กรแม่ข่ายผ่านเว็บไซต์ของสภาวิศวกรได้ล่วงหน้าไม่เกิน 180 วัน Link

2) กรณีที่มีความจำเป็นและขาดต่ออายุองค์กรแม่ข่ายแล้ว สภาวิศวกรจะพิจารณาต่ออายุให้นับแต่วันที่หมดอายุ

3) กรณีขาดต่ออายุเกิน 3 ปี ต้องยื่นคำขอสมัครเป็นองค์กรแม่ข่ายใหม่

4)  สภาวิศวกรดำเนินการพิจารณาให้ความเห็นชอบและแจ้งผลให้องค์กรแม่ข่ายทราบ

2. การพ้นสภาพเป็นองค์กรแม่ข่ายมีดังนี้

1) ขาดการต่ออายุ

2) ลาออกเป็นลายลักษณ์อักษร

3) สภาวิศวกรมีประกาศเพิกถอนเนื่องจากขาดคุณสมบัติ หรือฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามประกาศ