นายกสภาวิศวกร พร้อมคณะกรรมการบริหารร่วมเข้าพบผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานและความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงานเพื่อประโยชน์ของสมาชิกสภาวิศวกร

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ นายกสภาวิศวกร พร้อมคณะกรรมการบริหารร่วมเข้าพบ นายศุภชัย เอกอุ่น ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานและความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงานเพื่อประโยชน์ของสมาชิกสภาวิศวกร เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

9 months ago
กิจกรรมเป็นข่าว

IT COE

17 Jan 2022

นายกสภาวิศวกร พร้อมคณะกรรมการบริหารร่วมเข้าพบอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อหารือนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของสภาวิศกร

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ นายกสภาวิศวกร พร้อมคณะกรรมการบริหารร่วมเข้าพบ นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อหารือนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของสภาวิศกร โดยสรุปดังนี้ การปรับลดค่าธรรมเนียมในการขอหนังสือรับรองการได้รับใบอนุญาต (ยื่นประกอบคำขอแบบ ข.1-ข.7) ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานายกพิเศษฯ ก่อนเสนอต่อ ครม. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป การเลือกตั้งคณะกรรมการสภาวิศวกรสมัยที่ 8 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งอยู่ระหว่างการหนังสือตอบข้อหารือจากกระทรวงมหาดไทย และจะจัดการเลือกตั้งในเร็ววันนี้ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง กรมโยธาธิการและผังเมือง สภาวิศวกร และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรณีเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติต่างๆ

9 months ago
กิจกรรมเป็นข่าว

IT COE

17 Jan 2022

ร่วมประชุมหารือกับประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 44 และคณะ เพื่อหาแนวทางในการผลักดันการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ นายกสภาวิศวกร พร้อมคณะกรรมการบริหารร่วมประชุมหารือกับรองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ ประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 44 และคณะ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 ณ สำนักงานสภาวิศวกร เพื่อหารือแนวทางในการผลักดันการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering Program Accreditation) ให้ได้รับการรับรองปริญญาจากสภาวิศวกรภายใต้กรอบกฎหมายที่สามารถกระทำได้ เพื่อประโยชน์ต่อการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ของประเทศไทยต่อไป

9 months ago
กิจกรรมเป็นข่าว

IT COE

17 Jan 2022

การรับฟังความคิดเห็นร่างกฎหมายเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง (CPD)

          สภาวิศวกรเห็นสมควรปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ของการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง และเสริมสร้างการพัฒนาทักษะและความรู้ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ของผู้ได้รับใบรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม และผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม           ทั้งนี้ ท่านสามารถร่วมสนับสนุนร่างระเบียบกล่าว หรือแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของสภาวิศวกร www.coe.or.th ได้ตั้งแต่ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 และปิดรับฟังความคิดเห็นวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อสภาวิศวกรจะได้รวบรวมความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการดำเนินการต่อไป           สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่ https://forms.gle/tgST8RNYYjH7auXh6 เอกสารประกอบ– เอกสารประกอบการรับฟัง CPD

8 months ago
รับฟังความคิดเห็นร่างกฏหมาย

IT COE

11 Feb 2022

บริษัท ลิบ คอนซัลติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ขอเชิญวิศวกรไฟฟ้าที่ทำงานให้กับบริษัทผู้รับเหมางานระบบ M&E เข้ามาสัมภาษณ์กี่ยวกับอุปกรณ์เดินสายไฟ

                  ขอเรียนเชิญวิศวกรไฟฟ้าทุกท่านที่ทำงานให้กับบริษัทผู้รับเหมางานระบบ M&E มาทำการสัมภาษณ์เกี่ยวกับอุปกรณ์เดินสายไฟ Wiring Device (เช่น สวิตซ์-ปลั๊ก-เต้ารับ) โดยจะมีค่าตอบแทนให้ทุกท่านเป็นบัตรของขวัญมูลค่า 600 บาทหลังการสัมภาษณ์เสร็จสิ้น หัวข้อการสัมภาษณ์1. วิธีการรับข้อมูลข่าวสารอุปกรณ์เดินสายไฟ Wiring Device2. แหล่งข้อมูลสำคัญในการจัดซื้อ3. แนวโน้มของสินค้าจากเกณฑ์การตัดสินใจในการซื้อ (key buying factors)4. ความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล (digital transformation) คุณสมบัติที่ผู้ให้สัมภาษณ์ควรมี1. ประสบการณ์รับผิดชอบโครงการก่อสร้างต่างๆ ในปีที่ผ่านมา2. เคยซื้ออุปกรณ์เดินสายไฟ Wiring Device3. ตำแหน่งผู้จัดการหรือสูงกว่า หากสมาชิกสนใจสัมภาษณ์และมีคุณสมบัติครบทั้งสามประการกรอกฟอร์มที่อยู่ในลิ้งค์ข้างล่าง คลิกที่นี่

8 months ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

IT COE

4 Feb 2022

การรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศสภาวิศวกร เรื่อง การกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการยื่นคำขอจัดหลักสูตรหรือกิจกรรมมาตรฐานของนิติบุคคล

          เนื่องจากปัจจุบันสมควรปรับปรุงการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการยื่นคำขอจัดหลักสูตรหรือกิจกรรมมาตรฐานของนิติบุคคล ตามประกาศสภาวิศวกรที่ 50/2563 ฉบับลงวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น และเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการเป็นองค์กรแม่ข่ายในการจัดหลักสูตรหรือกิจกรรมมาตรฐานในการพัฒนาวิชาชีพให้แก่สมาชิกสภาวิศวกร           ทั้งนี้ ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของสภาวิศวกร www.coe.or.th ได้ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อสภาวิศวกรจะได้รวบรวมความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการดำเนินการต่อไป           สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่ https://forms.gle/WZcoqQtRhduGG6sr5 เอกสารประกอบ– เอกสารประกอบการรับฟังความเห็น-ร่างประกาศคุณสมบัติ-นิติบุคคล

8 months ago
รับฟังความคิดเห็นร่างกฏหมาย

IT COE

2 Feb 2022

การรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศสภาวิศวกร เรื่อง การกำหนดชื่อและอักษรย่อภาษาไทยชื่อและอักษรย่อภาษาอังกฤษ วิชาชีพวิศวกรรมส่งเสริม 17 สาขา

          เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีการรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม เพื่อประโยชน์ต่อการให้บริการวิชาชีพวิศวกรรมภายในประเทศรวมถึงที่สภาวิศวกรมีพันธะผูกพันข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนด้านบริการวิศวกรรม รวมทั้งข้อตกลงระหว่างประเทศอื่นที่เกี่ยวกับการบริหารวิศวกรรมข้ามแดน ตามข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2564           สภาวิศวกรจึงได้ดำเนินการยกร่างประกาศสภาวิศวกร เรื่อง การกำหนดชื่อและอักษรย่อภาษาไทยชื่อและอักษรย่อภาษาอังกฤษของสาขาวิชาชีพวิศวกรรม (17 สาขาวิชาชีพวิศวกรรม) พ.ศ. …. เพื่อกำหนดชื่อและอักษรย่อภาษาไทย ชื่อและอักษรย่อภาษาอังกฤษของสาขาวิชาชีพวิศวกรรม (17 สาขาวิชาชีพวิศวกรรม) ดังนี้ ลำดับ ชื่อภาษาไทย อักษรย่อ ชื่อภาษาอังกฤษ อักษรย่อ 1 วิศวกรรมเกษตร วกษ. Agricultural Engineering AgE 2 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วคพ.  Computer Engineering CpE 3 วิศวกรรมชายฝั่ง วชฝ.  Coastal Engineering CtE 4 […]

8 months ago
รับฟังความคิดเห็นร่างกฏหมาย

IT COE

1 Feb 2022
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

IT COE

25 Jan 2022

ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิศวกร สังกัดศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา โดยผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่งานบุคคลศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 298 หมู่1 ถนนมิตรภาพ ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ภายในวันที่ 31 มกราคม 2565 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 06 1558 5281  ได้ในวันและเวลาทำการ เอกสารประกอบ– ประกาศการรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

9 months ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

IT COE

10 Jan 2022
1 4 5 6