มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “เพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ”

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “เพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้บริการความรู้ทางวิชาการด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ อันจะทำให้บุคลากรเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้านพัสดุภาครัฐ วันที่ 24- 30 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมภูเก็ต เมอร์ลิน อ.เมือง จ.ภูเก็ต ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2566

11 months ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

30 Jun 2023

นายกิตติพงษ์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1 เป็นผู้แทนนายกสภาวิศวกร ร่วมแสดงความยินดีในพิธีเปิดสำนักงานของสมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย) (IEEE)

นายกิตติพงษ์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1 เป็นผู้แทนนายกสภาวิศวกร ร่วมแสดงความยินดีในพิธีเปิดสำนักงานของสมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย) (IEEE) ณ อาคารที่ทำการสภาวิศวกร เมื่อวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2566

11 months ago
กิจกรรมเป็นข่าว

PR COE

30 Jun 2023

รับชมรายการย้อนหลัง สภาวิศวกรตอบคำถาม EP.10 “CPD ใครได้ ใครเสีย”

ขอเชิญรับชมคลิปเต็มรายการสภาวิศวกรตอบคำถาม EP.10 “CPD ใครได้ ใครเสีย” ออกอากาศเมื่อวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 18.00 น. รับชมได้แล้ว คลิกที่นี่

11 months ago
คลิปวิดีโอ

PR COE

27 Jun 2023

สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย” รุ่นที่ 52

สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย” รุ่นที่ 52 วันที่ 8 กรกฎาคม ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2566 (อบรมเฉพาะวันเสาร์-วันอาทิตย์) เวลา 09.00-16.00 น. ณ อาคาร 9 (อาคารบุญสม) ชั้น 2 ห้อง 9203 คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

11 months ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

23 Jun 2023

สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ เปิดหลักสูตรอบรม “ผู้ตรวจสอบอาคาร” รุ่นที่ 69

สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบอาคาร” รุ่นที่ 69 วันที่ 5 สิงหาคม ถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2566 (อบรมเฉพาะวันเสาร์-วันอาทิตย์) เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ อาคาร 9 (อาคารบุญสม) ชั้น 2 ห้อง 9208 คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

11 months ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

23 Jun 2023

สรุปผลการรับฟังความเห็นและรายงานวิเคราะห์ผลกระทบ ร่างระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับรองมาตรฐานการให้บริการวิชาชีพและมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ (ฉบับที่ … ) พ.ศ. ….

สภาวิศวกรขอเผยแพร่สรุปผลการรับฟังความเห็นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ ร่างระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับรองมาตรฐานการให้บริการวิชาชีพและมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ (ฉบับที่ … ) พ.ศ. ….  ทั้งนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว โดยผู้ที่เกี่ยวข้องแสดงความคิดเห็น ระหว่างวันที่ 20 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา

11 months ago
รับฟังความคิดเห็นร่างกฏหมาย

PR COE

22 Jun 2023

สรุปผลการรับฟังความเห็นและรายงานวิเคราะห์ผลกระทบร่างประกาศสภาวิศวกร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการทดสอบความรู้เพื่อขอรับใบรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ระดับวิศวกร และระดับวิศวกรวิชาชีพ พ.ศ. …. (สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ และสาขาวิศวกรรมอากาศยาน)

สภาวิศวกรขอเผยแพร่สรุปผลการรับฟังความเห็นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบร่างประกาศสภาวิศวกร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการทดสอบความรู้เพื่อขอรับใบรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ระดับวิศวกร และระดับวิศวกรวิชาชีพ พ.ศ. …. (สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ และสาขาวิศวกรรมอากาศยาน) ทั้งนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว โดยผู้ที่เกี่ยวข้องแสดงความคิดเห็น ระหว่างวันที่ 20 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา

11 months ago
รับฟังความคิดเห็นร่างกฏหมาย

PR COE

22 Jun 2023
1 14 15 16 32