ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในอาคารที่อยู่อาศัย ณ ชุมชนอัสสละฟียะฮ์ (บ้านแขก) เขตยานนาวา กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 นายกสภาวิศวกร ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ร่วมกับการไฟฟ้านครหลวง โดยมี ดร.ประเสริฐ ตปนียางกูร เลขาธิการสภาวิศวกร และประธานอนุกรรมการกำกับดูแลวิศวกร สภาวิศวกร นำวิศวกรอาสาลงพื้นที่ตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในอาคารที่อยู่อาศัย ณ ชุมชนอัสสละฟียะฮ์ (บ้านแขก) เขตยานนาวา กรุงเทพฯ ซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการเตรียมงานสำหรับลงพื้นที่ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคารที่อยู่อาศัยต่อไป

5 months ago
ภาพกิจกรรมวิศวกรอาสา

system

21 Jan 2022

ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อโควิด-19 ชุมชนจันทราสุข

ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกสภาวิศวกร พร้อมกับกรรมการสภาวิศวกร ในนามสภาวิศวกร ร่วมกับวิศวกรอาสา, บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด และโรงพยาบาลพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อโควิด-19 ชุมชนจันทราสุข (ลาดพร้าว 87 แยก 5) วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564 ในการนี้ได้มอบถุงยังชีพจำนวนกว่า 250 ถุง และมีวิศวกรอาสาตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในบ้านกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยกว่า 10 หลังคาเรือน พร้อมทั้งมอบชุดตรวจเชื้อโควิด (ATK) จำนวน 200 ชุด ให้แก่ผู้ที่อาศัยในชุมชนอีกด้วย

5 months ago
ภาพกิจกรรมวิศวกรอาสา

system

21 Jan 2022

สภาวิศวกรจัดทำปฏิทินสภาวิศวกรปี 2022 ในรูปแบบ electronic ให้สมาชิกได้ Download ฟรี

สภาวิศวกรได้จัดทำปฏิทินสภาวิศวกรปี 2022 ธีมพระบรมครูวิษณุกรรม สมาชิกสามารถ Download ปฏิทินในรูปแบบ electronic file ได้ที่นี่ Download ปฏิทิน 2022

6 months ago
ข่าวประชาสัมพันธ์

system

21 Dec 2021

การรับฟังความคิดเห็นการกำหนดความรู้เฉพาะด้าน ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ สิ่งแวดล้อม และเคมี ที่สภาวิศวกรจะออกหนังสือรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

          เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีการรับรองความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เพื่อประโยชน์ต่อการให้บริการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมภายในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงที่สภาวิศวกรมีพันธะผูกพันข้อตกลงยอมรับร่วมกันของนานาชาติ ตลอดจนข้อตกลงระหว่างประเทศอื่นที่เกี่ยวกับการบริการวิศวกรรมข้ามแดนตามข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2564           สภาวิศวกรจึงได้ดำเนินการยกร่างประกาศสภาวิศวกร เรื่อง ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่สภาวิศวกรจะออกหนังสือรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เพื่อกำหนดความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่สภาวิศวกรจะออกหนังสือรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และสาขาวิศวกรรมเคมี           ทั้งนี้ ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของสภาวิศวกร www.coe.or.th ได้ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2565 เพื่อสภาวิศวกรจะได้รวบรวมความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการดำเนินการต่อไป           สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่  https://forms.gle/6yovYy191U7h8SRK6

6 months ago
รับฟังความคิดเห็นร่างกฏหมาย

system

21 Dec 2021

การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติวิศวกร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการประกอบวิชาชีพวิศวกรไทย เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อประชาชนและสังคม

          เนื่องจากพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันมีบทบัญญัติบางประการที่ไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน และสมควรได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการประกอบวิชาชีพวิศวกรไทย เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อประชาชนและสังคม สภาวิศกรจึงเห็นควรเสนอร่างพระราชบัญญัติวิศวกร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….               ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำร่างกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของสภาวิศวกร www.coe.or.th ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 เพื่อสภาวิศวกรจะได้รวบรวมความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการดำเนินการต่อไป           สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่ https://forms.gle/55LxQp24YonSz6KCA

6 months ago
รับฟังความคิดเห็นร่างกฏหมาย

system

20 Dec 2021
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

system

14 Dec 2021

การประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกรประจำปี 2564

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 สภาวิศวกรได้จัดการประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกรประจำปี 2564 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้รับเกียรติจากท่าน พรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมการประชุมและศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกสภาวิศวกร ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม การประชุมใหญ่สามัญประจําปีเป็นการประชุมใหญ่ปีละหนึ่งครั้งอันเป็นหน้าที่หลักประการสําคัญของสภาวิศวกรอย่างหนึ่งนอกเหนือจากภารกิจสําคัญอื่นใด โดยวาระการประชุมประกอบด้วยการให้ความเห็นชอบแผนการดําเนินงานและงบประมาณประจําปีของคณะกรรมการสภาวิศวกร การพิจารณาและอนุมัติงบดุลประจําปีของคณะกรรมการสภาวิศวกร การแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรวมถึงวาระในเรื่องต่าง ๆ ตามที่ได้กําหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมฯ

7 months ago
กิจกรรมเป็นข่าว

system

2 Dec 2021

พิธีลงนามสัญญา ที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง และงานจ้างเหมาก่อสร้าง โครงการ ก่อสร้างอาคารที่ทำการสภาวิศวกร อาคารที่ทำการแห่งใหม่

ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกสภาวิศวกร พร้อมด้วย นายสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) และ นายพรอุดม โชติมโนธรรม กรรมการผู้จัดการบริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัด ร่วมลงนามสัญญา ที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง กับงานจ้างเหมาก่อสร้าง โครงการ ก่อสร้างอาคารที่ทำการสภาวิศวกร อาคารที่ทำการแห่งใหม่ สภาวิศวกรหวังให้อาคารที่ทำการหลังนี้เป็นบ้านหลังแรกของสมาชิกสภาวิศวกร และเป็นที่ภาคภูมิใจของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมทุกคน เป็นอาคารที่มีเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรม มีความโดดเด่นเป็นภูมิสัญลักษณ์ หรือ Landmark แห่งหนึ่งของประเทศไทย เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านวิศวกรรมแบบครบวงจร ที่เน้นการให้ความสำคัญกับชุมชนเมืองและคุณภาพชีวิตของผู้ใช้งาน ผู้อาศัยโดยรอบพื้นที่ลาดพร้าว 54 ตลอดจนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยพร้อมเปิดให้บริการในปี 2565

7 months ago
กิจกรรมเป็นข่าว

system

1 Dec 2021

ฟรี เสวนาหัวข้อ "ยุติทุกปัญหางานวิศวกรด้วยการระงับข้อพิพาททางเลือก" ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00-16.00 น.

สถาบันอนุญาโตตุลาการ กำหนดจัดเสวนาหัวข้อ "ยุติทุกปัญหางานวิศวกรด้วยการระงับข้อพิพาททางเลือก" ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00-16.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุญาโต และระงับข้อพิพาททางเลือกในธุรกิจก่อสร้าง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาสามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้จริง ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนผ่าน QR Code ในโปสเตอร์แนบท้ายข้อความนี้

8 months ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

system

28 Oct 2021
1 2 3 4