การรับฟังความคิดเห็นการแก้ไขระเบียบวิธีพิจารณาและวินิจฉัยจรรยาบรรณ เพื่อประโยชน์ของสมาชิกและประชาชนในการไต่สวนและบันทึกถ้อยคำทางอิเล็กทรอนิกส์

เรื่อง    การรับฟังความคิดเห็นการแก้ไขระเบียบวิธีพิจารณาและวินิจฉัยจรรยาบรรณ เพื่อประโยชน์ของสมาชิกและประชาชนในการไต่สวนและบันทึกถ้อยคำทางอิเล็กทรอนิกส์           เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และการกำหนดมาตรการต่าง ๆ ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ไม่เอื้ออำนวยต่อการเดินทางของผู้กล่าวหา ผู้ถูกกล่าวหา และพยาน ในการเดินทางมาให้ถ้อยคำต่อคณะอนุกรรมการไต่สวน ณ สำนักงานสภาวิศวกร (กรุงเทพมหานคร) ซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยวิธีพิจารณาและวินิจฉัยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2546 เพื่อรองรับวิธีพิจารณาไต่สวนและบันทึกถ้อยคำทางอิเล็กทรอนิกส์           โดยร่างระเบียบฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกและประชาชนในส่วนของการไต่สวนและบันทึกถ้อยคำทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะช่วยให้การพิจารณาไต่สวนเรื่องร้องเรียนจรรยาบรรณเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สะดวก รวดเร็ว และเที่ยงธรรม โดยไม่ทำให้สิทธิของคู่กรณีลดน้อยลง รวมถึงไม่ติดปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานหากเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติและโรคติดต่ออันตราย           ทั้งนี้ ท่านสามารถร่วมสนับสนุนร่างระเบียบดังกล่าว หรือแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของ สภาวิศวกร www.coe.or.th ได้ตั้งแต่ วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 และปิดรับฟังความคิดเห็นวันที่ 30 กรกฎาคม […]

12 months ago
รับฟังความคิดเห็นร่างกฏหมาย

system

14 Jul 2021

การรับฟังความคิดเห็นร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร พ.ศ. …. เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมและการยอมรับระดับสากล

          เนื่องจากปัจจุบันข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร พ.ศ.2543 ยังมิได้มีการกำหนดในเรื่องของการพัฒนาวิชาชีพตามข้อกำหนดกรอบความสามารถการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2561 และการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง รวมถึงเป็นการสมควรเพิ่มเติมในเรื่องของหลักเกณฑ์การขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกร สำหรับวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพหลายสาขาที่เกี่ยวข้องกัน (Multidisciplinary) ดังนั้น สภาวิศวกรจึงเห็นสมควรปรับปรุงข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร พ.ศ. …. ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น            โดยร่างข้อบังคับสภาวิศวกรฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ในการยกระดับความรู้ความสามารถและประสิทธิผลของผู้ได้รับใบอนุญาตฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ได้รับใบอนุญาตฯ ได้พัฒนาทักษะและความรู้ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอย่างต่อเนื่อง และเพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างผู้ได้รับใบอนุญาตฯ จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติม เรื่องข้อกำหนดกรอบความสามารถการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2561 และการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง รวมถึงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกร สำหรับวิศวกรที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพหลายสาขาที่เกี่ยวข้องกัน (Multidisciplinary) ไว้ในร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร พ.ศ. ….       […]

1 year ago
รับฟังความคิดเห็นร่างกฏหมาย

system

19 May 2021

ประกาศประชาสัมพันธ์ คณะทำงานเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาหนังสือรับรองการได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อประชาชนและสมาชิก ที่คณะผู้แทนสภาวิศวกรนำเสนอต่อผู้บริหารกรมโยธาธิการและผังเมือง

…ประกาศประชาสัมพันธ์ คณะทำงานเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาหนังสือรับรองการได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อประชาชนและสมาชิก ที่คณะผู้แทนสภาวิศวกรนำเสนอต่อผู้บริหารกรมโยธาธิการและผังเมือง

1 year ago
ข่าวประชาสัมพันธ์

system

13 May 2021

ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อโควิด-19 ชุมชนเทพลีลา

ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกสภาวิศวกร พร้อมกับกรรมการสภาวิศวกร ในนามสภาวิศวกร ร่วมกับวิศวกรอาสา, บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด และโรงพยาบาลพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อโควิด-19 ชุมชนเทพลีลา วันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม 2564 ในการนี้ได้มอบถุงยังชีพจำนวนกว่า 200 ถุง และมีวิศวกรอาสาตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในบ้านกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยกว่า 10 หลังคาเรือน

1 year ago
ภาพกิจกรรมวิศวกรอาสา

system

10 Mar 2021

ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อโควิด-19 ชุมชนเทพลีลา

ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกสภาวิศวกร พร้อมกับกรรมการสภาวิศวกร ในนามสภาวิศวกร ร่วมกับวิศวกรอาสา, บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด และโรงพยาบาลพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อโควิด-19 ชุมชนเทพลีลา วันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม 2564 ในการนี้ได้มอบถุงยังชีพจำนวนกว่า 200 ถุง และมีวิศวกรอาสาตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในบ้านกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยกว่า 10 หลังคาเรือน

1 year ago
ข่าวประชาสัมพันธ์

system

10 Mar 2021

ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อโควิด-19 ชุมชนเทพลีลา

ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกสภาวิศวกร พร้อมกับกรรมการสภาวิศวกร ในนามสภาวิศวกร ร่วมกับวิศวกรอาสา, บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด และโรงพยาบาลพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อโควิด-19 ชุมชนเทพลีลา วันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม 2564 ในการนี้ได้มอบถุงยังชีพจำนวนกว่า 200 ถุง และมีวิศวกรอาสาตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในบ้านกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยกว่า 10 หลังคาเรือน

1 year ago
กิจกรรมเป็นข่าว

system

10 Mar 2021

สรุปผลการรับฟังความเห็นร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่ ….) พ.ศ. ….

1. สัมมนาประชาพิจารณ์เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่นซี โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร 2. รับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกและประชาชนผ่านเว็บไซต์ของสภาวิศวกร (www.coe.or.th) เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน ผู้สนใจสามารถดาวโหลดเอกสารได้ที่นี้

1 year ago
รับฟังความคิดเห็นร่างกฏหมาย

system

1 Mar 2021

“ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2564 และข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเคมี พ.ศ. 2564”

ประกาศ  “ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2564 และข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเคมี พ.ศ. 2564” ได้ประกาศราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ สมาชิกสามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 (ตามที่ระบุในข้อบังคับ “กำหนดสองปีนับตั้งแต่วันที่ข้อบังคับมีผลบังคับใช้”) ทาง Email : license@coe.or.th โดยไม่ต้องจัดส่งเอกสารฉบับจริง   คุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเป็นสามัญสมาชิกและต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรระดับปริญญาหรือเทียบเท่าปริญญาในสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล ซึ่งสภาวิศวกรได้รับรองปริญญาในสาขาวิศวกรรมโยธาและได้รับใบอนุญาตสาขาวิศวกรรมโยธาก่อนวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ สาขาวิศวกรรมเคมี ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเป็นสามัญสมาชิกและต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรระดับปริญญาหรือเทียบเท่าปริญญาในสาขาวิศวกรรมเคมี สาขาเคมีวิศวกรรมสาขาเคมีเทคนิค หรือที่มีชื่อเรียกอย่างอื่นเทียบเท่าวิศวกรรมเคมี ซึ่งสภาวิศวกรได้รับรองปริญญาไว้ในสาขาวิศวกรรมอุตสาหการและได้รับใบอนุญาตสาขาวิศวกรรมอุตสาหการก่อนวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ   เอกสารและขั้นตอนในการยื่นคำขอรับใบอนุญาตฯ สภาวิศวกรจะประกาศให้ทราบภายหลัง ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2564  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/027/T_0033.PDF ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเคมี พ.ศ. 2564  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/027/T_0036.PDF

1 year ago
ข่าวประชาสัมพันธ์

system

24 Feb 2021

การประกาศบังคับใช้ข้อบังคับสภาวิศวกร จำนวน 6 ฉบับ ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำปี 2563

          ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้ข้อบังคับสภาวิศวกร จำนวน 6 ฉบับ ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 และสภานายกพิเศษแห่งสภาวิศวกรได้ให้ความเห็นชอบ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ดังนี้           1. ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2564           2. ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเคมี พ.ศ. 2564           3. ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2564           […]

1 year ago
ข่าวประชาสัมพันธ์

system

19 Feb 2021

การรับฟังความคิดเห็นร่างระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการทดสอบความรู้เพื่อขอรับใบรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมระดับวิศวกร และระดับวิศวกรวิชาชีพ เพื่อรองรับการออกใบรับรองในสาขาวิศวกรรมส่งเสริม พ.ศ. ….

          เนื่องจากข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกรประจำปี 2563 และได้รับความเห็นชอบจากสภานายกพิเศษแห่งสภาวิศวกรตามมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการลงประกาศราชกิจจานุเบกษา ได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการการทดสอบความรู้ความชำนาญเพื่อขอรับใบรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ระดับวิศวกร และระดับวิศวกรวิชาชีพ เป็นไปตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกำหนด ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการเตรียมออกกฎหมายลูกรองรับในเรื่องดังกล่าว สภาวิศวกรจึงได้ดำเนินการยกร่างระเบียบระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการทดสอบความรู้เพื่อขอรับใบรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมระดับวิศวกร และระดับวิศวกรวิชาชีพ พ.ศ. …. เพื่อให้เป็นไปตามข้อ 5 ของข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม           โดยร่างระเบียบฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการการทดสอบความรู้ความชำนาญเพื่อขอรับใบรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ระดับวิศวกร และระดับวิศวกรวิชาชีพ เพื่อรองรับการออกใบรับรองในสาขาวิศวกรรมส่งเสริม ทั้งนี้ ท่านสามารถร่วมสนับสนุนร่างข้อบังคับดังกล่าว หรือแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของสภาวิศวกร www.coe.or.th ได้ตั้งแต่ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564  และปิดรับฟังความคิดเห็นวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อสภาวิศวกรจะได้รวบรวมความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการดำเนินการต่อไป […]

1 year ago
รับฟังความคิดเห็นร่างกฏหมาย

system

5 Feb 2021
1 3 4