หน้าหลัก วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

หลักสูตร: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ผลการรับรอง: รับรองชั่วคราว (Provisional (P))

ระยะเวลาการรับรอง: 3 ปี (ปีการศึกษา 2561 – 2563)