หน้าหลัก วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

หลักสูตร: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ผลการรับรอง: รับรอง (Full accreditation)

ระยะเวลาการรับรอง: ขยายการรับรองออกไปอีก 4 ปี (ปีการศึกษา 2564 – 2567)

หลักสูตร: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมผลการรับรอง:

รับรองแบบมีเงื่อนไข (Accreditation with requirements)

ระยะเวลาการรับรอง: ไม่เกิน 2 ปี (ปีการศึกษา 2562 – 2563)