หน้าหลัก วิศวกรรมอุตสาหการ

วิศวกรรมอุตสาหการ

หลักสูตร: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ผลการรับรอง: รับรอง (Full accreditation) 

ระยะเวลาการรับรอง: ระยะเวลารับรอง 6 ปี (ปีการศึกษา 2563 – 2568)

หลักสูตร: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ผลการรับรอง: รับรองชั่วคราว (Provisional (P))

ระยะเวลาการรับรอง: 3 ปี (ปีการศึกษา 2560 – 2562)