หน้าหลัก วิศวกรรมเคมี

วิศวกรรมเคมี

หลักสูตร: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

ผลการรับรอง: รับรอง (Full accreditation) 

ระยะเวลาการรับรอง: 6 ปี (ปีการศึกษา 2563 – 2568)