หน้าหลัก การรับรองปริญญา หลักสูตรที่ได้รับการรับรองแบบองค์ความรู้

หลักสูตรที่ได้รับการรับรองแบบองค์ความรู้

ลำดับหลักสูตรสถาบันปีการศึกษาที่รับรอง
สาขาวิศวกรรมโยธา
1วศ.บ. ชลประทานและการจัดการน้ำ (ปรับปรุง พ.ศ.2563)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี2563 - 2567
2วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (ปรับปรุง พ.ศ.2563)โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช2563 - 2567
3วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) (ปรับปรุง พ.ศ.2563)สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (กรุงเทพ)2563 - 2567
4วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (ปรับปรุง พ.ศ.2563)สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (กรุงเทพ)2563 - 2567
5วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (ปรับปรุง พ.ศ.2564)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ2566 - 2570
6วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (ปรับปรุง พ.ศ.2564)มหาวิทยาลัยนครพนม2564 - 2568
7วศ.บ. วิศวกรรมก่อสร้าง (ปรับปรุง พ.ศ.2565)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วข.อุเทนถวาย2565 - 2569
8วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (ปรับปรุง พ.ศ.2564)มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์2564 - 2568
9วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (ปรับปรุง พ.ศ.2564)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ2564 - 2568
10วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (ปรับปรุง พ.ศ.2565)มหาวิทยาลัยปทุมธานี2565 - 2569
11วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (ปรับปรุง พ.ศ.2565)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร2565 - 2569
12วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (ปรับปรุง พ.ศ.2565)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ2565 - 2569
13วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (ปรับปรุง พ.ศ.2565)มหาวิทยาลัยขอนแก่น2565 - 2569
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
14วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์ (ใหม่ พ.ศ.2564)มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์2564 - 2568
15วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกลเรือ (ปรับปรุง พ.ศ. 2563)โรงเรียนนายเรือ2563 - 2567
16วศ.บ. วิศวกรรมเกษตรอุตสาหกรรม (ปรับปรุง พ.ศ.2563)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี2563 - 2567
17วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (ปรับปรุง พ.ศ.2563)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี2563 - 2567
18วศ.บ. วิศวกรรมอาหาร (ปรับปรุง พ.ศ.2563)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี2563 - 2567
19วศ.บ. วิศวกรรมแปรรูปอาหารและผลิตผลการเกษตร (ปรับปรุง พ.ศ. 2563)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วข.ขอนแก่น2563 - 2567
20วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (ปรับปรุง พ.ศ. 2563)โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช2563 - 2567
21วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (ปรับปรุง พ.ศ.2564)มหาวิทยาลัยนครพนม2564 - 2568
22วศ.บ. วิศวกรรมยานยนต์ (ปรับปรุง พ.ศ. 2564)สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น2564 - 2568
23วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (ใหม่ พ.ศ.2565)มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง2566 - 2570
24วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (ปรับปรุง พ.ศ.2565)มหาวิทยาลัยปทุมธานี2565 - 2569
25วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (ปรับปรุง พ.ศ. 2564)มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี2564 - 2568
26วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (ปรับปรุง พ.ศ. 2565)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ2565 - 2569
27วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (ปรับปรุง พ.ศ. 2564)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี2564 - 2568
28วศ.บ. วิศวกรรมอาหาร (ปรับปรุง พ.ศ.2564)มหาวิทยาลัยแม่โจ้2564 - 2568
29วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร (ปรับปรุง พ.ศ.2564)มหาวิทยาลัยแม่โจ้2564 - 2568
30วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (ปรับปรุง พ.ศ.2565)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร2565 - 2569
31วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร (เครื่องจักรกลเกษตร) (ปรับปรุง พ.ศ.2565)มหาวิทยาลัยขอนแก่น2565 - 2569
32วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (ปรับปรุง พ.ศ. 2563)โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า2563 - 2567
33วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (ปรับปรุง พ.ศ. 2564)มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วข.หาดใหญ่2564 - 2568
34วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (ปรับปรุง พ.ศ.2565)มหาวิทยาลัยธนบุรี2565 - 2569
35วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (ปรับปรุง พ.ศ. 2565)มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี2565 - 2569
36วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (ปรับปรุง พ.ศ. 2565)มหาวิทยาลัยขอนแก่น2565 - 2569
37วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (ปรับปรุง พ.ศ. 2565)มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี2565 - 2569
38วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (ปรับปรุง พ.ศ. 2565)มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี2565 - 2569
39วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (ปรับปรุง พ.ศ.2565)มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์2565 - 2569
40วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (ปรับปรุง พ.ศ.2565)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี2565 - 2569
41วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ (ปรับปรุง พ.ศ.2565)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วข.ศรีราชา2565 - 2569
42วศ.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ (ปรับปรุง พ.ศ.2565)วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (มจพ.)2565 - 2569
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
43วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (ปรับปรุง พ.ศ.2564)มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี2564 - 2568
44วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (ปรับปรุง พ.ศ.2563)โรงเรียนนายเรือ2563 - 2567
45วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (ปรับปรุง พ.ศ. 2563)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี2563 - 2567
46วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (ปรับปรุง พ.ศ. 2563)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี2563 - 2567
47วศ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม (ปรับปรุง พ.ศ.2563)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วข.ขอนแก่น2563 - 2567
48วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (ปรับปรุง พ.ศ.2563)วิทยาลัยเชียงราย2563 - 2567
49วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (ปรับปรุง พ.ศ.2564)มหาวิทยาลัยรังสิต2564 - 2568
50วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (ปรับปรุง พ.ศ.2564)มหาวิทยาลัยรังสิต2564 - 2568
51วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (ใหม่ พ.ศ.2564)สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วข.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์2565 - 2569
52วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (ปรับปรุง พ.ศ.2563)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วข.สกลนคร2563 - 2567
53วศ.บ. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน (ปรับปรุง พ.ศ.2563)สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (กรุงเทพฯ)2563 - 2567
54วศ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคมและโครงข่าย (ปรับปรุง พ.ศ. 2563)สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (กรุงเทพฯ)2563 - 2567
55วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (ปรับปรุง พ.ศ.2563)โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช2563 - 2567
56วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (ใหม่ พ.ศ.2564)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วข.สุรินทร์2564 - 2568
57วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (ปรับปรุง พ.ศ. 2564)มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี2564 - 2568
58วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (ปรับปรุง พ.ศ. 2564)มหาวิทยาลัยนครพนม2564 - 2568
59วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (ปรับปรุง พ.ศ.2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา2564 - 2568
60วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (ปรับปรุง พ.ศ.2564) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต2564 - 2568
61วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ (ใหม่ พ.ศ.2564)มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา2565 - 2568
62วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (ปรับปรุง พ.ศ. 2565)มหาวิทยาลัยปทุมธานี2565 - 2569
63วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (ปรับปรุง พ.ศ. 2563)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา2563 - 2567
64วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้าอัจฉริยะ (ปรับปรุง พ.ศ. 2565)สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน2565 - 2569
65วศ.บ. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (ปรับปรุง พ.ศ. 2565)มหาวิทยาลัยทักษิณ วข.พัทลุง2565 - 2569
66วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร (ใหม่ พ.ศ. 2565)มหาวิทยาลัยศิลปากร2565 - 2569
67วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (ปรับปรุง พ.ศ. 2564)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี2564 - 2568
68วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (ปรับปรุง พ.ศ. 2565)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร2565 - 2569
69วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (ปรับปรุง พ.ศ. 2564)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ขนอม2564 - 2568
70วศ.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส์กำลัง) (ปรับปรุง พ.ศ.2564)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (วทอ.) 2564 - 2568
71วศ.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ควบคุม) (ปรับปรุง พ.ศ.2564)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (วทอ.) 2564 - 2568
72วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (ปรับปรุง พ.ศ. 2565)มหาวิทยาลัยธนบุรี2565 - 2569
73วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (แขนงวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร)
(ปรับปรุง พ.ศ.2565)
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม2565 - 2569
74วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (แขนงวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง)
(ปรับปรุง พ.ศ.2565)
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม2565 - 2569
75วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (ปรับปรุง พ.ศ. 2565)มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์2565 - 2569
76วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (ปรับปรุง พ.ศ. 2564)มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี2564 - 2568
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
77วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการการบิน (ปรับปรุง พ.ศ.2563)โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช2563 - 2567
78วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ (ปรับปรุง พ.ศ.2564)มหาวิทยาลัยนครพนม2564 - 2568
79วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการงานวิศวกรรม (ปรับปรุง พ.ศ.2565)มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี2565 - 2569
80วศ.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ (ปรับปรุง พ.ศ.2564)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (วทอ.) 2564 - 2568
81วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ (ปรับปรุง พ.ศ.2565) มหาวิทยาลัยปทุมธานี2565 - 2569
82วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (ปรับปรุง พ.ศ.2564)มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต2564 - 2568
83วศ.บ. อุตสาหการและโลจิสติกส์ (ใหม่ พ.ศ.2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ2565 - 2569
84วศ.บ. วิศวกรรมกระบวนการและอุตสาหการ (ปรับปรุง พ.ศ.2565) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร2565 - 2569
85วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) (ปรับปรุง พ.ศ.2565)มหาวิทยาลัยขอนแก่น2565 - 2569
86วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (ปรับปรุง พ.ศ.2565)มหาวิทยาลัยธนบุรี2565 - 2569
87วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (ปรับปรุง พ.ศ.2565)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน2565 - 2569
88วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (ปรับปรุง พ.ศ.2564)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วข.ปราจีนบุรี2564 - 2568
89วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (ปรับปรุง พ.ศ.2565)สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น2565 - 2569
90วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (ปรับปรุง พ.ศ.2565)มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี2565 - 2569
91วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการและการผลิตอัจฉริยะ (ปรับปรุง พ.ศ.2564)สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์2564 - 2568
92วศ.บ. วิศวกรรมการผลิตและระบบอัตโนมัติ (ปรับปรุง พ.ศ.2565)มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ2566 - 2569
93วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (ปรับปรุง พ.ศ.2564)มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่2564 - 2568
94วศ.บ. วิศวกรรมการผลิต (ปรับปรุง พ.ศ.2564)มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่2564 - 2568
95วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (ปรับปรุง พ.ศ.2564)มหาวิทยาลัยบูรพา2564 - 2568
สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
96วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ปรับปรุง พ.ศ. 2564)มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์2564 - 2568
97วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ปรับปรุง พ.ศ. 2565)มหาวิทยาลัยขอนแก่น2565 - 2569
98วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ปรับปรุง พ.ศ. 2565)มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี2565 - 2569
99วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ปรับปรุง พ.ศ. 2565)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน2565 - 2569
100วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ปรับปรุง พ.ศ. 2564)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี2564 - 2568
101วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ปรับปรุง พ.ศ. 2564)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี2564 - 2568
102วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (นานาชาติ) (ปรับปรุง พ.ศ. 2564)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี2564 - 2568
สาขาวิศวกรรมเคมี
103วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (ปรับปรุง พ.ศ.2563)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี2563 - 2567
104วศ.บ. วิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม (ปรับปรุง พ.ศ.2564)มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์2564 - 2568
105วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) (ปรับปรุง พ.ศ.2563) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (กรุงเทพฯ)2563 - 2567
106วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (ปรับปรุง พ.ศ.2564)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี2564 - 2568
107วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) (ปรับปรุง พ.ศ.2564)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี2564 - 2568
108วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (ปรับปรุง พ.ศ. 2565) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี2565 - 2569
109วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (ปรับปรุง พ.ศ. 2564)มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วข.หาดใหญ่2564 - 2568
110วศ.บ. วิศวกรรมกระบวนการและอุตสาหการ (ปรับปรุง พ.ศ. 2565)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร2565 - 2569
111วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (ปรับปรุง พ.ศ. 2565) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2565 - 2569
สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่
112วศ.บ. วิศวกรรมเหมืองแร่ (ปรับปรุง พ.ศ.2563)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่2563 - 2567
113วศ.บ. วิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ (ปรับปรุง พ.ศ. 2564)มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วข.หาดใหญ่2563 - 2567
114วศ.บ. วิศวกรรมเหมืองแร่ (ปรับปรุง พ.ศ.2565)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่2565 - 2569

ติดต่อผู้ดูแลโครงการ

ฝ่ายมาตรฐานการศึกษาและวิชาชีพ

1303 ต่อ 229
education@coe.or.th