หน้าหลัก ข้อแนะนำบริการ

ข้อแนะนำบริการ : บุคคล

เอกสารที่ต้องใช้ในการขอใบอนุญาตภาคีวิศวกรพิเศษ

เอกสารที่ต้องใช้ในการขอใบอนุญาตภาคีวิศวกรพิเศษ

 1. Transcript หลักฐานการศึกษาที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา *
  – กรณีที่ Transcript มีการ Transfer วิชาต้องแนบรายละเอียดผลการศึกษาของรายวิชาที่ Transfer มาด้วย (ไฟล์ .pdf)
 2. รูปถ่าย *
  – รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดํา ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี ขนาด 181×230 pixels ไม่เกิน 4MB
  (ไฟล์ .jpg)
 3. ลายเซ็น*
  – ลายเซ็นของผู้สมัคร ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ขนาด 1181×185 pixels ไม่เกิน 4MB (ไฟล์ .png หรือ .jpg)
 4. แบบประวัติการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม *
  – กรุณากรอกแบบประวัติประกอบวิชาชีพ ตามแบบฟอร์มที่สภาวิศวกรกำหนด (ไฟล์ .pdf)
  (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)
 5. บัญชีแสดงผลงานและปริมาณงานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม *
  – กรุณากรอกบัญชีแสดงผลงานและปริมาณงานตามแบบที่สภาวิศวกรกำหนด โดยกรอกผลงานที่ตรงกับลักษณะงานที่ขอใบอนุญาตเท่านั้น และต้องเป็นงานที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งให้วิศวกรระดับสามัญวิศวกรขึ้นไปในสาขาหรืองานเดียวกันกับผู้ที่ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ลงนามรับรอง ตามแบบฟอร์มในข้อ (3) ให้ รวมระยะเวลาการปฏิบัติงานแต่ละโครงการ เช่น ม.ค. 62 – ม.ค. 63 รวมระยะเวลา 1 ปี เป็นต้น (ไฟล์ .pdf)
  (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)
 6. รายงานผลงานโครงการดีเด่น *
  – โดยคัดเลือกจากบัญชีแสดงผลงานและปริมาณงาน จำนวนอย่างน้อย 2 ผลงาน แต่ไม่เกิน 5 โครงการและให้ระบุว่าเป็นผลงานลำดับที่เท่าไหร่ในบัญชีแสดงผลงานและปริมาณงาน (ไฟล์ .pdf)
  – กรณีขอใบอนุญาตในสาขาโยธา ได้รับยกเว้น ไม่จําเป็นต้องแนบเอกสาร 
  – ดูคำแนะนำการจัดทำรายงานผลงานโครงการดีเด่นแยกตามสาขาใบอนุญาต
  สาขาวิศวกรรมโยธา
  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
  สาขาวิศวกรรมเหมืองแร
  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
  สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  สาขาวิศวกรรมเคม
 7. เอกสารประกอบเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทย
  – สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ ที่ไม่มีสัญชาติไทย ต้องมีสำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้หรือหนังสือเดินทางตัวจริง และมีหลักฐานของ ทางราชการที่อนุญาตให้อยู่อาศัยในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 6 เดือน (Work Permit) มาประกอบการพิจารณา