หน้าหลัก ข้อแนะนำบริการ

ข้อแนะนำบริการ : บุคคล

เอกสารประกอบการยื่นคำขอหนังสือรับรองฯ (เฉพาะด้าน)

เอกสารประกอบการยื่นคำขอหนังสือรับรองฯ (เฉพาะด้าน)

  1. แบบฟอร์มคำขอหนังสือรับรองฯ (เฉพาะด้าน)
  2. ประวัติการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (เฉพาะด้าน)
  3. บัญชีแสดงผลงานและปริมาณงานตามความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (เฉพาะด้าน)
  4. แบบรายการคำแถลงความสามารถการประกอบวิชาชีพ (Professional competency statement) (เฉพาะด้าน)
  5. ผลงานดีเด่น 1 เรื่อง