หน้าหลัก ข้อแนะนำบริการ

ข้อแนะนำบริการ : บุคคล

กรณี การใช้หนังสือรับรองการทำงาน

กรณี การใช้หนังสือรับรองการทำงาน

คุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอ

 1. ต้องสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่สภาวิศวกรให้การรับรองปริญญา
 2. มีหนังสือรับรองการทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพวิศวกรรมไม่น้อยกว่า 12 เดือน ภายใต้การกำกับของบุคคลหรือหน่วยงานที่ผู้ยื่นคำขอสังกัดอยู่ ดังนี้
  2.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตตั้งแต่ระดับสามัญวิศวกรขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรมเดียวกันกับที่ยื่นคำขอ
  2.2 ผู้บังคับบัญชาโดยตรงของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
  2.3 คณบดีหรือตำแหน่งอื่นที่เทียบเท่ากันของสถาบันการศึกษาไม่ว่าจะเป็นสถาบันการศึกษาของรัฐ หรือเอกชนก็ตาม (สำหรับคณาจารย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถาบันการศึกษา)
 3. มีการลงลายมือชื่อในเอกสารใบรับรองในเอกสารที่สภาวิศวกรกำหนด (นิติบุคคลต้องมีตราประทับบริษัท)

วิธีการยื่นคำขอ

 1. ระบบ service.coe.or.th เพื่อดำเนินตามขั้นตอนการขอใบอนุญาตภาคีวิศวกร
 2. เลือก การใช้หนังสือรับรองการทำงานฯ แทน การเข้ารับการทดสอบความรู้ มีขั้นตอนดังนี้
  2.1 อัพโหลดหนังสือรับรองการทำงานฯ ที่ได้รับการรับรองเรียบร้อยแล้ว
  2.2 รอตรวจสอบคุณสมบัติว่าเป็นไปตามที่สภาวิศวกรกำหนดหรือไม่
  2.3 เข้ารับการอบรมและทดสอบความพร้อม
 3. จองรอบสอบอบรมและทดสอบความพร้อม และเข้าอบรมทดสอบความพร้อม
 4. รออนุมัติใบอนุญาต เมื่ออบรมทดสอบความพร้อมเรียบร้อยแล้ว
 5. ชำระเงินค่าใบอนุญาต
 6. รอรับใบอนุญาต

หมายเหตุ

 1. ขั้นตอนการขอใบอนุญาตภาคีวิศวกร คลิก
 2. หนังสือรับรองการทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพวิศวกรรมไม่น้อยกว่า 12 เดือน ภายใต้การกำกับของบุคคลหรือหน่วยงานที่ผู้ยื่นคำขอสังกัดอยู่ คลิก
 3. การใช้หนังสือรับรองการทำงาน ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการยื่นคำขอ