หน้าหลัก ข้อแนะนำบริการ

ข้อแนะนำบริการ : บุคคล

คุณสมบัติของผู้ขอใบอนุญาตภาคีวิศวกร

คุณสมบัติของผู้ขอใบอนุญาตภาคีวิศวกร

1. ต้องเป็นสมาชิกสภาวิศวกรประเภทสามัญ และสำเร็จการศึกษาในปริญญาที่สภาวิศวกรรับรอง
2. มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
3. มีสัญชาติไทย
4. มีความรู้ในวิชาชีพวิศวกรรมโดยได้รับใบปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรเทียบเท่าปริญญา ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ที่สภาวิศวกรรับรอง
( ตรวจสอบได้ที่นี่ )
5. ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดจรรยาบรรณ อันนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ
6. ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในคดีที่เป็นการประพฤติผิดจรรยาบรรณ อันนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพตามที่กำหนดในข้อบังคับสภาวิศวกร
7. ไม่เป็นผู้ที่มีจิตใจฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคที่กำหนดตามข้อกำหนดบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยโรคต้องห้าม คือ
– โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่อันตรายต่อสังคม
– วัณโรคในระยะอันตรายต่อสังคม
– โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่อันตรายต่อสังคม
– โรคติดยาเสพติดให้โทษ หรือภาวะติดสารเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง
– โรคพิษสุราเรื้อรัง

หมายเหตุ
กรณีต้องการยกเว้นการเข้าทดสอบความรู้ระดับภาคีวิศวกร ต้องมีหนังสือรับรองการทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพวิศวกรรมไม่น้อยกว่าสิบสองเดือนภายใต้การกำกับของบุคคลหรือหน่วยงานที่ผู้ยื่นคำขอสังกัดอยู่ ดังนี้

– ผู้ได้รับใบอนุญาตตั้งแต่ระดับสามัญวิศวกรขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรมเดียวกันกับที่ยื่นคำขอ
– ผู้บังคับบัญชาโดยตรงของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
– คณบดีหรือตำแหน่งอื่นที่เทียบเท่ากันของสถาบันการศึกษาไม่ว่าจะเป็นสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนก็ตาม