สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

    

คณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 1 (2543-2546)

 


นายอรุณ ชัยเสรี
นายกสภาวิศวกร

 


นายสุบิน ปิ่นขยัน
อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1

 


นายอาชว์ เตาลานนท์
อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 2


นายเอกสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณ
เลขาธิการสภาวิศวกร

 


นางสุรี ขาวเธียร
เหรัญญิกสภาวิศวกร

กรรมการสภาวิศวกร Board of the Council of Engineers


นายทวี บุตรสุนทร


นายการุญ จันทรางศุ


นายเกษม ใจหงษ์


นายประสงค์ สุวิวัฒน์ธนชัย


นางนิตยา จันทร์เรือง มหาผล


นายเขียน วงศ์สุรีย์


นายจิรชัย เชาวลิต


นายเรืองฤทธิ์ ไชยสิงห์


นายวริทธิ์ อึ๊งภากรณ์


นายวินิต ช่อวิเชียร


นายสุขุม สุพันธ์โพธาราม


นายชำนาญ ห่อเกียรติ


นายกมล ตรรกบุตร


นายเกียรติ อัชรพงศ์


นายเกษม เพชรเกตุ

นโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกร
สมัยที่ 1 (ปี 2543-2546)

  1. จัดองค์กรการบริหารสภาวิศวกรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามพระราชบัญญัติด้วยมาตรฐานสากล ในการบริหารจัดการที่ดี เพื่อให้เกิดศักยภาพการแข่งขันในระดับนานาชาติได้
  2. ควบคุมและเร่งส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมมุ่งเน้นความปลอดภัยของสาธารณะ
  3. ให้บริการวิชาการในวิทยาการ เทคโนโลยีและข้อคิดเห็นทางวิศวกรรมต่อสมาชิก สังคมและประเทศชาติ
  4. สร้างจิตสำนึกของวิศวกรให้ตระหนักในคุณภาพของงานความปลอดภัยของสาธารณะการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการรักษาสภาวะแวดล้อม
  5. ให้สถาบัน หรือสมาคมวิชาชีพ และสถาบันการศึกษา มีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรฐานและการเสริมสร้างคุณภาพทางวิศวกรรม
  6. จัดทำแผนแม่บทว่าด้วยการพัฒนาด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี และผลักดันเป็นแผนดำเนินงานระดับชาติ
  7. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดจิตสำนึกในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม เพื่อการผดุงเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ