สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

    

คณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 2 (2546-2549)

 


นายฉดับ ปัทมสูต
นายกสภาวิศวกร

 


นางพูลพร แสงบางปลา
อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1

 


นายวริทธิ์ อึ๊งภากรณ์
อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 2


นายประสงค์ ธาราไชย
เลขาธิการสภาวิศวกร

 


นายวิทยา คชรักษ์
เหรัญญิกสภาวิศวกร

กรรมการสภาวิศวกร Board of the Council of Engineers


นายไกร ตั้งสง่า


นายคำผุย จีราระรื่นศักดิ์


นายจารึก อนุพงษ์


นายชำนาญ ห่อเกียรติ


นายฐิระวัตร กุลละวณิชย์


นายทวี บุตรสุนทร


นางนิตยา จันทร์เรือง มหาผล


นายรัชทิน ศยามานนท์


นายวินิต ช่อวิเชียร


นายสุบิน ปิ่นขยัน


นางสุรี ขาวเธียร


นายปราโมทย์ ไชยเวช


นายสุรชัย ธารสิทธิ์พงษ์


นายเอกสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณ


นายอารมณ์ ปริยานนท์

นโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกร
สมัยที่ 2 (ปี 2546-2549)

ด้านการศึกษา

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันการศึกษาเพื่อผลิตวิศวกรที่มีคุณภาพและคุณธรรม
 2. เตรียมการให้มีการสอบวิศวกรระดับภาคีเพื่อออกใบอนุญาต
 3. สนับสนุนให้มีการวิจัยระหว่างภาคอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษา

ด้านการประกอบวิชาชีพ

 1. จัดให้มีมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม
 2. ส่งเสริมและดำเนินการให้วิศวกรทั้งภาครัฐและเอกชนมีใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่องและในระดับสากล

ด้านสมาชิก

 1. คุ้มครองผลประโยชน์ของสมาชิก
 2. ให้การบริการสมาชิกให้ได้รับความสะดวกและรวดเร็วทั่วภูมิภาค
 3. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลและความรู้แก่สมาชิก

ด้านการให้คำปรึกษางานวิศวกรรมกับรัฐบาล

 1. ให้คำปรึกษาหรือข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลในนโยบายและปัญหาด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี
 2. ผลักดันแผนแม่บทว่าด้วยการพัฒนาด้านวิศวกรรมให้บรรจุเป็นส่วนสำคัญหลักในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ