สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

    

คณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 3 (2549-2552)

 


นายวิระ มาวิจักขณ์
นายกสภาวิศวกร

 


นายเรืองศักดิ์ วัชรพงศ์
อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1

 


นายบุญส่ง พ่อค้าทอง
อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 2


นายจำรูญ มาลัยกรอง
เลขาธิการสภาวิศวกร

 


นายวรากร ไม้เรียง
เหรัญญิกสภาวิศวกร

กรรมการสภาวิศวกร Board of the Council of Engineers


นายประสิทธิ์ พิทยพัฒน์


นายฤชากร จิรกาลวสาน


นายสุวัฒน์ เชาว์ปรีชา


นายรัชทิน ศยามานนท์


นายสหาย รักเหย้า


นายสุรพล พงษ์ไทยพัฒน์


นายต่อกุล กาญจนาลัย


นายปรีชา เศขรฤทธิ์


นายชัยสวัสดิ์ กิตติพรไพบูลย์


นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ


นายอังกูร มนธาตุผลิน


นายธงชัย พรรณสวัสดิ์


นายการุญ จันทรางศุ


นายกมล ตรรกบุตร


นายศุลี บรรจงจิตร

นโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกร
สมัยที่ 3 (ปี 2549-2552)

ด้านการประกอบวิชาชีพ

 1. ปรับปรุงขั้นตอนและวิธีการพิจารณาออกใบอนุญาตให้เป็นธรรมและถูกต้องตาม พ.ร.บ.วิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505 และ พ.ร.บ.วิศวกร พ.ศ. 2542
 2. สนับสนุนเร่งรัดการเพิ่มสาขาวิ ชาชีพวิศวกรรมควบคุม และส่งเสริมการพัฒนาสาขาวิชาชีพวิศวกรรมอื่น ที่ไม่ใช่วิศวกรรมควบคุม ให้ประกอบวิชาชีพได้ทั้งในประเทศและในต่างประเทศ
 3. บริหารจัดการ ให้มีการจัดทดสอบความรู้ระดับภาคีวิศวกร เพื่อการออกใบอนุญาต
 4. สนับสนุนและส่งเสริมให้วิศวกรมีการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อการเลื่อนระดับใบอนุญาตได้
 5. ส่งเสริมวิชาชีพวิศวกรรมสู่สากล

ด้านการพัฒนาการศึกษา

 1. จัดทำเอกสารอ้างอิง อัตราค่าตอบแทนการบริการวิชาชีพแต่ละระดับ
 2. เพิ่มการให้บริการทางวิชาการและความรู้ทางวิชาชีพ แก่สมาชิกทั้งบุคคลและนิติบุคคล
 3. ผลักดันให้หน่วยงานของรัฐเร่งรัดการบังคับใช้ พ.ร.บ. วิศวกร พ.ศ. 2542 เช่น ควรระบุไว้ในระเบียบการพัสดุของสำนักนายกรัฐมนตรี และการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งบุคคลของหน่วยงาน เป็นต้น
 4. ปรับปรุง ข้อบังคับ ระเบียบ และเกณฑ์ต่างๆ รวมทั้งข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ สภาวิศวกร พ.ศ. 2543 และข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการประชุมใหญ่ พ.ศ. 2543 ให้เหมาะสมตามสถานการณ์ปัจจุบัน
 5. พิจารณาจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก
 6. ส่งเสริมความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิศวกร เช่น กฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา การประกันความรับผิด การรักษาสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น

ด้านงานบริการเพื่อสังคม

 1. สนับสนุนให้สมาคมวิชาชีพ (เช่น สมาคมวิศวกรรมสถานฯ, สมาคมวิศวกรรมออกแบบฯ, สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ฯ เป็นต้น) และสถาบันการศึกษา
 2. จัดทำมาตรฐานหรือคู่มือในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
 3. สร้างเครือข่ายวิศวกรอาสา ช่วยเหลือชุมชนในยามประสบภัยพิบัติ และรณรงค์เรื่องความปลอดภัยสาธารณะ
 4. ให้คำปรึกษา หรือข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลและสาธารณชนเกี่ยวกับเกี่ยวกับนโยบายและปัญหาด้านวิศวกรรมรวมทั้งด้านเทคโนโลยี
 5. สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับหน่วยงานทางวิศวกรรม และสภาวิชาชีพอื่น

ด้านการพัฒนาองค์กร

 1. ปรับปรุงระบบการบริหารงานของสำนักงานสภาวิศวกร เรื่องการพัฒนาบุคลากรและการให้บริการแก่สมาชิกในบริเวณสำนักงาน
 2. พัฒนาการของสำนักงานสภาวิศวกรเข้าสู่สากล
 3. สร้างระบบสารสนเทศในองค์การเพื่อเป็น e-Organization
 4. ดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อการทำความเข้าใจให้สมาชิกและเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อสภาวิศวกร