สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

    

คณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 4 (2552-2555)

 


นายทวี บุตรสุนทร
นายกสภาวิศวกร

 


นายเรืองศักดิ์ วัชรพงศ์
อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1

 


ศ.ดร.เอกสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณ
อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 2


นางนิตยา จันทร์เรือง มหาผล
เลขาธิการสภาวิศวกร

 


รศ.สุรี ขาวเธียร
เหรัญญิกสภาวิศวกร

กรรมการสภาวิศวกร Board of the Council of Engineers


นายประสิทธิ์ พิทยพัฒน์


ดร.การุญ จันทรางศุ


นายเกชา ธีระโกเมน


นายจิรศักดิ์ แสงพุ่ม


รศ.ดร.ชัยฤทธิ์ สัตยาประเสริฐ


ศ.กิตติคุณ ดร.ธงชัย พรรณสวัสดิ์


รศ.วรศักดิ์ นิรัคฆนาภรณ์


นายปรีชา เศขรฤทธิ์


ดร.วิชา จิวาลัย


นายสุรชัย พรภัทรกุล


รศ.อำนวย พานิชกุลพงศ์


นายประสงค์ ธาราไชย


นายประเสริฐ ตปนียางกูร


รศ.ดร.มงคล มงคลวงศ์โรจน์


รศ.ศุลี บรรจงจิตร

นโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกร
สมัยที่ 4 (ปี 2552-2555)

นโยบาย

 1. จัดทำยุทธศาสตร์ทางวิศวกรรมทั้งในและต่างประเทศ
 2. สร้างจิตสำนึกของวิศวกรให้ตระหนักในคุณภาพของงาน ความปลอดภัยของสาธารณะการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้วิศวกรเกิดจิตสำนึกในจรรยาบรรณแห่ง วิชาชีพวิศวกรรม เพื่อการผดุงเกียรติ และศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันการศึกษา เพื่อผลิตวิศวกรที่มีคุณภาพและคุณธรรม
 5. ส่งเสริมการพัฒนาสาขาวิชาชีพวิศวกรรมอื่นที่ไม่ใช่วิศวกรรมควบคุม
 6. ส่งเสริมการประกอบวิชาชีพของผู้ได้รับใบอนุญาตที่เป็นนิติบุคคล
 7. ปรับปรุงระบบการบริหารงานของสำนักงานสภาวิศวกร เพื่อเป็น e-Organization
 8. สร้างระบบ และพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและเจตคติที่ดีในการบริหารงาน และการให้บริการสมาชิก
 9. เสริมสร้างความสัมพันธ์กับสมาชิกและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ตลอดจนสวัสดิการของสมาชิก

พันธกิจเร่งด่วน

 1. การบังคับใช้กฎหมาย
  • ประชาสัมพันธ์เร่งรัดการบังคับใช้พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.2542 เพื่อให้วิศวกรที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่หมดอายุ และผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเข้าสู่กระบวนการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
  • ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับรู้วัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของสภาวิศวกร
  • สร้างเครือข่ายเพื่อให้วิศวกรที่เป็นสมาชิกส่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมโดยประสานความร่วมมือทุกภาคส่วน และสมาชิกสภาวิศวกร
  • เร่งรัดความร่วมมือการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมกับนานาชาติ
  • เร่งรัดให้มีการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน
  • ส่งเสริมช่างเทคนิค (Technician) ที่ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ให้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ
  • ส่งเสริมสวัสดิการและการใช้ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของนิติบุคคล
 2. การพัฒนาคุณภาพวิศวกร
  • พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งการจัดทำเอกสารและสื่อต่าง ๆ ในด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกและผู้ได้รับใบอนุญาต เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารในระบบอิเล็กทรอนิกส์ และสามารถพัฒนาตนเองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง
  • สนับสนุนสมาคมวิชาชีพและผู้ได้รับใบอนุญาตที่เป็นนิติบุคคลให้มีส่วนร่วมในการพัฒนากลไกเพื่อเพิ่มคุณภาพของสมาชิกสภาวิศวกร
  • ประสานงานกับสถาบันการศึกษาและสมาคมวิชาชีพ เพื่อพัฒนาหลักสูตรทางวิศวกรรมให้เหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
  • ดำเนินการให้มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละสาขา

พันธกิจระยะยาว

 1. ผลักดันให้มีมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ เพื่อให้วิศวกรยึดถือปฏิบัติ
 2. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาคุณภาพวิศวกรให้ทันสมัยกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีโดยผ่านกระบวนการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง (CPD)
 3. ปรับกระบวนการสร้างขีดความสามารถในการประกอบวิชาชีพของวิศวกร
 4. คุ้มครองสิทธิในการประกอบวิชาชีพและผลประโยชน์ของสมาชิกและผู้ได้รับใบอนุญาต
 5. พัฒนาความสามารถด้านภาษาให้กับวิศวกรในการประกอบวิชาชีพ เพื่อให้สามารถแข่งขันในระดับสากลได้