สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

    

คณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 5 (2555-2558)


นายการุญ จันทรางศุ
อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1
Vice President

 


นายกมล ตรรกบุตร
นายกสภาวิศวกร
President

 


นายประสงค์ ธาราไชย
อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 2
Vice President

 


นายเกชา ธีระโกเมน
เลขาธิการสภาวิศวกร
Secretary-General

 


นายพิชญะ จันทรานุวัฒน์
เหรัญญิกสภาวิศวกร
Treasurer

 
   


นายอมร พิมานมาศ
รองเลขาธิการสภาวิศวกร
Deputy Secretary-Ganeral

   

กรรมการสภาวิศวกร Board of the Council of Engineers


นายวินิต ช่อวิเชียร

 


นายจำรูญ มาลัยกรอง

 


นายชัชวาลย์ คุณค้ำชู

 


นายมงคล มงคลวงศ์โรจน์

 


นายลือชัย ทองนิล

 


นายจักรพงศ์ อุทธาสิน

 


นายพิชิต ลำยอง

 


นายสมศักดิ์ ดำรงค์เลิศ

 


นายมงคล ดำรงค์ศรี

 


นายบวร วงศ์สินอุดม

 


นายเยี่ยม จันทรประสิทธิ์

 


นายเกียรติศักดิ์ จันทรา

 


นายสง่า ศุภโชคพาณิชย์

 


นายกิตติ ทรัพย์วิสุทธิ์

 

นโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 5
วิสัยทัศน์

“สภาวิศวกรเป็นองค์กรหลักทางด้านวิศวกรรมและเป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมของประเทศ”

นโยบาย

 1. ด้านการประกอบวิชาชีพ
  • ปลุกจิตสำนึกการประกอบวิชาชีพที่ต้องรับผิดชอบต่อสังคมและสาธารณะ
  • ส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพเพื่อการเลื่อนระดับสามัญวิศวกรและวุฒิวิศวกร และการต่ออายุใบอนุญาต
  • การรับรองความรู้ความสามารถการประกอบวิชาชีพสำหรับสาขาวิศวกรรมที่ไม่ควบคุม
  • ส่งเสริมการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและรับรองเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ
  • ส่งเสริมกระบวนการเข้าเป็นสมาชิกของสภาวิศวกรและการออกใบอนุญาต
 2. ด้านองค์กร
  • พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ของสมาชิก
  • พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสร้างเครือข่ายเพื่อประโยชน์ ในงานด้านวิศวกรรมและสมาชิก
  • เพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลและคุ้มครองการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
 3. ด้านการศึกษา
  • เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา องค์กรวิชาชีพและสภาวิศวกร เพื่อให้มีนโยบายที่สอดรับกัน
  • ปรับปรุงกระบวนการในการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
 4. ด้านต่างประเทศ
  • เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรวิชาชีพวิศวกรรมในประเทศต่างๆ
  • พัฒนาศักยภาพของวิศวกรไทยให้มีขีดความสามารถแข่งขันในระดับสากล
 5. ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
  • กำกับดูแลการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมให้อยู่ในมาตรฐานและจรรยาบรรณที่ดีเพื่อประโยชน์สุขของสังคม
  • มีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นแก่ภาครัฐในการแก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรม ที่เป็นประเด็นสาธารณะ
  • ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน