สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

    

คณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 6 (2558-2561)


นายไกร ตั้งสง่า
อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1
Vice President

 


นายกมล ตรรกบุตร
นายกสภาวิศวกร
President

 


นายประเสริฐ ตปนียางกูร
อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 2
Vice President

 


นายอมร พิมานมาศ
เลขาธิการสภาวิศวกร
Secretary-General

 


นายพิชญะ จันทรานุวัฒน์
เหรัญญิกสภาวิศวกร
Treasurer

 

กรรมการสภาวิศวกร Board of the Council of Engineers


นายเสรี สุธรรมชัย


นายไกรวุฒิ เกียรติโกมล


นายรัชทิน ศยามานนท์


นายวินิต ช่อวิเชียร


นายดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย


นายชัชวาลย์ คุณค้ำชู


นายลือชัย ทองนิล


นายสฤทธิ์เดช พัฒนเศรษฐพงษ์


นายมานิตย์ กู้ธนพัฒน์


นายพิชิต ลำยอง


นายจิระศักดิ์ แสงพุ่ม


นายเกียรติศักดิ์ จันทรา


นายปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์


นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์


นายพิศิษฐ์ แสง-ชูโต

นโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 6
วิสัยทัศน์

“สภาวิศวกรเป็นองค์กรหลักทางวิศวกรรมที่มุ่งพัฒนาวิศวกรและวิชาชีพวิศวกรรม ให้มีมาตรฐาน รับผิดชอบต่อสังคม โปร่งใสเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศ และระดับสากล”

นโยบาย

 1. ด้านการประกอบวิชาชีพ
  • สร้างจิตสำนึกการประกอบวิชาชีพที่ต้องรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
  • ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมควบคู่กับการพัฒนาประเทศ
  • กำหนดกรอบความสามารถในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาวิชาชีพของแต่ละสาขา
  • รับรองความรู้ความสามารถการประกอบวิชาชีพสำหรับสาขาวิศวกรรมที่ไม่ควบคุม
  • กำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและโครงการศึกษาทางวิศวกรรม
  • ส่งเสริมการบริการวิชาชีพอย่างยุติธรรม
  • ส่งเสริมการเข้าเป็นสมาชิกของสภาวิศวกร การขอรับใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การเลื่อนระดับใบอนุญาต การบังคับใช้ใบอนุญาต และการบังคับใช้พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542
 2. ด้านองค์กร
  • พัฒนาองค์กรนำไปสู่องค์กรดิจิตอล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแล คุ้มครองการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม และการบริการแก่สมาชิก
  • พัฒนาระบบฐานข้อมูล และสร้างเครือข่ายเพื่อประโยชน์ในงานด้านวิศวกรรม และสมาชิก
  • ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างองค์กรวิชาชีพ
  • พัฒนาบุคลากรขององค์กร โดยการเพิ่มขีดความสามารถ และส่งเสริมบทบาทของเจ้าหน้าที่สภาวิศวกร
  • ปรับปรุงระเบียบและข้อบังคับ สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นการให้บริการแก่สมาชิกสภาวิศวกร
  • ศึกษาและวิจัยองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน
  • ศึกษาและจัดเตรียมสถานที่ตั้งสำนักงานรองรับการปฏิบัติงานในอนาคต
  • ประชาสัมพันธ์องค์กรให้เป็นที่รู้จักต่อสาธารณะในวงกว้าง
 3. ด้านการศึกษา
  • สร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา องค์กรวิชาชีพ อุตสาหกรรม และภาครัฐ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีนโยบายที่สอดรับกัน
  • ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการในการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
  • ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการขอรับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกร
  • ส่งเสริมระบบการรับรองปริญญาตามเกณฑ์ผลลัพธ์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
 4. ด้านต่างประเทศ
  • พัฒนาศักยภาพและเพิ่มทักษะในการประกอบวิชาชีพของวิศวกรไทยให้มีขีดความสามารถแข่งขันในระดับสากล
  • เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรวิชาชีพวิศวกรรมในประเทศต่างๆ สนับสนุนการเข้าร่วมข้อตกลงระหว่างประเทศ ทั้งด้านการประกอบวิชาชีพและการศึกษา
  • ส่งเสริมการขึ้นทะเบียนวิศวกรข้ามชาติ และกำหนดหลักเกณฑ์ สำหรับวิศวกรต่างด้าวที่ไม่ได้จดทะเบียน
  • แก้ไขปรับปรุงระบบการกำกับ และส่งเสริมวิชาชีพในประเทศ ให้สอดคล้องกับข้อตกลงระหว่างประเทศ
 5. ด้านสังคม สาธารณะ และสิ่งแวดล้อม
  • ส่งเสริมบทบาทของสภาวิศวกรในการให้ความเห็นแก่ประชาชน ภาครัฐและสื่อมวลชนในประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรม การดำเนินโครงการทางวิศวกรรม ภัยพิบัติและความปลอดภัยสาธารณะ
  • จัดทำข้อเสนอแก่ภาครัฐในประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรม การดำเนินโครงการทางวิศวกรรม ภัยพิบัติ และความปลอดภัยสาธารณะ
 6. ด้านคุณภาพและคุณค่าวิศวกร
  • พัฒนาคุณภาพและคุณค่าของวิศวกร ให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานและสังคมภายในประเทศ
  • ประชาสัมพันธ์คุณค่าของวิชาชีพวิศวกรรม เชิดชูเกียรติและศักดิ์ศรีของวิศวกรไทย
  • รักษาสิทธิและหน้าที่และส่งเสริมสวัสดิการแก่สมาชิกสภาวิศวกร
 7. ด้านจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
  • สร้างจิตสำนึกในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมอย่างซื่อสัตย์สุจริต
  • ส่งเสริมให้มีการดำเนินการโครงการทางวิศวกรรมอย่างโปร่งใส และต่อต้านคอรัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการทางวิศวกรรม