สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

    

คณะกรรมการจรรยาบรรณ สมัยที่ 7 (2563-2566)นายประสงค์ ธาราไชย

ประธานกรรมการจรรยาบรรณ


ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ดิเรก ลาวัณย์ศิริ


ดร.ประศาสน์ จันทราทิพย์รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก


รองศาสตราจารย์ ดร.สกุล ห่อวโนทยาน


รองศาสตราจารย์ สิริวัฒน์ ไชยชนะรองศาสตราจารย์ เอนก ศิริพานิชกร


นายเรืองฤทธิ์ ไชยสิงห์


นายชัชวาลย์ คุณค้ำชูผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทียบ เอื้อกิจ


นายสินิทธิ์ บุญสิทธิ์


นายพรเทพ ธัญญพงศ์ชัยนายสมศักด์ ศรีสมทรัพย์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคล ดำรงค์ศรี


ศาสตราจารย์ ดร.อัญชลีพร
วาริทสวัสดิ์ หล่อทองคำ