สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

    


กันต์ณัฐฐา เซ่งไพเราะห์
หัวหน้าสำนักงานสภาวิศวกร


วัจนารัตน์ วารีย์
เจ้าหน้าที่บริหาร
(งานบุคคล)


ชนนิภรณ์ พานทอง
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและติดตาม


เทพิน เกษะศิริ
หัวหน้าฝ่ายบริหาร


ขวัญฤทัย ปินใจ
เจ้าหน้าที่งาน
เลขานุการ


กัตติกา ตันประเสริฐ
เจ้าหน้าที่งาน
เลขานุการ


ปาริชาต พรหมเมศว์
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาต


วรรณธนา ติยวัฒน์
ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่าย
ฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาต


วิราช ไชยวงษ์
ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่าย
ฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาต


ภัลภัส บุญช่วยเจริญพร
ผู้ช่วยหัวหน้า
ฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาต


ณัฐชนน ทองสุทธิ์
เจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาต


กาญจนา ฟองรัตน์
เจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาต


ขจรทิพย์ ลาดเงิน
เจ้าหน้าที่บริการ
สมาชิกหน้าเคาน์เตอร์


ศศิธร ทับทิมศรี
เจ้าหน้าที่บริการสมาชิก
หน้าเคาน์เตอร์


พัชรี แซ่เตียว
เจ้าหน้าที่เลื่อนระดับใบอนุญาต


สันติสุข ไชยบุรินทร์
เจ้าหน้าที่เลื่อนระดับใบอนุญาต


กัณฑ์อเนก ช่วยชูจิตร
เจ้าหน้าที่เลื่อนระดับใบอนุญาต


ธีรศักดิ์ ปทุมวัน
เจ้าหน้าที่เลื่อนระดับใบอนุญาต


จันทร์เพ็ญ ไพรสุวรรณ
เจ้าหน้าที่งานจัดสอบภาคี 52
และอบรมความพร้อม


สัญญา ศรีเมือง
เจ้าหน้าที่งานจัดสอบภาคี 52
และอบรมความพร้อม


ปนัดดา คทธมาตย์
เจ้าหน้าที่งานจัดสอบภาคี 52
และอบรมความพร้อม


มณฑา ศาสตร์เพ็ง
หัวหน้าฝ่ายการคลัง


อิศราภรณ์ สาธิตภาณุวัฒน์
ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายการคลัง


สายชล วังบุญคง
ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายการคลัง


วัทน์พร สาครพันธ์
เจ้าหน้าที่บัญชี


อัจฉราภรณ์ ระดาเสริฐ
เจ้าหน้าที่บัญชี


นฤมล มุ่งหาเงิน
เจ้าหน้าที่การเงิน


ชาญณรงค์ ฉิมกุล
รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ


เสาวรส ชุ่มเสนา
เจ้าหน้าที่เว็บมาสเตอร์


ชนัยกานต์ น้อยเจริญ
เจ้าหน้าที่สนับสนุนระบบ


ศลินนา แดงโกเมน
เจ้าหน้าที่ธุรการ


จุรีพร สงยัง
เจ้าหน้าที่ธุรการ


กนกพร ส่องศรี
หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร


ชนมน เพ็ญจันทร์
เจ้าหน้าที่จัดสัมมนา


เพ็ญพิรุฬห์ ศรีประสาธน์
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์


ปณิดาอร รอดประทับ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
กำกับศูนย์บริการ
และ Call Center


กนิษฐรินทร พงศ์เกษตรชัย
หัวหน้าฝ่ายต่างประเทศ


ธิดารัตน์ ขอประสิทธิ์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ


ศศิประภา ปรางค์ชัยภูมิ
เจ้าหน้าที่ธุรการ


สรศักดิ์ เอี่ยมเลิศ
หัวหน้าสำนักกฎหมายและจรรยาบรรณ


พัชญา บุญกองแก้ว
ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักกฎหมายและจรรยาบรรณ


ตรีสุคนธ์ บุตรี
ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักกฎหมายและจรรยาบรรณ


เจนวิทย์ จินตนพันธ์
นิติกร


จีรวรรณ แสงจันทร์
นิติกร


กิจจา สำลีนวล
นิติกร


วรางคณา เหมืองจา
นิติกร


เจิมขวัญ ดำสมาน
นิติกร


สุกัญญา บำรุงพงษ์
หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่


กรีฑาพล ดนตรี
เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่


โชติกา ทยากรโกสิน
เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่


พัชรี ศรีวิชา
เจ้าหน้าที่แม่บ้าน


ยุทธชัย สิริวนาสรรค์
หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานการศึกษาและวิชาชีพ


ชิตชัย อังจันทร์เพ็ญ
เจ้าหน้าที่รับรองปริญญา


ลัดดาวัลย์ ศรีเมือง
เจ้าหน้าที่มาตรฐานการศึกษาและวิชาชีพ


ปาริชาติ พรมส่วน
เจ้าหน้าที่มาตรฐานการศึกษาและวิชาชีพ


ธีระศักดิ์ แก้วหะวงษ์
เจ้าหน้าที่มาตรฐานการศึกษาและวิชาชีพ