สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

    

ประกาศสำนักงานสภาวิศวกร
เรื่อง วันหยุดทำการของสภาวิศวกร ประจำปี พ.ศ. 2564

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 11 ข้อ 12 และข้อ 13 แห่งระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2545 เลขาธิการสภาวิศวกร จึงออกประกาศกำหนดวันหยุดทำการของสภาวิศวกร ประจำปี 2564 ไว้ดังนี้

#1 วันศุกร์ 1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่
#2 วันศุกร์ 12 กุมภาพันธ์ วันตรุษจีน
#3 วันศุกร์ 26 กุมภาพันธ์ วันมาฆบูชา
#4 วันอังคาร 6 เมษายน วันหยุดชดเชยวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
#5 วันจันทร์ 12 เมษายน วันสงกรานต์
#6 วันอังคาร 13 เมษายน วันสงกรานต์
#7 วันพุธ 14 เมษายน วันสงกรานต์
#8 วันพฤหัสบดี 15 เมษายน วันสงกรานต์
#9 วันศุกร์ 16 เมษายน วันสงกรานต์
#10 วันจันทร์ 3 พฤษภาคม ชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ (วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม)
#11 วันอังคาร 4 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล
#12 วันพุธ 26 พฤษภาคม วันวิสาขบูชา
#13 วันพฤหัสบดี 3 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
#14 วันจันทร์ 26 กรกฎาคม ชดเชยวันอาสาฬหบูชา (วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม)
#15 วันอังคาร 27 กรกฎาคม ชดเชยเข้าพรรษา (วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม)
#16 วันพุธ 28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวิชาราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
#17 วันพฤหัสบดี 12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ
#18 วันพุธ 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
#19 วันพฤหัสบดี 21 ตุลาคม วันหยุดประจำภาคกลาง (เทศกาลออกพรรษา)
#20 วันศุกร์ 22 ตุลาคม วันปิยมหาราช (วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม)
#21 วันจันทร์ 6 ธันวาคม ชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
และวันพ่อแห่งชาติ (วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม)
#22 วันศุกร์ 10 ธันวาคม วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
#23 วันศุกร์ 31 ธันวาคม วันสิ้นปี


ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2563
นายประเสริฐ ตปนียางกูร
เลขาธิการสภาวิศวกร