สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

    
สภาวิศวกร

การรับรองปริญญา

  • การพิจารณาและตรวจสอบเอกสาร
  • การตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษา
  • การเสนอหลักสูตรเพื่อรับรองปริญญา

การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา (TABEE)

TABEE ย่อมาจากคำว่า Thailand Accreditation Board of Engineering Education มีสถานะเป็นอนุกรรมการในสภาวิศวกร ใช้ชื่อว่า คณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (TABEE) โดยได้รับการสนับสนุนงานเลขานุการจากฝ่ายต่างประเทศ สำนักงานสภาวิศวกร

ตรวจสอบสถานะสมาชิกและใบอนุญาต

พิมพ์ใบแจ้งชำระเงินตรวจสอบ !!

สมาชิกสภาวิศวกร


168,496

จำนวนสมาชิกสภาวิศวกร

147,954

จำนวนสมาชิกผู้ที่มีใบอนุญาตฯ

26,938

จำนวนสมาชิกที่หมดอายุ ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม


151,562

จำนวนใบอนุญาตฯ บุคคล

19,295

จำนวนใบอนุญาตฯบุคคลที่หมดอายุย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี

1,119

จำนวนใบอนุญาตฯ นิติบุคคล

322

จำนวนใบอนุญาตฯนิติบุคคลที่หมดอายุ ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี

ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2563

กฎหมายและจรรยาบรรณ

พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 มีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับสภาวิศวกร สมาชิก คณะกรรมการ การดำเนินการของคณะกรรมการ ข้อบังคับสภาวิศวกร การควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม การกำกับดูแล และบทลงโทษ