สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

    

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W

A

Accepted Contract Amount มูลค่างานตามสัญญาที่ตกลงกัน
access เข้าถึง
Access Route เส้นทางเข้าถึง
Accident Prevention Officer เจ้าหน้าที่ป้องกันอุบัติเหตุ
accommodation สถานที่ก่อสร้างและที่พักอาศัย
accordance with the Contract เป็นไปตามสัญญา
actual progress of work performed ความก้าวหน้าของงานที่ได้ทำจริง
Addenda เอกสารแจ้งเพิ่มเติม
Additional Joint Insured ผู้เอาประกันภัยร่วมเพิ่มเติม
addition-reduction of work การเพิ่ม-ลดงาน
Adjudicator ผู้วินิจฉัยข้อพิพาท
Advance payment การชำระเงินล่วงหน้า
Advance Payment Guarantee หนังสือค้ำประกันเงินจ่ายล่วงหน้า
advance payment security / guarantee หลักประกันเงินจ่ายล่วงหน้า
Advance Payment Security Guarantee หลักทรัพย์ค้ำประกันเงินจ่ายล่วงหน้า, หลักประกันเงินจ่ายล่วงหน้า
adversely affect มึผลกระทบอย่างรุนแรง
agent ผู้แทน
Agree ตกลง
Agreed ที่ตกลงกัน
Agreement ข้อตกลง
Aid Agencie องค์กรช่วยเหลือ
ambulance รถพยาบาล
amend แก้ไข
Amicable Settlement การตกลงอย่างฉันท์มิตร
Amount due จำนวนเงินที่ต้องจ่าย
Annex เอกสารแนบท้าย
Appendix ภาคผนวก
Appendix to Tender ภาคผนวกของเอกสารประกวดราคา
applicable นำมาใช้ได้
applicable ประกาศใช้อยู่
appoint แต่งตั้ง
Appointed ได้รับแต่งตั้ง
Approval การอนุมัติ
Arbitration การอนุญาโตตุลาการ
Arbitrator อนุญาโตตุลาการ
As-Built Document เอกสารแสดงงานก่อสร้างตามจริง
Assign โอนสิทธิ
assign duty มอบหมายหน้าที่
Assignment การโอนสิทธิ
at risk of contractor ด้วยความเสี่ยงของผู้รับจ้าง
at the Contractor's cost ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง
attempt พยายาม
audit ตรวจสอบ
authorised persons บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหน้าที่หรือสิทธิ
authority อำนาจหน้าที่
authority to assistants ให้แก่ผู้ช่วยวิศวกร
Avoidance of Interference การหลีกเลี่ยงการรบกวน
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W