COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

    

วิศวกรอาเซียน

ASEAN Chartered Professional Engineer
(ACPE)

วิศวกรอาเซียน (ACPE)


การขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Engineer : ACPE)

วิศวกรวิชาชีพอาเซียน หมายถึง วิศวกรวิชาชีพที่ถือสัญชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน และมีคุณสมบัติการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพตามระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน The ASEAN Chartered Professional Engineer พ.ศ. 2557 สำหรับการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียนในประเทศไทย

ทั้งนี้ วิศวกรวิชาชีพอาเซียนจะประกอบวิชาชีพวิศวกรรมได้เฉพาะในขอบข่ายงานที่ได้รับอนุญาตตามความชำนาญของวิศวกรวิชาชีพผู้นั้นภายใต้ข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนด้านบริการวิศวกรรม (ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Engineering Services: MRA) เท่านั้น

สภาวิศวกรในฐานะตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมของประเทศไทย เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Engineer : ACPE) สำหรับวิศวกรไทยที่จะไปทำงานต่างประเทศและการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวจดทะเบียน (Registered Foreign Professional Engineer: RFPE) สำหรับวิศวกรต่างชาติที่จะเข้ามาทำงานในประเทศไทย โดย สภาวิศวกรกำลังเตรียมการเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวควบคู่กันไปด้วย

โดยสามารถสรุปขั้นตอนที่สำคัญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในประเทศอาเซียนได้ ดังนี้


ขั้นที่ 1 สมาชิกสภาวิศวกรผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามระเบียบการขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพอาเซียน สามารถยื่นหลักฐานเพื่อขอจดทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPE)
ในขั้นตอนนี้เทียบได้กับการขอ "พาสปอร์ต (Passport)" จากสภาวิศวกรเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ

ขั้นที่ 2 หลังจากที่ได้รับใบรับรองขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพอาเซียนแล้ว วิศวกรผู้นั้นสามารถแสดงหลักฐานเพื่อขอจดทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวที่หน่วยงานผู้มีอำนาจกำกับดูแลวิชาชีพวิศวกรประเทศผู้รับได้

ในขั้นตอนนี้เทียบได้กับการขอ "วีซ่า (Visa)" จากประเทศผู้รับเพื่อให้สามารถเข้าไปทำงานในประเทศผู้รับได้โดยต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของประเทศผู้รับ และต้องไม่เป็นการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโดยลำพัง แต่ต้องทำงานร่วมกับวิศวกรวิชาชีพท้องถิ่นของประเทศผู้รับนั้น ๆ

สำหรับความคืบหน้าของการดำเนินการในเรื่องนี้ ปัจจุบันได้มีการประกาศใช้ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพอาเซียน พ.ศ. 2557 (ASEAN Chartered Professional Engineer) และข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการกำหนดค่าจดทะเบียนสมาชิก ค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 เพื่อให้มีผลบังคับใช้ได้ตามกฎหมายเรียบร้อยแล้ว


การอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้มีการขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Engineer : ACPE)

ตามวัตถุประสงค์ของข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนด้านบริการวิศวกรรม (ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Engineering : MRA) ที่ต้องการอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายนักวิชาชีพด้านบริการวิศวกรรม (Engineering Services Professionals) และเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันเพื่อที่จะส่งเสริมการยอมรับแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านมาตรฐานและคุณสมบัติ ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน ผู้ที่ขอขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPE) จะได้รับการอำนวยความสะดวก ดังนี้

เปิดโอกาสให้กับสมาชิกสภาวิศวกร

- ที่มีใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมทุกระดับตั้งแต่ระดับสามัญวิศวกร สามารถขอขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียนได้ หากมีคุณสมบัติเป็นไปตามระเบียบฯ ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียนที่กำหนดไว้

- ที่ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ทั้งในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และสาขาวิชาชีพวิศวกรรมที่ไม่ใช่วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สามารถขอขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียนได้ หากมีคุณสมบัติเป็นไปตามระเบียบฯ ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียนที่กำหนดไว้

เปิดโอกาสให้ผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพอาเซียน สามารถขอขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวจดทะเบียน (Registered Foreign Professional Engineer: RFPE) ใน 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนได้

เป็นการอำนวยความสะดวกธุรกิจบริการวิชาชีพวิศวกรรม (Engineering Business Services) เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการรวมกลุ่มเครือข่ายธุรกิจบริการวิชาชีพวิศวกรรมในต่างประเทศ ในการแข่งขันและพัฒนามาตรฐานการประกอบวิชาชีพ เพื่อรองรับความต้องการจากนานาประเทศในอนาคต

สำหรับผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPE) เรียบร้อยแล้วนั้น จะสามารถขอขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวจดทะเบียน (Registered Foreign Professional Engineer: RFPE) เพื่อประกอบวิชาชีพในประเทศผู้รับได้ ดังนี้

1. วิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPE) จะมีสิทธิสมัครต่อองค์กรหรือหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลด้านวิชาชีพด้านบริการวิศวกรรมของประเทศผู้รับ เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวจดทะเบียน (RFPE)
โดยผู้สมัครจะต้องยื่นคำขอพร้อมยอมรับถ้อยแถลงว่า:

(ก) ยอมรับหลักปฏิบัติวิชาชีพของท้องถิ่นและสากล สอดคล้องกับนโยบายด้านจรรยาบรรณและความประพฤติที่มีและใช้บังคับโดยประเทศแหล่งกำเนิด

(ข) ยอมรับกฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับของประเทศผู้รับ

(ค) ภายใต้บังคับของกฎหมายและระเบียบภายในของประเทศผู้รับที่ดูแลด้านการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม จะประกอบวิชาชีพร่วมกับวิศวกรวิชาชีพท้องถิ่นในประเทศผู้รับ

2. ภายใต้บังคับของกฎหมายและระเบียบภายในและที่สามารถนำมาใช้บังคับได้, และไม่เป็นการยื่นแบบทางวิศวกรรมต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมายของประเทศผู้รับ, หากได้รับการอนุมัติ ผู้สมัครวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPE) จะได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพในฐานะเป็นวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวจดทะเบียน (RFPE) โดยจะต้องไม่เป็นการประกอบวิชาชีพเพียงลำพัง แต่จะต้องประกอบวิชาชีพร่วมกับวิศวกรวิชาชีพที่ได้รับมอบหมายของประเทศผู้รับภายในขอบข่ายงานตามความชำนาญของตนซึ่งได้รับการยอมรับและอนุมัติโดยผู้มีอำนาจกำกับดูแลด้านวิชาชีพ (PRA) ของประเทศผู้รับ


คุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Engineer : ACPE)

ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Engineer) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ตาม link ด้านล่าง

ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Engineer) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPE)

ผู้ที่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียนจะต้องดำเนินการ ดังนี้

1. กรอกแบบคำขอขึ้นทะเบียนฯ ที่กำหนดให้สมบูรณ์ พร้อมยื่นเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนฯ ตามที่กำหนดมาที่สำนักงานสภาวิศวกร

2. ชำระค่ายื่นคำขอขึ้นทะเบียน จำนวน 1,000 บาท ที่สำนักงานสภาวิศวกร เมื่อสภาวิศวกรได้รับแบบคำขอขึ้นทะเบียนฯ ที่ครบสมบูรณ์ คณะอนุกรรมการกำกับการขึ้นทะเบียนฯ (Monitoring Committee) จะมอบหมายคณะทำงานในการพิจารณาและตรวจประเมินคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนฯ ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับการรับรองและออกใบรับรองวิศวกรวิชาชีพอาเซียน โดยคณะกรรมการประสานงานด้านวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPECC)

3. ชำระค่าใบรับรองการขึ้นทะเบียนฯ จำนวน 2,000 บาท และรับใบรับรองการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน


ตัวอย่างใบรับรองฯ