COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

    

วิศวกรเอเปค

Asia-Pacific Economic Cooperation Engineer
(APEC Engineer)

วิศวกรเอเปค (APEC Engineer)


วิศวกรเอเปค (APEC Engineer)

วิศวกรเอเปค หมายถึง บุคคลที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นวิศวกรวิชาชีพในฐานะที่เป็นวิศวกรวิชาชีพในกลุ่มเศรษฐกิจเอเปคและเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่ที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานผู้มีอำนาจในกลุ่มเศรษฐกิจที่มีการดำเนินงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และกระบวนการที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประสานงานวิศวกรเอเปค

การขึ้นทะเบียนวิศวกรเอเปค (APEC Engineer)

ตามระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรเอเปค (APEC Engineer) พ.ศ. 2552 ผู้ใดประสงค์จะได้รับสิทธิประโยชน์ในฐานะวิศวกรเอเปค (APEC Engineer) ให้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียน ต่อสภาวิศวกร ตามแบบที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกำหนด พร้อมกับสำเนาเอกสารหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา และเอกสารแสดงปริมาณงานและคุณภาพของผลงานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมที่รับรองโดยผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในระดับ ไม่ต่ำกว่าผู้ยื่นคำขอ หรือโดยเจ้าของ สถานประกอบการที่ผู้ยื่นคำขอทำงานอยู่ หรือเคยทำงาน; และให้ผู้ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมต่อสำนักงานสภาวิศวกรตามอัตราที่กำหนดไว้ในข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการกำหนดค่าจดทะเบียนสมาชิก ค่าบำรุง และค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากสมาชิก หรือบุคคลภายนอก จำนวน 1,000 บาท

สิทธิของวิศวกรเอเปค (APEC Engineer)

การจดทะเบียนวิศวกรเอเปคเป็นการสร้างความเชื่อมั่นว่าวิศวกรวิชาชีพได้รับโอกาสและเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก อันเนื่องมาจากการรวมกลุ่มด้านบริการวิชาชีพวิศวกรรม โดยเฉพาะผู้ประกอบการด้านบริการวิศวกรรมในกลุ่มประเทศความร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก รวมถึงเป็นประโยชน์ต่อบุคคลที่ประสงค์จะเข้าไปให้บริการด้านวิชาชีพด้วยเช่นกัน

การต่ออายุการขึ้นทะเบียนวิศวกรเอเปค

การขึ้นทะเบียนวิศวกรเอเปค (APEC Engineer) มีอายุครั้งละสามปี นับแต่วันที่อนุมัติขึ้นทะเบียนการต่ออายุทะเบียน
1. ให้ยื่นคำขอต่ออายุพร้อมชำระค่าคำขอต่ออายุทะเบียนต่อสำนักงาน สภาวิศวกร ภายในเก้าสิบวันก่อนวันที่ทะเบียนสิ้นอายุ
2. ต้องมีหน่วยความรู้ตามระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วยการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง ตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกำหนด จำนวน 150 หน่วย


คุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียนวิศวกรเอเปค (APEC Engineer)

ผู้ยื่นคำขอประสงค์จะขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรเอเปค (APEC Engineer) ในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

 • เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจากสภาวิศวกร ตั้งแต่ระดับสามัญวิศวกรขึ้นไปในสาขาในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมที่ยื่นคำขอ
 • มีประสบการณ์ในภาคปฏิบัติงานทางวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมมาแล้วไม่น้อยกว่า 7 ปีหลังจบการศึกษา
 • มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี ในการรับผิดชอบงานวิศวกรรมควบคุมที่เด่นชัดตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกำหนด
 • มีหน่วยความรู้ตามระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วยการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่องตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกำหนด
 • ไม่เคยถูกพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต

ผู้ยื่นคำขอประสงค์จะขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรเอเปค (APEC Engineer) ในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมอื่น ซึ่งมิใช่สาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

 • เป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยและต้องเป็นสมาชิกสามัญหรือสมาชิกวิสามัญของสภาวิศวกร
 • ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรในการปฺบัติงานวิชาชีพวิศวกรรมในสาขาที่ยื่นคำขอตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกำหนด
 • สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์ หรือเทียบเท่า
 • มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานทางวิชาชีพวิศวกรรมมาแล้วไม่น้อยกว่า 7 ปีหลังจบการศึกษา
 • มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี ในการรับผิดชอบงานวิศวกรรมที่เด่นชัดตามที่คณะกรรมการ สภาวิศวกรกำหนด
 • มีหน่วยความรู้ตามระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วยการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่องตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกำหนด

ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรเอเปค (APEC Engineer) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ตาม link ด้านล่าง

ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรเอเปค (APEC Engineer) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐