COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

    

รายละเอียด นิติบุคคล

เลขที่ใบอนุญาต
นต.853
ชื่อนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบสท์ พอลลูชั่น คอนโทรล
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 11/11/2556
วันที่เริ่มใช้ 11/11/2563
วันที่หมดอายุ 10/11/2564
ที่อยู่ 111/173 หมู่ที่ 4
ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร
จังหวัด สมุทรสาคร
รหัสไปรษณีย์ 74000
โทรศัพท์ 034116263
โทรสาร 034110536
E-Mail bestpollution@gmail.com
Website
จำนวนวิศวกรในบริษัท 1
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 16/12/2563