COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

    

รายละเอียด นิติบุคคล

เลขที่ใบอนุญาต
นต.954
ชื่อนิติบุคคล บริษัท คอร์ เทคโนโลยี คอนซัลแต้นส์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 09/02/2558
วันที่เริ่มใช้ 09/02/2564
วันที่หมดอายุ 08/02/2565
ที่อยู่ 48/34 ซอยเลี่ยงเมืองถนนนนทบุรี 10
ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี
จังหวัด นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ 11000
โทรศัพท์ 02-0008326
โทรสาร
E-Mail natchatr_h@hotmail.com
Website
จำนวนวิศวกรในบริษัท 6
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 19/01/2564