COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

    

รายละเอียด นิติบุคคล

เลขที่ใบอนุญาต
นต.1285
ชื่อนิติบุคคล บริษัท พรีเมี่ยม อิควิปเม้นท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 14/11/2560
วันที่เริ่มใช้ 14/11/2564
วันที่หมดอายุ 13/11/2567
ที่อยู่ 69/9 ชั้นที่ 4 ถนนสุขภิบาล 2
แขวงประเวศ เขตประเวศ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10250
โทรศัพท์ 02-919-8900
โทรสาร 02-517-0414
E-Mail wareerat@premium.co.th
Website www.premium.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท 7
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 01/10/2564