COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

    

รายละเอียด นิติบุคคล

เลขที่ใบอนุญาต
นต.1223
ชื่อนิติบุคคล บริษัท เพชรสว่าง เช็คกิ้งและการช่าง จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 16/07/2560
วันที่เริ่มใช้ 16/07/2564
วันที่หมดอายุ 15/07/2565
ที่อยู่ 33/636 ถนนสุขาภิบาล 2
แขวงประเวศ เขตประเวศ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10250
โทรศัพท์ 0817156121
โทรสาร -
E-Mail swaikup@hotmail.com
Website -
จำนวนวิศวกรในบริษัท 1
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 27/04/2564