COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

    

รายละเอียด นิติบุคคล

เลขที่ใบอนุญาต
นต.1279
ชื่อนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ริช อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 26/10/2560
วันที่เริ่มใช้ 26/10/2560
วันที่หมดอายุ 25/10/2561
ที่อยู่ 553/481 หมู่ 12
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง
จังหวัด ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ 20150
โทรศัพท์ 081-455-5969 , 081988-9381
โทรสาร -
E-Mail contactrithailand@gmail.com
Website -
จำนวนวิศวกรในบริษัท 1
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 02/08/2560