COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

    

รายละเอียด นิติบุคคล

เลขที่ใบอนุญาต
นต.1302
ชื่อนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นบีพีแอนด์พี เอ็นยีเนียริ่ง
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 15/12/2560
วันที่เริ่มใช้ 15/12/2564
วันที่หมดอายุ 14/12/2567
ที่อยู่ 90/309 หมู่ที่ 14 ซอย 2/4 หมู่บ้านกานต์มณี เฟส 2 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย
ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง
จังหวัด นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ 11000
โทรศัพท์ 02-925-9785
โทรสาร 02-925-9785
E-Mail nbpandp.engineering@gmail.com
Website http://nbpandp-engineering.simdif.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท 8
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 05/10/2564