COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

    

รายละเอียด นิติบุคคล

เลขที่ใบอนุญาต
นต.1443
ชื่อนิติบุคคล บริษัท แอด คอนเนคชั่น จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 15/10/2561
วันที่เริ่มใช้ 15/10/2563
วันที่หมดอายุ 14/10/2564
ที่อยู่ 25/35 ถนนสุขุมวิท
ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัด สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ 10270
โทรศัพท์ 0-2755-2688
โทรสาร 0-2380-5096-99
E-Mail info@add-connection.com
Website www.add-connection.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท 1
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 16/07/2563