COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

    

รายละเอียด นิติบุคคล

เลขที่ใบอนุญาต
นต.1607
ชื่อนิติบุคคล บริษัท เอราวัณ เอ็นจิเนียริ่ง คอนเซ็พท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 28/10/2562
วันที่เริ่มใช้ 28/10/2562
วันที่หมดอายุ 27/10/2563
ที่อยู่ 386/176 ถนนกาญจนาภิเษก
แขวงดอกไม้ เขตประเวศ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10250
โทรศัพท์ 08-1735-2830 , 0-2004-5758
โทรสาร 0-2181-5569
E-Mail EEcconcept@hotmail.com
Website
จำนวนวิศวกรในบริษัท 3
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 25/10/2564
ใบรับเรื่อง ปี รายการ จำนวนเงิน
643220775 2564 ขอใบอนุญาตใหม่ นิติบุคคล (หลังหมดอายุ เกิน 60 วัน) 10,000.00 (พิมพ์)