COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

    

รายละเอียด นิติบุคคล

เลขที่ใบอนุญาต
นต.1609
ชื่อนิติบุคคล บริษัท แซนด์สโตนคอนสตัคชั่น จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 05/11/2562
วันที่เริ่มใช้ 05/11/2562
วันที่หมดอายุ 04/11/2563
ที่อยู่ 57/1-3 ถนนประชารักษา (คลองเจริญ)
ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัด อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ 41000
โทรศัพท์ 042242578
โทรสาร 042242578
E-Mail sandstone666@gmail.com
Website
จำนวนวิศวกรในบริษัท 3
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 03/09/2562