COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

    

รายละเอียด นิติบุคคล

เลขที่ใบอนุญาต
นต.1756
ชื่อนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาติโยธา
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 17/09/2563
วันที่เริ่มใช้ 17/09/2563
วันที่หมดอายุ 16/09/2564
ที่อยู่ 209/5 หมู่ 2
ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม
จังหวัด กระบี่
รหัสไปรษณีย์ 81120
โทรศัพท์ 08-4309-0295
โทรสาร
E-Mail somsak.p2524@hotmail.com
Website
จำนวนวิศวกรในบริษัท 1
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 24/06/2563