COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

    

รายละเอียด นิติบุคคล

เลขที่ใบอนุญาต
นต.316
ชื่อนิติบุคคล บริษัท วิศวชาญ 2002 จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 13/03/2549
วันที่เริ่มใช้ 13/03/2564
วันที่หมดอายุ 12/03/2565
ที่อยู่ 30 ซอยงามวงศ์วาน 19
ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี
จังหวัด นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ 11000
โทรศัพท์ 0-2952-7102-4, 0-2952-7243
โทรสาร 0-2952-7244
E-Mail wissawacharn@gmail.com
Website
จำนวนวิศวกรในบริษัท 9
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 20/01/2564