สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

    

รายชื่อนิติบุคคลที่หมดอายุ แต่ยังไม่เกิน 60 วัน

      สภาวิศวกรขอแจ้งให้นิติบุคคลตามบัญชีรายชื่อ โปรดตรวจสอบสถานถาพการขาดต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และดำเนินการยื่นขอคำขอรับใบอนุญาตฯ ให้เป็นไปตามข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
      สภาวิศวกรต้องขออภัยหากท่านได้ดำเนินการยื่นคำขอรับใบอนุญาตฯก่อนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ข้อมูล ณ วันที่ : 27/10/2564

ใบอนุญาต นิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาต จำนวนวิศวกรผู้มีใบอนุญาต วัตถุประสงค์ของนิติบุคคล(โดยย่อ)
นต.65 บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 9 - ประกอบกิจการให้คำปรึกษา คำแนะนำ สำรวจ ออกแบบ ระบบสาธารณูปโภค ควบคุมการดำเนินงานด้านวิศวกรรม
นต.122 บริษัท อุทัย คอนซัลแตนท์ จำกัด 9 - ออกแบบ/ให้คำปรึกษาวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล
- ให้บริการให้คำปรึกษาวิศวกร ปลูกสร้างอาคาร ตึกแถว และสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ
นต.153 บริษัท เอส เอส เค เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด 4 - ออกแบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง
- ที่ปรึกษางานวิศวกรรมโครงสร้าง
นต.172 บริษัท อินเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง มาเนจเมนต์ จำกัด 2 - เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงาน การผลิต การตลาด และจำหน่าย
- บริการทางด้านกฎหมาย บัญชี วิศวกรรม สถาปัตยกรรม การโฆษณา
- รับฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยด้านการทำงาน การประหยัดพลังงาน
- แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้และการผลิตพลังงาน วิชาการอื่นๆ
- ประกอบกิจการการประมูลรับจ้างทำของ
- รับปรึกษา ออกแบบ จำหน่าย ติดตั้ง และบริการเกี่ยวกับอุปกรณ์ในการอนุรักษ์พลังงาน
- อุปกรณ์ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้และการผลิตพลังงาน งานด้านคุณภาพต่างๆ
นต.207 บริษัท พีพีแอล เอ็นจิเนียร์ส จำกัด 3 - บริการด้านการออกแบบและที่ปรึกษาระบบวิศวกรรมโยธาและโครงสร้าง
นต.211 บริษัท อี-สแควร์ สิ่งแวดล้อมและวิศวกรรม จำกัด 19 - รับบริการออกแบบให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมและควบคุม รวมถึงบริหารงานก่อสร้างและเดินระบบบำบัดมลพิษต่างๆ
นต.335 บริษัท ไฟนอล ดีไซน์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 11 - รับบริการด้านสำรวจ ออกแบบ วิจัย ควบคุมงานและบริหารงานด้านวิศวกรรมทุกแขนง
- รับเหมาก่อสร้าง รวมทั้งรับงานโยธาทุกประเภท
นต.430 บริษัท บิวดิ้ง ดีซายน์ แอนด์ ออดิทเตอร์ จำกัด 3 - บริการตรวจสอบอาคาร ที่ปรึกษา ควบคุมงาน โครงการก่อสร้างทุกชนิด รวมทั้งรับเหมาก่อสร้าง แก้ไขปรับปรุงอาคารสิ่งก่อสร้างทุกชนิดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
นต.451 บริษัท อุมบาว์ จำกัด 4 - รับบริการออกแบบ และให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม
นต.467 บริษัท แวลู อินโนเวชั่น จำกัด 1 - ประกอบกิจการให้บริการออกแบบ ผลิต จัดวางระบบติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา ฝึกอบรมจัดสัมมนา และสอนการใช้สำหรับเครื่องจักร และยานพาหนะทุกประเภท
- ประกอบธุรกิจบริการตรวจสอบอาคารตามกฎหมายตรวจสอบอาคาร
นต.555 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสวิศวกร (2008) 1 - ประกอบกิจการรับจ้างทดสอบวัสดุ ดิน หิน ทราย เหล็ก และออกแบบโครงสร้างทางด้านวิศวกรรม
- ขายเครื่องมือทดสอบวัสดุ ดิน หิน ทราย เหล็ก ทางด้านวิศวกรรมโยธาทุกชนิด
นต.572 บริษัท เค.เอส.คอนซัลแตน จำกัด 9 - ประกอบกิจการด้านการศึกษา ค้นคว้า วางแผน วิเคราะห์ วิจัย และให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรมโยธา
- ประกอบกิจการด้านการออกแบบ คำนวณ
- รับทำการสำรวจ รังวัด และจัดทำแผนที่ ตลอดจน จัดเตรียมภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อใช้สำหรับออกแบบทางด้านวิศวกรรม
- รับบจัดเตรียมแก้ไขจัดพิมพ์แบบทางด้านวิศวกรรมโยธา
- รับจัดเตรียมเอกสารประกอบสัญญาเพื่อการประกวดราคาและข้อกำหนดต่างๆ
- รับทำการสำรวจหาข้อมูล รวมทั้งการศึกษาเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม
- รับบริการให้คำปรึกษา วางระบบงาน ออกแบบ เตรียมโปรแกรมคำสั่งเพื่อประมวลผลและวิเคราะห์ด้วยระบบคอมพิบวเตอร์ รวมทั้งบริการจัดเตรียมแบบทางวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์
นต.574 บริษัท ลอยด์ส รีจิสเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด 2 - ให้คำปรึกษา ตรวจสอบ หม้อต้มไอน้ำ และภาชนะความดันในโรงงานอุตสาหกรรม
นต.577 บริษัท เอเอ็มพี พัฒนา จำกัด 3 - ประกอบกิจการวิศวกรที่ปรึกษามีความเชี่ยวชาญให้คำปรึกษา แนะนำ ด้านงานวางแผนระบบโลจิสติกส์และโช่อุปทาน
- ดำเนินงานด้านโลจิสติกส์การขนส่ง วางระบบจัดการฐานข้อมูล ระบบข้อมูลสารสนเทศ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
- งานวางแผนโครงการโปรแกรมเพื่อระบบควบคุมและติดตามยานพาหนะด้วยGPS/GPPRS งานด้านสิ่งแวดล้อม งานด้านระบบวิทยุสื่อสาร
- การวิเคราะห์ต้นทุนการขนส่งในงานด้านการวางแผนการจราจรและขนส่ง และเศรษฐศาสตร์ขนส่ง
นต.579 บริษัท จีโอ ดีไซน์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด 17 - บริการออกแบบและควบคุมงานวิศวกรรมก่อสร้าง
- ประกอบกิจการบริการทางด้านวิศวกรรม
นต.740 บริษัท เพาเวอร์พลัส คอนซัลแตนท์ จำกัด 1 - รับให้บริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม ออกแบบ และควบคุม บริหารงานก่อสร้าง
นต.761 บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและพลังงานไทย จำกัด 2 - บริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมและควบคุมบริหารงานระบบบำบัดน้ำเสีย ก๊าซชีวภาพ และจัดอบรมสัมมนา
- ก่อสร้าง ติดตั้ง และปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย ขยะมลพิษทางอากาศ
- ออกแบบก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาและการนำน้ำทิ้งกลับมาใช้ใหม่สำหรับน้ำอุตสาหกรรมและชุมชน
- เดินระบบควบคุมมลพิษในโรงงานอุตสาหกรรม และชุมชน แบบการตรวจและติดตามและให้คำปรึกษาแก้ไขปรับปรุง
นต.820 บริษัท เออีคอม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด 1 - บริการทางวิศวกรรม สถาปัตยกรรม และสิ่งแวดล้อม
นต.844 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวตั้น เทค 4 - ตรวจสอบอาคาร
- ตรวจสอบระบบก๊าซปิโตรเลียมเหลวและก๊าซธรรมชาติทั้งระบบ
นต.849 บริษัท ชีต้าร์ เอ็นยิเนียริ่ง ซิสเต็มส์ จำกัด 4
นต.880 บริษัท เอ็มเออาร์ซี (ไทยแลนด์) จำกัด 19 - ให้บริการซ่อมแซม ติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
นต.953 บริษัท แอคโนเลดจ์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 5 - งานออกแบบวิศวกรรม
- งานที่ปรึกษาทางด้านการก่อสร้าง
- งานที่ปรึกษาทางด้านการก่อสร้าง
- งานบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง
- งานสำรวจ
- งานให้ปรึกษาด้านวิศวกรรมจราจรและขนส่ง
นต.975 บริษัท ไฟร์แอนด์ไลฟ์เซฟตี้สเปเชียลลิสต์ จำกัด 6 - บริการทดสอบสมรรถนะทางวิศวกรรมของระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบเพื่อความปลอดภัยในอาคา
- ให้บริการวิเคราะห์ปัญหาและปรึกษาแนวทางแก้ไขทางวิศวกรรมของระบบป้องกันอัคคีภัยและร
- ออกแบบ ปรับปรุง แก้ไข ระบบป้องกันอัคคีภัยทุกประเภท
- ทำแผนฉุกเฉิน ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน และแก้ไขปรับปรุงระบบป้องกันอัคคีภัยทุกประเภท
นต.1005 บริษัท ซีซีเอ็นจี อินเตอร์เทค จำกัด 11 - ประกอบกิจการบริการตรวจสอบระบบไฟฟ้าและเครื่องกลทุกชนิด
- ประกอบกิจการรับเหมาติดตั้ง ออกแบบ ทดสอบปรับปรุง บำรุงรักษา อุปกรณ์-ไฟฟ้าทุกชนืด รวมถึงสายส่งกระแสไฟ
นต.1025 บริษัท ซีวิลดีซายน์ แปลนนิ่ง จำกัด 16 - บริการรับออกแบบและควบคุมงาน แนะนำปรึกษาบริหารงานก่อสร้างงานวิศวกรรมทุกชนิด
นต.1057 บริษัท มิกซ์คอน คอนซัลติ้ง จำกัด 2 - ประกอบกิจการนำเข้าและส่งออก เครื่องมือและอุปกรณ์ขนย้ายทุกชนิด
- ประกอบกิจการรับปรึกษาและออกแบบควบคุมระบบไฟฟ้า,สุขาภิบาล,เครื่องมือปรับอากาศและงานโครงสร้าง
นต.1069 บริษัท พีทีเอฟ เซอร์วิส จำกัด 11 - รับบริการให้คำปรึกษา ออกแบบ บริหารงานด้านวิศวกรรม
นต.1083 บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) 8 - ขายบริการติดตั้งซ่อมเเซมและบำรุงรักษา เครน ประตูอุตสาหกรรม และระบบจัดการคลังสินค้า
นต.1107 บริษัท บี เอ็น เอ็น ดีไซน์แอนด์คอนซัลแตนท์ จำกัด 1 - งานที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมโยธา
- ประกอบการงานวิศวกรรม
นต.1115 บริษัท เอส วาย ดีไซน์ จำกัด 2 - รับเหมาก่อสร้าง ออกแบบโครงสร้าง คำนวณแบบโครงสร้าง สถาปัตยกรรม งานระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล ปรับอากาศและอื่นๆ
นต.1123 บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 3 - รับออกแบบและเป็นที่ปรึกษาโรงงานอุตสาหกรรม โรงกลั่นน้ำมัน โรงแยกแก๊ส ปิโครเคมิคอล โรงไฟฟ้า ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและกฎหมายไทย
นต.1181 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีมอิเล็คทริคเอ็นจิเนียริ่ง 4
นต.1245 บริษัท บิซสตาร์ แอสโซซิเอท จำกัด 10 - ประกอบกิจการรับจ้าง ออกแบบ เขียนแบบ ควบคุมงาน รับเหมาก่อสร้างทุกชนิด ภาครัฐ เอกชน
- รับบริการบริหารโครงการก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์
นต.1246 บริษัท สมบัติวิศวกรรม จำกัด 2 - ให้บริการรับติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ
นต.1249 บริษัท ดีคอน65 จำกัด 4 - ประกอบกิจการรับจ้าง ออกแบบติดตั้ง ดูแลระบบที่เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า และเครื่องจักรกล ตลอดจนถึงการเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า เครื่องมือ และเครื่องจักรกลต่างๆ
นต.1252 บริษัท โปรเจค ไดเรคชั่น จำกัด 23 - ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง
นต.1254 บริษัท โปรเฟสชันนัล เอนจิเนียริ่งโซลูชั่น (พี.อี.เอส) จำกัด 2 - บริการให้คำปรึกษางานสำรวจออกแบบการพัฒนาพื้นที่ การปฏิรูปที่ดิน การใช้ประโยชน์ที่ดิน การวางผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะและผังอำเภอ
- บริการให้คำปรึกษางานสำรวจข้อมูลภาคสนามด้านการจราจร
- บริการให้คำปรึกษางานจัดสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และแบบจำลองเสมือนจริงเพื่อการคาดการณ์ปริมาณการเดินทาง ปริมาณการจราจร และระดับการให้บริการในอนาคต
- บริการให้คำปรึกษางานสำรวจออกแบบรายละเอียดถนนโครงการก่อสร้างใหม่และส่วนต่อขยาย
- บริการให้คำปรึกษางานสำรวจออกแบบระบบขนส่งสาธารณะภายในเขตเมืองและระหว่างมือง
- บริการให้คำปรึกษางานระบบการบริหารจัดการด้านจราจรแบบอัจฉริยะ งานจัดทำแผนแนวทางพัฒนาและแก้ปัญหางานด้านคมนาคมและขนส่ง
นต.1264 บริษัท 4332 คอนซัลแตนท์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด 3 - ประกอบกิจการที่ปรึกษาด้านงานวิศวกรรมทุกประเภท งานด้านการอนุรักพลังงาน และพลังงานทดแทน
- ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างฯรวมทั้งงานโยธาทุกประเภท
นต.1273 บริษัท เคเอ็มเอช ออโตเมชั่น จำกัด 1 - ประกอบกิจการจัดซื้ออุปกรณ์ อะไหล่ เครื่องมือ เครื่องจักรต่างๆ
- ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซมอุปกรณ์ อะไหล่ เครื่องมือ เครื่องจักรต่าง
- ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมงานโยธาทุกประเภท
- ประกอบกิจการให้คำปรึกษาด้านงานวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม
นต.1295 บริษัท ออโรร่า นอร์ทเทิน จำกัด 2 - รับบริการออกแบบ พิจารณาตรวจสอบ บริหารและควบคุมการก่อสร้าง รับจ้างก่อสร้าง พัฒนาโครงการ และตรวจสอบอาคาร
นต.1424 บริษัท เคอีดี จำกัด 5 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม และควบคุม บริหารงานก่อสร้าง
นต.1441 บริษัท สมาร์ทลิงค์ ดีไซน์ แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด 4 - ให้บริการ ออกแบบ ติดตั้งและบำรุงรักษา งานโครงสร้าง สถาปัตยกรรม และ งานระบบประกอบอาคาร
- ให้คำปรึกษาและตรวจสอบงานระบบประกอบอาคาร
นต.1443 บริษัท แอด คอนเนคชั่น จำกัด 1 - ประกอบกิจการขายส่ง ขายปลีกอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกประเภท และให้บริการรับเหมาติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกประเภท
นต.1478 บริษัท เอนเนอร์ยี่ ไพร์ม จำกัด 6 - ประกอบกิจการด้านให้คำปรึกษาและดำเนินการบริหารโครงการ รวมถึงรับประกันผลงานที่เกี่ยวกับทางด้านวิศวกรรม ด้านการวิเคราะห์ทางการเงิน ให้แก่โครงการที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทุกชนิด
- การจัดการพลังงานทุกรูปแบบของผู้ประกอบการผู้ลงทุนทั้งภาครัฐแฃะเอกชน หรือบุคคลทั่วไป ทั้งในและนอกประเทศ
นต.1584 บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) 180 - บริการหลัก คือ การรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท มีวัตถุประสงค์ จำนวน 41 ข้อ ดังปรากฎในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรอง จำนวน 4 แผ่น
นต.1587 บริษัท โปรเกรส อิเลคทริค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 2 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมและควบคุมบริหารงานก่อสร้าง
นต.1594 บริษัท โฟลิจ เอนเตอร์ไพรซ์ จำกัด 3 - ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท
นต.1595 บริษัท วงษ์ทิพย์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 2 - ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง งานอาคาร โรงงานอุตสาหกรรม และงานโยธาทุกประเภท
- ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างอาคาร โรงงานอุตสาหกรรม และงานโยธาทุกประเภท
นต.1596 บริษัท ซีเมนส์ โมบิลิตี้ จำกัด 12 - บริษัท ซีเมนส์ โมบิลิตี้ จำกัด ประกอบกิจการจำหน่าย จัดหาผลิตภัณฑ์ ระบบงาน ระบบงานเเบบเบ็ดเสร็จสมบูรณ์ ให้บริการทางเทคนิคและวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้ง การบำรุงรักษาตลอดจนการควบคุมและบริหารงานในโครงการที่เกี่ยวกับระบบขนส่งทางรถไฟแบบครบวงจร ยานพาหนะทุกประเภทสำหรับการจราจรบนรางรถไฟรวมไปถึงระบบดิจิตอล ระบบอัติโนมัติ ออโตเมชั่น และโซลูชั่นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งทางรถไฟอย่างครบวงจร
นต.1599 บริษัท ดี.บี.ที.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 10
นต.1604 บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน) 39 - การพัฒนาโครงการ
- ผู้รับจ้างก่อสร้าง
- งานควบคุมการสร้าง
- งานออกแบบ
นต.1755 บริษัท บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล ดีไซน์ สตราเตจี้ จำกัด 2 - ประกอบกิจการทางด้านภูมิสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน งานออกแบบทางด้านภูมิ สถาปัตยกรรม งานออกแบบสภาพแวดล้อม ออกแบบเรขนิเทศน์ งานออกแบบต่างๆ และงานสาขาวิชาชีพวิศวกรรมทุกประเภท
นต.1756 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาติโยธา 1 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมโยธา
นต.1757 บริษัท นีโอ คลีน เอนเนอร์ยี่ จำกัด 9 - ประกอบกิจการบริการด้านออกแบบ รับเหมาก่อสร้าง ติดตั้งระบบ ทดสอบการใช้งาน บริการหลังการขาย ควบคุม ตรวจสอบ พิสูจน์ผล ซ่อมแซม และแก้ไข บำรุงรักษา พลังงานทุกชนิด และพลังงานทดแทนทุกรูปแบบ
นต.1766 บริษัท ธนวัตน์อินเตอร์ซัพพลาย จำกัด 8 - รับเหมาก่อสร้างอาคารและงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด
- ออกแบบและรับเหมาติดตั้งงานระบบประกอบอาคาร
- ออกแบบและรับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
- ออกแบบและรับเหมาติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
- ออกแบบและรับเหมาติดตั้งระบบสุขาภิบาลและป้องกันเพลิงไหม้
นต.1770 บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) 40 - ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
นต.1771 บริษัท ดีอาร์เค เพาเวอร์ เซอร์วิส จำกัด 2 - การติดตั้ง บำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องกล และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับเครื่องจ่ายไฟแบบต่อเนื่อง
นต.1772 บริษัท เมย์แพลน จำกัด 2 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม และควบคุมบริหารงานก่อสร้าง
นต.1773 บริษัท คอนไฟด์ เทคโนโลยี จำกัด 3 - ประกอบกิจการจำหน่าย รวมทั้งให้บริการรับเหมาติดตั้ง ซ่อมแซมบำรุงรักษา ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบดับเพลิงในอาคาร ระบบป้องกันฟ้าผ่า ระบบเรียกพยาบาล ระบบสัญญาณกันขโมย เครื่องมือเครื่องใช้และครุภัณฑ์แพทย์และพยาบาล
- ประกอบกิจการจำหน่าย รวมทั้งให้บริการรับเหมาติดตั้ง ซ่อมแซมบำรุงรักษา ระบบกล้องวงจรปิด ระบบควบคุมเข้าออก ระบบโทรศัพท์ ระะบอินเตอร์คอม ระบบเสียง ระบบสายอากาศโทรทัศน์รวม
- ประกอบกิจการจำหน่าย รวมทั้งให้บริการรับเหมาติดตั้ง ซ่อมแซมบำรุงรักษา ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระะสายดิน ระบบตรวจจับโลหะ
- ประกอบกิจการจำหน่าย รวมทั้งให้บริการรับเหมาติดตั้ง ซ่อมแซมบำรุงรักษา ระบบไฟฟ้าสำรอง ระะดับเพลิง และป้ายสัญญลักษณ์ด้านความปลอดภัย


หมายเหตุ
      นิติบุคคลที่สิ้นสถานภาพการเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตฯ เนื่องจากมิได้ดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตฯ ภายในกำหนดเวลา ตามข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ต้องห้ามมิให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามมาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุก หรือปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา ๗๑ มาตรา ๗๒ หรือมาตรา ๗๔ แล้วแต่กรณี

ข้อมูล ณ วันที่ : 27/10/2564