สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

    

รายชื่อนิติบุคคลที่หมดอายุเกิน 60 วัน

      สภาวิศวกรขอแจ้งให้นิติบุคคลตามบัญชีรายชื่อ โปรดตรวจสอบสถานถาพการขาดต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และดำเนินการยื่นขอคำขอรับใบอนุญาตฯ ให้เป็นไปตามข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
      สภาวิศวกรต้องขออภัยหากท่านได้ดำเนินการยื่นคำขอรับใบอนุญาตฯก่อนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ข้อมูล ณ วันที่ : 27/10/2564

ใบอนุญาต นิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาต จำนวนวิศวกรผู้มีใบอนุญาต วัตถุประสงค์ของนิติบุคคล(โดยย่อ)
นต.5 บริษัท เอสพีซี คอนซัลติ้ง เอ็นจิเนียร์ จำกัด 4 - รับงานบริการหลักเป็นที่ปรึกษาวิชาชีพวิศวกรรม
- รับงานสำรวจออกแบบ คำนวณ ให้คำแนะนำและควบคุมรวมทั้งบริการด้านวิชาการฯ
นต.8 บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด 11
นต.15 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เทสท์ คอนซัลท์ จำกัด 1
นต.18 บริษัท เอสอีเอ็ม ซีเอ็ม จำกัด 3 - จุด 1
นต.24 บริษัท วิษณุคม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด 2 - ให้บริการทางวิศวกรรม และสถาปัตยกรรม
นต.26 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นทาเนีย 155 โปรมาเนจ 2 - ออกแบบ ควบคุมงานก่อสร้าง ประมาณราคางานก่อสร้าง
นต.27 บริษัท แอ็กกี้คอนซัลท์ จำกัด 2 - บริการให้คำปรึกษา และรับงานด้านวิศวกรรมทุกสาขา
- งานจัดการควบคุมด้านสิ่งแวดล้อม
นต.39 บริษัท ฮาลโครว์ (ไทยแลนด์) จำกัด 6 - เป็นที่ปรึกษาทางด้านวิชาการงานออกแบบ
- งานควบคุมการก่อสร้าง
- งานทดสอบโครงสร้าง
- งานวิชาการต่างๆ
- มุ่งเน้นจรรโลงวิชาการและวิชาชีพทางวิศวกรรม
นต.44 บริษัท ที่ปรึกษาวงศ์วัฒน์ จำกัด 2
นต.45 บริษัท รีซอสส์ เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแตนทส์ จำกัด 3 - รับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาด้านวิศวกรรม
- ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน และงานโยธา
นต.46 บริษัท เอ พลัส คอนซัลแตนส์ จำกัด 2 - ประกอบธุรกิจบริการเป็นวิศวกรที่ปรึกษา คำนวณ ออกแบบ และควบคุมงานก่อสร้างอาคาร
- รับเหมาก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด
นต.52 บริษัท แวนการ์ด เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิสสิส จำกัด 5
นต.54 บริษัท ซีวิลดีซายน์กรุ๊ป จำกัด 5 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม และควบคุมบริหารงานก่อสร้าง
นต.55 บริษัท ทีม ควอลิตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด 3 - ฝึกอบรมเกี่ยวกับวิศวกรรมพลังงานและอื่นๆ
- ดำเนินการโครงการอนุรักษ์พลังงานต่างๆให้กับหน่วยงานราชการและเอกชน
- ออกแบบระบบประหยัดพลังงานในอาคารและโรงงาน
- ติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน งานบริหารจัดการ บำรุงรักษาอุปกรณ์
- จัดหาแหล่งเงินทุนในการติดตั้งอุปกรณ์อนุรักษ์พลังงาน
- ที่ปรึกษาด้านพลังงานทดแทน
- ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างเครื่องกลและไฟฟ้า
นต.57 บริษัท แอ็ค คอนสตรัคชั่นแมนเนจเม้นท์ จำกัด 2 - ให้บริการที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรม ศึกษา สำรวจ ออกแบบ ควบคุม และบริหารงานก่อสร้าง
นต.61 ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนนิติบุคคลว. และสหาย 2
นต.64 บริษัท สยาม พารากอน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนต์ จำกัด 6
นต.67 บริษัท ยอร์ค แอร์ คอนดิชั่นนิ่ง แอนด์ รีฟริจเจอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 31
นต.77 บริษัท เนชั่นแนล เอ็นยิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด 13 - จุดมุ่งหมาย 1
นต.79 บริษัท เอ็น-เท็ค โซลูชั่น จำกัด 4
นต.80 บริษัท เซเว่น แอสโซซิเอต คอนซัลแตนส์ จำกัด 2 - ให้คำปรึกษาและรับงานด้านวิศวกรรม
นต.82 บริษัท เรียลเอสเตท คอนซัลแทนท์ จำกัด 7 - ให้คำปรึกษาแนะนำ ควบคุมการดำเนินงานและการจัดการด้านเทคนิค
- รับบริการออกแบบงานสถาปัตยกรรมและงานสาขาวิชาชีพวิศวกรรมทุกแขนง
- งานสำรวจ ทดลอง ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลเพื่อการออกแบบนั้นๆ
นต.97 บริษัท อินโนเวทีฟ เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด 9 - ให้บริการด้านวิศวกรรม และการก่อสร้างทุกประเภท
นต.98 บริษัท พีบีแอล กรุ๊ป จำกัด 9 - ให้บริการด้านวิศวกรรมและการก่อสร้างทุกประเภท
นต.110 บริษัท พอล คอนซัลแตนท์ จำกัด 7 - ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม
- ประกอบวิชาชีพด้านวิศวกรรมโยธา โครงสร้าง แหล่งน้ำ สิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล
นต.112 บริษัท ซีพีพี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด 10
นต.115 บริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ เอ็นเนอร์ยี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 7 - ให้บริการด้านจัดการพลังงานและการอนุรักษ์พลังงานทุกชนิด
นต.117 บริษัท กรีนเอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด 3 - รับเป็นที่ปรึกษา ออกแบบคำนวณ ควบคุมการก่อสร้าง
- ตรวจสอบวางโครงการเกี่ยวกับการก่อสร้างทุกชนิด
นต.118 บริษัท พาราเม้าท์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 3 - ประกอบกิจการด้านวิศวกรรม รวมทั้งออกแบบ ที่ปรึกษา และคุมงานก่อสร้าง
นต.121 บริษัท เน็คโก้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 9 - ให้คำปรึกษา
- ออกแบบ
- ควบคุมงานก่อสร้าง
นต.126 บริษัท พี ยู แอสโซซิเอทส์ จำกัด 7 - ประกอบกิจกรรมรับเป็นที่ปรึกษา และรับออกแบบงานโครงสร้างอาคาร และ ควบคุมงานระบบทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า และเครื่องกล
นต.129 บริษัท ทีดับเบิ้ลยูไอ คอนซัลแตนส์ จำกัด 2 - ให้คำปรึกษา
นต.139 บริษัท เอิร์ธ เทค เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 4
นต.144 บริษัท พี แอนด์ ซิกน่า จำกัด 5
นต.145 บริษัท พรีมา เทคมาร์ค จำกัด 1 - รับจ้างเป็นที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม
- รับบริการออกแบบงานสถาปัตยกรรม และงานวิศวกรรมทุกแขนง
- รับเหมาก่อสร้าง อาคารพาณิชย์ ถนน โรงงาน ที่พัก สิ่งปลูกสร้างทุกชนิด
นต.148 บริษัท ประสาทคอนซัลแทนท์ จำกัด 4 - ทำการศึกษา เขียนรายงาน ทำการสำรวจ ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างทุกชนิด
- ทำการศึกษาวิจัย และให้คำปรึกษาทางวิชาการด้านวิศวกรรม
นต.150 บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด 10
นต.151 บริษัท พี ดับบลิว เอช แอล วิศวกรที่ปรึกษา จำกัด 6
นต.152 บริษัท เอ็พทากอน คอนซัลแตนทส์ จำกัด 1 - ประกอบกิจการรับออกแบบทางด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม รวมทั้งออกแบบตกแต่งแจะจัดหาเครื่องตกแต่งภายใน
- ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง
- ประกอบกิจการค้าที่ดิน ทำการจัดสรรที่ดินและบ้าน
- ประกอบกิจการซื้อขาย ให้เช่า สังหาริมทรัพย์ และ อสังหาริมทรัพย์ ทุกชนิดทุกประเภท
นต.162 บริษัท มอท แมคโดนัลด์ (ประเทศไทย) จำกัด 4 - เป็นที่ปรึกษาด้านการจัดการ ที่ปรึกษาทางด้านเทคนิคอุตสาหกรรมและวิศวกรรม
- วิเคราะห์เชิงธุรกิจ และรับจัดการการเขียนทางเทคนิคอุตสาหกรรมและวิศวกรรม
- และจัดการหรือจัดองค์กรใหม่แก่ธุรกิจใดๆ
- กระทำการเป็นที่ปรึกษาแก่บุคคล สำนักงาน บริษัท องค์กร ตัวแทน หรือผู้มีอำนาจอื่น
- ก่อสร้าง บำรุงรักษา เปลี่ยนแปลง ทำให้เพิ่มขึ้น รื้อถอน เคลื่อนย้าย
- หรือเปลี่ยนแทนที่อาคาร โรงงาน เครื่องจักร และสิ่งก่อสร้างทุกประเภท
- รวมถึงรับทำงานดังกล่าวให้แก่ส่วนราชการ หรือเข้าร่วมกับบุคคล สำนักงาน หรือบริษัท
- ในการกระทำดังกล่าว
นต.166 บริษัท ปภพ จำกัด 10 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม และควบคุม บริหารงานก่อสร้าง
นต.168 บริษัท เอส พี เอ็น อิเลคทริค จำกัด 6 - รับติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ และหม้อแปลงไฟฟ้า
- บริการซ่อมบำรุง-ปรับปรุงระบบไฟฟ้าต่างๆ
นต.169 บริษัท เอเออี แอนด์ คอนซัลติ้ง เอ็นจิเนียร์ จำกัด 16
นต.170 บริษัท ปภพ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด 3 - วิศวกรรมและสถาปัตยกรรมของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ และอื่นๆ
นต.174 บริษัท วอร์นส์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด (เลิกกิจการ) 34 - ให้คำปรึกษาและรับงานด้านวิศวกรรมทุกสาขา
นต.176 บริษัท เอเชีย คอนซัลแตนท์ จำกัด 7 - บริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม ศึกษา วิเคราะห์ สำรวจ ออกแบบ และควบคุม บริหารงานก่อสร้าง
นต.178 บริษัท ว๊อต จำกัด 2 - ประกอบกิจการศึกษา สำรวจ วิเคราะห์ วิจัย คำนวณและออกแบบ
- เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำ บริการงานด้านการบริหารและเทคนิคด้านวิศวกรรมสถาปัตยกรรม
- ประเมินผลกระทบบของโครงการที่เกี่ยวข้อง
นต.180 บริษัท สก็อต วิลสัน เคอร์แพตทริก (ประเทศไทย) จำกัด 22 - ประกอบกิจการวิศวกรที่ปรึกษา
- ออกแบบ วางแผน กำกับดูแล และจัดการบริหารงานทางด้านวิศวกรรมก่อสร้าง
นต.183 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีซีเอส คอนซัลแตนทส์ 3
นต.185 บริษัท ซัน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนส์ จำกัด 3
นต.187 บริษัท แอล จี เอช เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 12
นต.188 บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จำกัด 15 - จำหน่าย ติดตั้ง ระบบวิศวกรรมประกอบอาคารทุกระบบ
- บริการซ่อมบำรุง บริหาร จัดการ ระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร
นต.192 บริษัท อินฟราเนท จำกัด 3 - การศึกษา ค้นคว้า วางแผน วิเคราะห์ วิจัย และให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธา
นต.197 บริษัท ซันยู คอนซัลแตนท์ส (ประเทศไทย) จำกัด 9 - ให้บริการเป็นวิศวกรที่ปรึกษา
นต.203 บริษัท โปรเทคโนโลยี่ จำกัด 2 - รับเหมาก่อสร้างงานระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบท่อ อาคารต่างๆ
- ตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมจากต่างประเทศ เช่น ปั๊มสูบสารเคมี เครื่องฉีดน้ำ
นต.206 บริษัท คอนซัลติ้ง เอนยิเนีย จำกัด 7
นต.208 บริษัท เพอร์เฟ็คท์ เทสติ้ง จำกัด 4 - ตรวจสอบ/ทดสอบคุณลักษณะ การสร้าง การประกอบ คุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพหรือความปลอดภัย
นต.209 บริษัท แอดวานซ์ นาฟ จำกัด 1 - บริการเป็นที่ปรึกษา ฝึกอบรม และวิจัย ด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม เศรษฐศาสตร์ การศึกษา การเงิน บัญชี กฎหมาย มาตรฐาน และอื่นๆ
- ให้บริการเป็นที่ปรึกษาและฝึกอบรมด้านบริหารคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เช่น ISO 9001 ISO 14001 ISO/TS 16949 เป็นต้น รวมถึงมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยครอบคลุมถึงการตรวจมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และมาตรฐานทางวิศวกรรม และอื่นๆ
- บริการให้คำปรึกษาและฝึกอบรม ด้านวิศวกรรม และบริการด้านเทคนิคอื่นๆ ซึ่งเป็นการบริการที่อาศัยความเชี่ยวชาญ เช่น วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลศาสตร์ วิศวกรรมระบบเสียง วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมเครี เป็นต้น
- การอบรม จัดสัมมนา ตาม พ.ร.บ. ต่างๆ เช่น ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน การจัดการพลังงงาน การตรวจสอบอาคาร การตรวจสอบหม้อน้ำ เป็นค้น
- บริการด้านการสำรวจปิโตรเลียม รับปรึกษางาน จัดฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจและผลิตปิโตเลียม
- วิจัยและการพัฒนา การทดลองทางด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ วิศวกรรม สังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
นต.210 บริษัท เวิร์ลไวด์ คอนซัลแต้นท์ ออฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 1 - ให้คำปรึกษางานวิศวกรรมเครื่องกล อุตสาหการ ไฟฟ้า งานติดตั้งเครื่องจักรหรืออุปกรณ์
- งานออกแบบวิศวกรรม งานวางแผนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม งานด้านพลังงาน
นต.212 บริษัท สยาม คอสไซน์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 5
นต.214 บริษัท ที่ปรึกษาพัฒนภูมิ จำกัด 8 - ประกอบกิจการสำรวจ ศึกษา วิจัย ออกแบบ ควบคุมการก่อสร้าง
- ให้คำปรึกษาในโครงการต่าง ๆ ทางวิศวกรรม สถาปัตยกรรม
นต.216 บริษัท สุวรรณภูมิ วิศวกรที่ปรึกษา จำกัด 4 - สำรวจทำแผนที่ภูมิประเทศ
- เจาะสำรวจดินเพื่อออกแบบ ฐานราก
- ทดสอบ ตรวจสอบคุณภาพวัสดุงานคอนกรีตและงานถนน
- ออกแบบรายละเอียดโครงสร้างงานโยธา งานระบบไฟฟ้า เครื่องจักรกลและสุขาภิบาล
- ออกแบบคลองชลประทาน และอ่างเก็บน้ำ
- ควบคุมการก่อสร้าง
นต.217 บริษัท ทาฟ อินสเปคเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 8
นต.222 บริษัท ไบโอฟูเอ็ล จำกัด 3 - ประกอบกิจการบริการ ออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ และเดินระบบ
- เป็นที่ปรึกษา งานศึกษาความเหมาะสมของโครงการ งานสำรวจ ซ่อมบำรุงรักษา ปรับปรุงระบบ
นต.227 บริษัท เฟลโลว์ เอ็นจิเนียร์ส คอนซัลแตนตส์ จำกัด 2
นต.229 บริษัท เซ็นเนทเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 2 - ผลิต , ติดตั้งเครื่องจักร
- งานสาธารณูปโภคทุกชนิด
นต.233 บริษัท แอตแลนติค เอนจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด 2 - งานศึกษาวางแผนเบื้องต้น (Preliminary Plan Study)
- งานศึกษาวางแผนแม่บท (Master Plan Study)
- งานสำรวจทางภูมิประเทศ (Topographic Survey)
- งานสำรวจทางธรณีวิทยา (Geotechnical Investigation)
- งานศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study)
- ให้คำปรึกษาเตรียมการประกวดราคา และการประมาณราคา
- งานควบคุมการก่อสร้าง
- งานบริหารโครงการ
นต.240 บริษัท บี.เอส.วาย. คอนสตรัคชั่น จำกัด 25 - รับเหมาก่อสร้างอาคาร โรงงาน โกดัง ศูนย์กระจายสินค้า และ Warehouse
นต.244 บริษัท ควอลิเทค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด 10
นต.247 บริษัท วรมันแอนด์แอสโซซิเอทศ์ คอนซอลแทนส์ จำกัด 3 - ประกอบกิจการรับปรึกษา จัดการให้คำแนะนำ เกี่ยวกับด้านวิศวกรรมโยธา
- รับทำการเจาะสำรวจชั้นดิน ออกแบบ คำนวณฐานรากอาคาร
นต.249 บริษัท เชลล์ โกลบอล โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด 1 - การให้บริการทางเทคนิคและวิศวกรรมสาขาต่างๆ ซึ่งรวมถึงการค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์ ทดสอบ หาข้อมูล และสถิติต่างๆให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม ควบคุม และบริหารงานก่อสร้าง ซ่อมแซม พัฒนา ปรับปรุงระบบ การจัดการ เทคนิคการดำเนินงาน และโครงสร้างทางวิศวกรรม หรือที่เกี่ยวข้อง
นต.251 บริษัท เซ็กโก้ เอช.วี. จำกัด 4
นต.254 บริษัท รางทอง จำกัด 4
นต.257 บริษัท เมสโปร (1989) จำกัด (มหาชน) 20 - ออกแบบ
- รับเหมา งานระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบปรับอากาศ และงานก่อสร้าง
นต.262 บริษัท เจ.แอล. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 8
นต.263 บริษัท มาสเตอร์โปรเจ็คท์แมเนจเม้นท์ จำกัด 2
นต.267 บริษัท ซันซัน คอนซัลแต้นท์ จำกัด 3
นต.270 บริษัท เอสซีที เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด 1
นต.272 บริษัท คอสท์เพอร์เฟค จำกัด 5 - ให้คำปรึกษาและรับงานทางด้านวิศวกรรมโครงสร้าง ราคาค่าก่อสร้าง
- ควบคุมงบประมาณก่อสร้าง
นต.274 บริษัท พอร์ท แอนด์ มารีน คอร์ปอเรชั่น (พี.เอ.เอ็ม.) จำกัด 15 - รับเหมาก่อสร้าง และรับงานโยธาทุกประเภท
นต.275 บริษัท โปรเฟสชั่นแนล อาร์คิเทค แอนด์ คอนซัลติง เอ็นจิเนียร์ จำกัด 3 - ออกแบบงานด้านวิศวกรรม
- ควบคุมและบริหารงานการก่อสร้าง
นต.276 บริษัท ฟอร์ซี เอเชีย จำกัด 6
นต.277 บริษัท บายเพาเวอร์ จำกัด 2
นต.278 บริษัท เจอาร์ซี คอนซัลแต้นท์ จำกัด 1
นต.282 บริษัท ไอเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด 2
นต.284 บริษัท ไทย ซูพรีม คอนซัลแตนท์ จำกัด 3 - บริการงานบริหารโครงการ
- ควบคุมงานก่อสร้าง
- งานที่ปรึกษาซ่อมบำรุงอาคารและระบบต่างๆของอาคาร
- งานที่ปรึกษาด้านการเตรียมเอกสารและประมาณการเพื่อเสนอประมูลแข่งขัน
- งานแปลเอกสารด้านวิศวกรรม
นต.285 บริษัท ทรีโอ คอนซัลแตนท์ จำกัด 3 - บริษัทวิศวกรที่ปรึกษา
- งานวางแผนโครงการ
- การศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านวิศวกรรม
- การออกแบบรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม
- การบริหารการก่อสร้าง
นต.286 บริษัท ลา วี ออง โรส จำกัด 5
นต.293 บริษัท 155 พีพีซีเอ็ม จำกัด 4 - บริการทางด้านออกแบบ-เขียนแบบวิศวกรรม
- รับเป็นที่ปรึกษา และคำแนะนำ
- ควบคุมงานก่อสร้าง และวางแผนการก่อสร้าง
นต.299 บริษัท เอสที เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด 7 - ให้คำปรึกษาและรับงานด้านวิศวกรรมทุกสาขา
นต.301 บริษัท เอ็นคอนเซิร์ฟ จำกัด 6
นต.303 บริษัท เพอร์เฟคท์ กรุ๊ป เทคโนโลยี จำกัด 4
นต.306 บริษัท ทรานสิท อินโนเวชั่น จำกัด 4
นต.307 บริษัท ไทย นิปปอน การโยธา จำกัด 20
นต.308 บริษัท ทรัส เทคโนโลยี จำกัด 1 - รับเหมาก่อสร้างอาคาร
นต.309 บริษัท เพาเวอริ่ง เอเซีย จำกัด 5
นต.310 บริษัท เครฟติก คอนซัลแตนท์ จำกัด 11 - บริการออกแบบ ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม
- ควบคุม บริหารงานก่อสร้าง
นต.313 บริษัท คิวทีซี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 5
นต.317 บริษัท วัน ดี ซายน์ คอนซัลแต้นท์ จำกัด 2 - บริการรับเป็นที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรมทุกชนิด
- วางแผน การศึกษา สำรวจ ออกแบบ และให้คำปรึกษาการบริหารงานและควบคุมการก่อสร้างต่างๆ
นต.319 บริษัท ไพโรจน์สมพงษ์ จำกัด 8 - ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม
- ควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง (รับเหมาก่อสร้างประเภทต่างๆ)
- รับจัดการ จัดเก็บ ขนส่ง และกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลทุกชนิด
นต.320 บริษัท อินเทลลิเจ้นท์ คอนโทรล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 3 - ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ติดตั้งงานระบบไฟฟ้า ระบบควบคุมอัตโนมัติ
- จำหน่ายหรือซ่อมแซม อะไหล่ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
นต.321 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซฟตี้ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนล์ 1 - รับเป็นที่ปรึกษา ควบคุมงานก่อสร้างถนน สะพาน อาคาร โรงงานทุกชนิดไม่จำกัดประเภท
- รับตรวจสอบความปลอดภัยด้านความแข็งแรง ความมั่นคง ป้องกันไม่ให้เกิดอัคคีภัย
นต.323 บริษัท เบ็ญจรัตน์วิศวกรรม จำกัด 3 - ตรวจสอบการใช้งานอาคาร
- ให้คำปรึกษาด้านอัคคีภัย วาตภัย ธรณีพิบัติ การใช้อาคารต่างๆ
นต.332 บริษัท ไทยวิศวกรที่ปรึกษาทางเลือก จำกัด 2 - ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม ด้านพลังงาน ด้านการตรวจสอบความปลอดภัย
นต.334 บริษัท ทีจีทีเค ที่ปรึกษา จำกัด 1 - เป็นที่ปรึกษา ออกแบบ ผลิต วิเคราะห์ วิจัย ติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษางานวิศวกรรม
- ตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยในโรงงาน
- งานออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องกล
นต.336 บริษัท คาสเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 11 - ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม และควบคุม บริหารงานก่อสร้าง
นต.338 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสซีซีวาย 1 - ตรวจสอบอาคาร , ตรวจสอบระบบไฟฟ้า แก๊ส
- ออกแบบสถาปัตยกรรมและโครงสร้างอาคาร
นต.342 บริษัท เซ็กโก้ จำกัด 16 - รับออกแบบและให้คำปรึกษารับบริการติดตั้ง จำหน่าย นำเข้า ส่งออก ซ่อมแซม
- เกี่ยวกับงานระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล ปรับอากาศ สื่อสาร ป้องกันทีวีระบบ
- และระบบทีวีวงจรปิด ระบบโทรศัพท์ ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบเตือนสัญญาณเพลิงไหม้
- บำบัดน้ำเสีย ประหยัดพลังงาน สาธารณูปโภค ระบบแก๊ส ระบบคอมพิวเตอร์ ซ่อมแซม
- ก่อสร้าง ระบบรักษาความปลอดภัยด้วยอิเลคทรอนิกส์
นต.343 บริษัท บี เอส เอส อินสเปคเตอร์ (2006) จำกัด 4 - ประกอบกิจการรับตรวจสอบอาคารด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
- ให้บริการเป็นที่ปรึกษาในงานวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
- รับออกแบบงานโครงสร้างสถาปัตยกรรมและบริหารงานก่อสร้างทุกประเภท
นต.345 บริษัท เมกกาไลน์ จำกัด 4 - งานออกแบบ
- บริหารโครงการ
- ให้คำปรึกษางานปฏิบัติการ และดูแลบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า และเครื่องกลของอาคาร
- งานตรวจสอบอาคาร
นต.349 บริษัท เออีทีม จำกัด 6 - ให้บริการที่ปรึกษาในการศึกษา สำรวจ ออกแบบ บริหารงานก่อสร้าง และควงบคุมงานก่อสร้าง
นต.352 บริษัท ยูนิเวสท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 4 - ตรวจสอบอาคาร
- ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม
นต.353 บริษัท คิวเอสอี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 2 - รับเป็นที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม สิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ ระบบการบริหารงา
- รับตรวจสอบอาคาร งานวิศวกรรม สถาปัตยกรรม อื่น ๆ
นต.356 บริษัท ริสค์ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด 6 - รับจ้างสำรวจงานเสี่ยงภัย รับประกันวินาศภัยทุกประเภท
- รับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบห้องกันอัคคีภัย การตรวจสอบอาคาร ระบบต่
- รับจ้างตรวจสอบระบบหม้อต้มไอน้ำ
นต.358 บริษัท เอดี เอนวิรอนเมนท์ แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด 3 - ออกแบบทางด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม ระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล ระบบเครื่องกล และงานก่อสร้
- ควบคุมการก่อสร้างงานทุกชนิด
- บริการตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างและอาคารทุกชนิด
นต.359 บริษัท สตาร์ดัม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 1 - ให้คำปรึกษา รับรอง
- ติดตั้ง ตรวจสอบ ทดสอบ บำรุงรักษา อุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ประกอบของอาคารและ
นต.362 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอพีพี บิลดิ้งอินสเปคเตอร์ 3 - ตรวจสอบอาคาร
นต.367 บริษัท อินคอนส์เนียร์ จำกัด 2 - ให้บริการด้านงานวิศวกรรมตรวจสอบอาคาร
- ให้บริการด้านงานวิศวกรรมการจัดการพลังงาน และประเมินผลการจัดการพลังงาน
- ประกอบธุรกิจเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำด้านการอนุรักษ์พลังงานในอาคารและโรงงานอุตสาหก
นต.369 บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิสเซส แอนด์ มาเนจเม้นท์ จำกัด 4 - ตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคาร
- บำรุงรักษาอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคาร
- ซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัดฉีด พ่นกันสนิมยานพาหนะทุกประเภท
- ติดตั้ง ตรวจสอบ แะลแก้ไขอุปกรณ์ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท
นต.370 บริษัท โทเทิล บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ จำกัด 1 - ตรวจสอบอาคาร
- รับเหมาก่อสร้างอาคารทุกประเภท
นต.372 บริษัท เอส แอนด์ เค คอนซัลเท้นท์ (2007) จำกัด 1 - ตรวจสอบอาคาร
- ควบคุมการก่อสร้าง
นต.374 บริษัท เอเอ็มซี ซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 1 - รับติดตั้งระบบไฟฟ้า ปรับอากาศ ระบายอากาศ สุขาภิบาล ดับเพลิง
นต.375 บริษัท แปซิฟิค ซัมมิท เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 6 - รับตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ต่างๆ
นต.376 บริษัท ผู้ตรวจสอบอาคารภาคใต้ จำกัด 1 - ให้บริการตรวจสอบอาคาร
- ให้บริการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย สำรวจ ตรวจสอบ ทดสอบ แก้ปัญหา อกแบบ ประมาณราคา ฯลฯ
- งานด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม ด้านวิทยาศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม
นต.382 บริษัท เค.พี.บิลด์ดิ้ง ออดิท จำกัด 8 - ตรวจสอบอาคาร
- ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง
- ให้คำปรึกษาแนะนำด้านวิศวกรรม เทคนิคอื่นที่เกี่ยวข้องและอาศัยความชำนาญเฉพาะด้าน
- การบริหารโครงการงานก่อสร้าง
นต.383 บริษัท โปร อี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 6 - ตรวจสอบสภาพความปลอดภัยของอาคาร
- วิศวกรที่ปรึกษาออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง รวมถึงงานสถาปัตยกรรม
นต.388 บริษัท บิลดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด 1 - เป็นที่ปรึกษาและรับตรวจสอบสภาพอาคาร อุปกรณ์ประกอบอาคาร
- แก้ไขปรับปรุงอาคาร อุปกรณ์ประกอบอาคารด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
นต.389 บริษัท ผู้ตรวจสอบอาคาร 1 (ประเทศไทย) จำกัด 1 - ให้บริการตรวจสอบอาคาร โรงงาน ป้ายโฆษณา
- รับเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำ ด้านวิศวกรรม
นต.390 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำนักงานธุรกิจบริการตรวจสอบและประเมิน 1 - รับตรวจสอบอาคาร
- ออกแบบ ควบคุมงานก่อสร้าง
นต.396 บริษัท ไอเอ็มเอ็มเอส บิวดิ้งอินสเปคชั่น จำกัด 7 - รับตรวจสอบอาคาร
นต.397 บริษัท บลู สแท็ค จำกัด 3 - ให้คำปรึกษา
- ออกแบบ ติดตั้ง ซ่อมบำรุง
- ตรวจสอบระบบทางวิศวกรรมและสาขาที่เกี่ยวข้อง
นต.398 บริษัท ศรีมงคล วิศวกรรม จำกัด 1 - รับงานตรวจสอบอาคารหรือโรงงาน
- งานออกแบบ
- การจัดการพลังงาน
- ประกอบกิจการตรวจสอบอาคารหรือโรงงานและอุปกรณ์ของอาคารหรือโรงงาน
- ประมาณราคาค่าตรวจสอบหรือให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผู้ตรวจสอบอาคารหรือโรงงาน
นต.401 บริษัท ตรวจสอบอาคาร (2007) จำกัด 9 - ให้บริการทางด้านงานตรวจสอบตามกฎหมายควบคุมอาคารและงานที่เกี่ยวข้อง
- ให้บริการทางด้านงานวิศวกรรมความปลอดภัย การประเมินความเสี่ยง
- การป้องกันและระงับอัคคีภัยของอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม
- ออกแบบ ตรวจสอบประเมินระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม
- ให้บริการจัดฝึกอบรมในด้านวิศวกรรมความปลอดภัย
นต.404 บริษัท เอ. อาร์. จี. อินสเปคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 1 - รับตรวจสอบอาคาร
นต.406 บริษัท แอท เฟิร์ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 4 - ตรวจสอบอาคาร
- ประกอบกิจการรับออกแบบตกแต่งภายใน งานด้านวิศวกรรม งานสถาปัตยกรรม
- รวมทั้งบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานดังกล่าว
นต.407 บริษัท พีเคแอล อินสเพคชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 2 - บริการตรวจสอบอาคาร
- รับเหมาก่อสร้างอาคาร สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื
- รับทำงานโยธาและเครื่องกลทุกประเภท
นต.408 บริษัท ภูมิภัณฑ์ดีเวลล็อปเมนท์ จำกัด 1 - รับตรวจสอบอาคาร
- ประกอบกิจการออกแบบ เป็นที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรมทุกประเภท
นต.409 บริษัท บิวดิ้ง คอร์นเนอร์ จำกัด 1 - รับเหมาก่อสร้าง อาคารพาณิชย์ อาคารที่พัก สถานที่ทำการและงานก่อสร้างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับงานโยธาทุกประเภท
- ให้บริการออกแบบ คำนวณ ตรวจสอบและให้คำปรึกษา งานวิศวกรรมโยธา สถาปัตยกรรม งานระบบประกอบอาคาร ฯลฯ
- ให้บริการควบคุมงานก่อสร้าง งานวิศวกรรมโยธา สถาปัตยกรรม งานระบบประกอบอาคาร ฯลฯ
นต.411 บริษัท ฟิวเจอร์ บิลดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด 1 - ประกอบกิจการบริการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคาร
นต.412 บริษัท เอ.เอ. ตรวจสอบอาคาร จำกัด 5 - ให้บริการตรวจสอบอาคาร
นต.414 บริษัท อาโดไบซ์ อินสเป๊คเตอร์ จำกัด 2 - ใหับริการทางด้านตรวจสอบอาคาร
นต.416 บริษัท บิวดิ้ง อินสเปคเตอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด 2 - ให้บริการเกี่ยวกับการตรวจสอบอาคาร
- ให้บริการเกี่ยวกับการออกแบบและคำนวณโครงสร้างอาคารและงานระบบต่างๆ
- ให้บริการเกี่ยวกับการควบคุมงานก่อสร้างต่างๆ
นต.418 บริษัท เซฟตี้ ไซน์ โซลูชั่น จำกัด 1 - รับตรวจสอบอาคาร
- รับตรวจสอบระบบไฟฟ้าของสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ
- รับตรวจสอบ ควบคุม กำกับ ออกแบบ ประมาณราคา การติดตั้งระบบไฟฟ้า
- ให้คำปรึกษาและนำด้านวิศวกรรม เทคนิคอื่นๆที่เกี่ยวข้องและอาศัยความชำนาญเฉพาะด้าน
- บริหารโครงงานก่อสร้าง
นต.419 บริษัท สำนักงานตรวจสอบความปลอดภัยอาคาร จำกัด 3 - รับงานวิศวกรรมด้านออกแบบ ที่ปรึกษา ควบคุมงาน
- รับตรวจสอบอาคาร
นต.420 บริษัท เอ็ม แอนด์ อี ซิสเต็มส์ ดีซายน์ จำกัด 4 - บริการรับควบคุมงาน แนะนำปรึกษา บริหารงานก่อสร้าง และงานวิศวกรรมทุกชนิด
- บริการออกแบบ เขียนแบบ แก้ไขแบบ อาคาร สิ่งปลูกสร้างทุกชนิด
- รับเป็นวิศวกรที่ปรึกษา ควบคุม โครงการก่อสร้างทุกชนิด
- รับเหมาก่อสร้าง ตกแต่ง แก้ไข ปรับปรุงอาคาร สิ่งปลูกสร้างทุกชนิด
นต.422 บริษัท เบสท์เซฟตี้ จำกัด 3 - บริการงานเกี่ยวกับการตรวจสอบอาคาร การออกแบบ บริหารงานโครงการ
- รับก่อสร้างและควบคุมงานวิศวกรรม/อุตสาหกรรมทุกประเภท
นต.424 บริษัท บิวคอน จำกัด 8 - ทำการค้าวัสดุอุปกรณ์และรับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า
- รับคำนวณออกแบบและรับปรึกษา
- รับประมูลราคาหรือประกวดราคากับหน่วยงานราชการในกิจการค้า
นต.425 บริษัท วี.ดับบลิว.กรุ๊ป จำกัด 11 - รับเหมาติดตั้งงานระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล และปรับอากาศ และเครื่องกล
- รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม
- ควบคุมบริหารงานก่อสร้าง
- ออกแบบและรับเหมาก่อสร้างอาคาร โรงงาน สำนักงาน
นต.426 บริษัท เอกรัฐโซล่าร์ จำกัด 8 - ผลิตและประกอบเซลล์แสงอาทิตย์ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ เครื่องมือและอุปกรณ์ในระบบผลิตไฟ
- ออกแบบก่อสร้าง ติดตั้งและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์
นต.427 บริษัท ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด 3 - ให้บริการด้านวิศวกรรมทุกระบบ
- บริการและส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
- บริหารงานโครงการ ควบคุมงานก่อสร้าง งานฝึกอบรม
นต.428 บริษัท เอ็นโนเวท จำกัด 2 - ให้บริการด้านวิศวกรรมและควบคุมบริหารงานก่อสร้าง
นต.429 บริษัท คอนฟิเด้น บิลดิ้ง คอนซัลแตนท์ จำกัด 1 - ออกแบบ
- ตรวจสอบอาคาร
- ที่ปรึกษา
นต.434 บริษัท วิศวกรที่ปรึกษาซีเทค จำกัด 2 - ให้คำปรึกษาและรับงานทางด้านวิศวกรรมทุกสาขา
- ตรวจสอบความปลอดภัยสำหรับอาคาร
นต.436 บริษัท เบสิคอินสเปคเตอร์ จำกัด 3 - บริการตรวจสอบอาคาร
นต.437 บริษัท เคอีซีตรวจสอบอาคาร จำกัด (เลิกกิจการ) 6 - ตรวจสอบความปลอดภัยของอาคาร
- สำรวจรังวัด ทำแผนที่ภูมิประเทศ
- เจาะสำรวจดิน หิน คอนกรีต ทดสอบดินและวัสดุก่อสร้าง
- สำรวจออกแบบด้านวิศวกรรมโยธา และบริหารงานก่อสร้าง
นต.438 บริษัท ผู้ตรวจสอบอาคารนนทบุรี จำกัด 2 - ให้บริการทางด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม
- รับตรวจสอบความปลอดภัยของการใช้อาคาร
นต.439 บริษัท ชัยรัตน์ แอนด์ ซัน เอนจิเนียริ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด 2 - ออกแบบ เขียนแบบทางวิศวกรรม สถาปัตยกรรม
- ควบคุมงานและบริหารโครงการก่อสร้าง
- ตรวจสอบอาคาร
นต.442 บริษัท เพอรี่ อินฟรา จำกัด 11 - รับบริการเป็นที่ปรึกษาและให้บริการทางวิศวกรรมทุกชนิด เช่น สิ่งแวดล้อม ระบบำบัดขอ
นต.443 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โพรซีด เอ็นจิเนียริ่ง 1 - ตรวจสอบอาคาร
- ออกแบบและควบคุมงาน
- งานระบบควบคุมภายในโรงงาน
นต.448 บริษัท เบสท์ เอ็นเนอร์ยี่ เซอร์วิส จำกัด 2 - รับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน
- รับออกแบบ ติดตั้ง ซ่อมแซม อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน
- รับเหมาติดตั้งจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบปรับอากาศ
- ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมโยธา งานสำรวจ
- ควบคุมงานก่อสร้าง ตรวจสอบอาคาร และออกแบบงานด้านวิศวกรรมโยธา
นต.453 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำนักงาน เคเอส เอ็นจิเนียริ่ง 2 - ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม และภูมิสถาปัตยกรรม
นต.454 บริษัท เบสท์บิลเดอร์คอนซัลแตนท์ จำกัด 6 - รับเป็นที่ปรึกษา และแก้ไขปัญหางานโครงการต่างๆ ออกแบบและเขียนแบบงานวิศวกรรม สถาปัตยกรรม
- ควบคุมและบริหารงานก่อสร้างอาคารทุกประเภท
นต.456 บริษัท โมเดิร์นวิว จำกัด 5 - ให้บริการออกแบบ คำนวณและให้คำปรึกษางานสาขาวิศวกรรมทุกสาขา งานสถาปัตยกรรม
- รับเหมาก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน งานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับงานโยธาทุกป
นต.457 บริษัท ไวส์ คอนซัลแทนท์ (ประเทศไทย) จำกัด 5 - ออกแบบและคำนวณ
- ควบคุมงานก่อสร้าง
- Construciton Management
นต.458 บริษัท ที เอส บี อินสเปคเตอร์ จำกัด 4 - รับริการตรวจสอบอาคาร
- ประกอบกิจการรับเหมาะก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน
- สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท
นต.461 บริษัท โภคิน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 3 - ติดตั้งระบบไฟฟ้าและงานเครื่องกล
นต.462 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิพัฒน์ชัย บริการ 1 - รับตรวจสอบอาคาร
นต.463 บริษัท วุทธิธนชัย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 1 - รับออกแบบ ตรวจสอบอาคาร ควบคุมงานก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้างด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกร
- จำหน่ายวัสดุ อุปกรณ์ด้านวิศวกรรมพร้อมซ่อมแซม บำรุงรักษา
นต.465 บริษัท ผู้ตรวจสอบอาคารไทย จำกัด 2 - ออกแบบงานวิศวกรรม งานสถาปัตยกรรมทุกประเภท
- ควบคุมงานวิศวกรรม งานสถาปัตยกรรมทุกประเภท
- บริการก่อสร้างงานวิศวกรรม งานสถาปัตยกรรมทุกประเภท
- รับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับงานวิศวกรรม งานสถาปัตยกรรม
นต.468 บริษัท โปรเฟสชันนัล บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด 3 - ตรวจสอบ ออกแบบและให้คำแนะนำ อาคารที่ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ควบคุมงานก่อสร้าง อาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย และสถานที่ทำการต่างๆ
นต.469 บริษัท อาคิเทคเชอรัล แอนด์ เอนจิเนียริ่ง ออดิทเตอร์ส จำกัด 3 - บริการตรวจสอบอาคาร
นต.471 บริษัท กรุงเทพบิวดิ้งอินสเปคเตอร์ จำกัด 1 - รับบริการตรวจสอบอาคารทุกประเภทตามกฎหมาย
นต.472 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม บิลดิ้ง อินสเปคชั่น 2 - งานออกแบบสถาปัตยกรรม
- งานออกแบบด้านวิศวกรรม (โครงสร้าง, ไฟฟ้า, เครื่องกล, สุขาภิบาล)
- งานควบคุมการก่อสร้าง
- งานตรวจสอบอาคาร
นต.473 บริษัท เอ็คซ์ทรีม เอ็นจีเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด 3 - ตรวจสอบอาคาร
- ให้บริการออกแบบและควบคุมงาน
- รับบริการเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำทางด้านวิศวกรรมและการตรวจสอบอาคาร
นต.477 บริษัท ศุภสิน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 1 - ประกอบกิจการรับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
นต.479 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตะโกราย เอ็นจิเนียริ่ง 2 - ควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง
นต.480 บริษัท บิ้วดิ้ง อินสเปกเตอร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 4 - รับจ้างตรวจสอบอาคาร ความปลอดภัยของอาคาร
- ให้คำแนะนำด้านการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ไฟฟ้าสื่อสาร สุขาภิบาล และปรับอากาศ
นต.483 บริษัท เอบีไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด 1 - เป็นผู้ตรวจสอบอาคาร
- ที่ปรึกษางานบริหารงานก่อสร้าง
นต.486 บริษัท พีวายอินสเปคชั่น จำกัด 2 - ประกอบกิจการบริการทางด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม
นต.487 บริษัท โปรทรัช จำกัด 3 - ประกอบกิจการรับขเหมาระบบไฟฟ้า ระบบโทรศัพท์ ระบบโทรทัศน์ ระบบประปา และระบบเครื่องปรับอากาศ
- รับเหมาอาคารพาณิชย์ อาคารสูง โรงงาน และอาคารชุด
- ติดตั้งและจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ประปา อุปกรณ์ระบบปรับอากาศ รับออกแบบงานระบบไฟฟ้าทุกชนิด
นต.488 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวฟ เอ็นจิเนียริ่ง ตรวจสอบอาคาร และ ความปลอดภัย 1 - รับบริการตรวจสอบอาคารและความปลอดภัย
นต.489 บริษัท เซฟตี้ทูยู จำกัด 1 - ออกแบบและควบคุมงานสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม
- ให้คำปรึกษา
- บริหารโครงการ
- ให้บริการตรวจสอบอาคาร
นต.492 บริษัท ตรวจสอบอาคารและที่ปรึกษาทางด้านมลพิษ จำกัด 3 - ให้บริการตรวจสอบอาคาร
- ให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางด้านมลพิษ (น้ำ, อากาศ, กากอุตสาหกรรม) และรับบริการกำจัดมลพิษ
- ให้บริการเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ (น้ำ, อากาศ, กากอุตสาหกรรม)
- ประกอบกิจการการค้าจุลินทรีย์ผง
นต.494 บริษัท บี.ไอ.ซี. เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป จำกัด 4 - ตรวจสอบอาคาร
- ออกแบบและบริการด้านวิศวกรรม
นต.496 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเค แอสโซซิเอท 4 - รับตรวจสอบอาคาร โรงงาน งานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด
- ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
นต.500 บริษัท แพลนนิ่ง แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนต์ จำกัด 2 - รับบริการตรวจสอบอาคารและรับรองความปลอดภัยของอาคารทุกประเภท
- ประกอบวิชาการให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำ ควบคุม วางแผน การบริหารงาน
- การจัดทำธุรกิจการบริการอาคาร เป็นผู้จัดการให้แก่บุคคล นิติบุคคล นิติบุคคลอาคารชุ
- รับบริการสำรวจ ออกแบบ วางแผน วางผัง งานสถาปัตยกรรม งานตบแต่งภายใน
- รับบริการให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำ วิเคราะห์โครงสร้าง ประเมินราคาค่าก่อสร้าง
- ควบคุมงานก่อสร้าง และบริหารงานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคาร โรงงาน โรงพยาบาล
- โรงแรม ถนน สะพาน ท่าเทียบเรือ ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการสิ่งก่อสร้าง
นต.502 บริษัท โพรเฟสชั่นแนล ซีเอ็ม จำกัด 7 - ให้บริการออกแบบทางวิศวกรรมทุกระบบ บริหารงานก่อสร้าง และตรวจสอบอาคาร
- ควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง
- บริหารโครงการ
- เป็นที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรม
นต.503 บริษัท สยาม บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ จำกัด 4 - รับตรวจสอบสภาพอาคาร ความมั่นคงแข็งเรง
- ตรวจระบบและอุปกรณ์ประกอบต่างๆของอาคาร รวมทั้งสมรรถนะ ระบบการจัดการความปลอดภัย และการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของอาคาร
นต.506 บริษัท ไทย แอบโซลูท อินสเปกเตอร์ จำกัด 4 - ประกอบกิจการรับจ้างตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบอาคาร
- ประกอบกิจการรับจ้างคำนวณ ออกแบบ ประมาณราคาค่าก่อสร้าง
- ควบคุมการก่อสร้าง การจัดหาวัสดุ การตรวจสอบ และการวิเคราะห์ เกี่ยวกับงานวิศวกรรมก
- บริการให้คำปรึกษา และบริหารจัดการงานก่อสร้างอาคาร
นต.507 บริษัท บิลดิ้ง เอ็นจิเนียริ่ง อินสเปคชั่น จำกัด 5 - ให้บริการด้านการตรวจสอบอาคาร สถานบริการ ป้ายและสิ่งปลูกสร้างต่างๆ
- เพื่อความปลอดภัยด้านความมั่นคงแข็งแรง ตรวจสอบอุปกรณ์ประกอบอาคาร ป้องกันอัคคีภัย
นต.510 บริษัท เอสเอสพี หนึ่งศูนย์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 2
นต.512 บริษัท ดิ อินสเปคเตอร์ จำกัด 1 - ให้บริการตรวจสอบอาคารทั้งภายในและภายนอก
- รับเป็นที่ปรึกษางานด้านอาคารต่างๆทุกชนิดประเภทที่เกี่ยวข้อง
นต.514 บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) 29 - ให้คำปรึกษา ตรวจวัด วิเคราะห์ ประเมินผล เพื่อการจัดการ อนุรักษ์ การลงทุน การประก
- ให้บริการทางวิศวกรรมทั้งหมด รวมถึงการจัดทำข้อเสนอและบริหารโครงการ
- เป็นผู้แทนจำหน่าย ผู้จัดจำหน่าย เสนอราคา ประกวดราคา ทำการตลาดทั้งหมด ในส่วนที่เก
- จัดการฝึกอบรมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน การอนุรักษ์ การประหยัดพลังงา
- ให้บริการสอบเทียบ และปรับเทียบเครื่องมือวัดทางด้านไฟฟ้าต่างๆ
- ประกอบกิจการทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้า ทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า ทดสอบน้ำมันหม้อแปลง
นต.515 บริษัท วิศวกรและสถาปนิก ตรวจสอบอาคาร จำกัด 4 - บริการตรวจสอบอาคาร
นต.517 บริษัท บิลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ แอนด์ อินสเป๊คชั่น จำกัด 2 - ออกแบบ ควบคุมงาน บริหารงานก่อสร้างด้านวิศวกรรมโยธา ไฟฟ้า และตรวจสอบอาคาร
นต.518 บริษัท บิวดิ้งอินสเปคชั่นโซลูชั่น จำกัด 1 - รับบริการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบอาคาร
- รับเหมาก่อสร้าง,ติดตั้งงานระบบประกอบอาคาร
นต.521 บริษัท เอ็นสเพค กรุ๊ป จำกัด 2 - รับตรวจสอบอาคาร
นต.524 บริษัท ซี-อินไซท์ จำกัด 3 - ออกแบบอาคารด้านวิศวกรรม
- ตรวจสอบอาคารตามกฎกระทรวง
- ควบคุมงานก่อสร้าง
นต.526 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาย.เอ. ออกแบบ และ ตรวจสอบอาคาร 1 - ให้บริการงานออกแบบคำนวณอาคารและโครงสร้างงานโยธาทุกชนิด
- ให้บริการงานตรวจสอบอาคาร
นต.527 บริษัท อดิศร ซัพพลาย จำกัด 2 - งานรับเหมาระบบไฟฟ้า
- งานอออกแบบระบบไฟฟ้า
นต.528 บริษัท ทรัพย์ธงชัย เซฟตี้ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 2 - ตรวจสอบความปลอดภัยโรงงาน โรงแรม อาคารสูง ระบบไฟฟ้าแรงสูง เครื่องกล
นต.531 บริษัท เอ เอฟ ยู เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 1 - งานตรวจสอบอาคาร
- งานควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง
นต.533 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟ้าไทยกรุ๊ป 2 - รับเหมาก่อสร้าง
- ตรวจสอบอาคาร
นต.535 บริษัท วิศวกรรมผู้ตรวจสอบอาคาร จำกัด 2 - ให้บริการตรวจสอบอาคาร ตามพรบ.ควบคุมอาคาร และตามกฎกระทรวง
นต.536 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้นกล้าพัฒนา 1 - ตรวจสอบอาคาร และอุปกรณ์ประกอบของอาคาร
- งานวิศวกรรม
นต.540 บริษัท อะเลิร์ท คอนซัลแตนท์ จำกัด 2 - รับตรวจสอบอาคาร
- ออกแบบอาคาร
- รับเหมาก่อสร้างงานโยธาและระบบประเภทต่างๆ
นต.542 บริษัท เบรนท์โจ โคเซนส์ คอนซัลติ้ง จำกัด 2 - ให้บริการงานประเมินราคาทรัพย์สินทุกประเภท หรือสัญญาเช่าทรัพย์สินระยะยาว
- ให้คำปรึกษาทางด้านการจัดการทรัพย์สิน
- พัฒนาระบบฐานข้อมูลการประเมินราคาทรัพย์สินทางด้านอสังหาริมทรัพย์ โรงงาน เครื่องจั
- ให้บริการตรวจสอบอาคาร
นต.544 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บิวดิ้งเซอร์วิส เอ็นจิเนียริ่ง ทีม 2 - รับตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย โรงงาน โรงแรม โรงมหรสพ อาคา
- ตลอดจนสิ่งก่อสร้างอื่นๆทุกชนิด
นต.545 บริษัท บิวดิ้งเทคโนโลยีแอนด์แมนเนจเม้นท์ จำกัด 6 - ตรวจสอบอาคาร และจัดอบรม สัมมนา เกี่ยวกับงานโยธาทุกชนิด
นต.546 บริษัท ไทย อินสเปกต์ จำกัด 1 - รับตรวจสอบอาคาร โรงงาน ป้าย และงานอื่นๆ
- รับเหมาติดตั้งวางระบบไฟฟ้า ประปา สื่อสาร
- ติดตั้งวางระบบป้องกันอัคคีภัยภายในอาคาร
- รับเหมาติดตั้งซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ
- รับเหมาก่อสร้างและงานอย่างอื่นทุกชนิด
- ติดตั้งวางระบบซ่อมแซมด้านคอมพิวเตอร์
- รับบริการตรวจสอบอาคาร
นต.549 บริษัท พร้อมตรวจอาคาร จำกัด 3 - ตรวจสอบอาคาร บริการด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
นต.556 บริษัท อีพีซีแอสโซซิเอท จำกัด 6 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมและควบคุมบริหารงานก่อสร้าง
นต.557 บริษัท เทคนิคอล เซอร์วิส ซัพพอร์ท จำกัด 4 - ออกแบบงานระบบไฟฟ้า เครื่องกล โยธา
นต.560 บริษัท อีสเทิร์น อินสเปคเตอร์ จำกัด 1 - รับออกแบบ เขียนแบบ และตรวจสอบอาคาร
นต.561 บริษัท เนเชลรัล วีล จำกัด 7 - รับจ้างเป็นผู้บริหารและวิเคราะห์โครงการ
- เป็นที่ปรึกษางานด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม งานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาด
- บริการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลในทางเกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม
- วิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจและรับเหมาทั่วไป
นต.564 บริษัท มาสเตอร์ แคร์ เซอร์วิส จำกัด 2 - บริการรับตรวจสอบอาคาร ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร
- ตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ประกอบอาคาร
- รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
- เป็นที่ปรึกษาด้านพลังงาน
นต.565 บริษัท โดมทองค้าไม้และเหล็ก จำกัด 2 - ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย
นต.567 บริษัท เอเซีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 2 - ประกอบกิจการรับจ้างตรวจวัด และวิเคราะห์ค่าคุณภาพน้ำ อากาศ เสียง และสภาวะอื่นๆของ
นต.568 บริษัท แปลน อินสเปคเตอร์ จำกัด 1 - รับบริการตรวจสอบอาคารและป้ายโฆษณาตามมาตรฐานการตรวจสอบอาคาร
- ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม และควบคุม บริหารงานก่อสร้าง
นต.570 บริษัท เมก้า คอนซัลแตนท์ จำกัด 4 - ตรวจสอบอาคาร ออกแบบ ให้คำปรึกษางานด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
นต.571 บริษัท ฟุลลี่ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด 1 - รับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน
- และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท
นต.573 บริษัท ไพรม์ ซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 1 - ประกอบกิจการให้บริการ ติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกกรณ์ เครื่องปรับอากาศ ระบบอากา
- ให้บริการงานไฟฟ้า งานเหล็ก
นต.575 บริษัท 05 คอนสตรัคชั่น จำกัด 3 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม และควบคุม บริหารงานก่อสร้าง
นต.576 บริษัท เอ็น.เอส.คอนซัลแทนท์ จำกัด 10 - ให้คำปรึกษา วางแผน และรับดำเนินการศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study)
- สำรวจและออกแบบรายละเอียด (Detail Design) ทางด้านวิศวกรรมและการติดตั้ง
- ระบบป้องกันสิ่งแวดล้อม
- ให้คำปรึกษาและดำเนินการควบคุมงานก่อสร้างอาคาร ระบบกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
- ระบบระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย และควบคุมงานดูแลบริหารจัดการ
- ระบบท่อรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสีย
- ให้คำปรึกษา และจัดทำรายงานการศึกษาความเหมาะสมของโครงการพัฒนาต่างๆ
- ให้คำปรึกษา และจัดทำแผนหลักในการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และการจัดการสิ่งแวดล้อม
- ให้คำปรึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาต่างๆ
- ให้คำปรึกษาและจัดทำรายงานติดตามการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมหลังเปิดดำเนินโครงการ
- ให้คำปรึกษา ดำเนินการสำรวจและจัดทำรายงานด้านธรณีแหล่งแร่ วิศวกรรมเหมืองแร่
นต.578 บริษัท ตรัยเอ็น คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด 7 - ประกอบกิจการที่ปรึกษาออกแบบ อละควบคุมการก่อสร้าง วิศวกรรม
- รวมถึงงานสถาปัตยกรรม ตรวจสอบสภาพความปลอดภัย
- ให้คำปรึกษางานด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรมของอาคาร และโรงงานทุกประเภท
นต.581 บริษัท แวสท์ เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด 3 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม และควบคุม บริหารงานก่อสร้าง
นต.583 บริษัท พีเอสเอ เคมเทค จำกัด 6 - ประกอบกิจการออกแบบ คำนวณ ผลิต และควบคุมการผลิตถังรับแรงดัน
- ถังบรรจุก๊าซอุตสาหกรรมเหลว และถังบรรจุก๊าซธรรมชาติเหลว
นต.584 บริษัท เพอร์เฟ็คท์ บิลดิ่ง โซลูชั่น จำกัด - บริการรับเป็นที่ปรึกษา ตรวจสอบอาคาร ออกแบบและให้คำแนะนำเกี่ยวกับอาคาร
- ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง
นต.586 บริษัท เอส จี อาร์ เอนเตอร์ไพร์ส จำกัด 2 - ออกแบบและรับเหมาก่อสร้างงาน รับปรึกษา และบริหารงานก่อสร้าง
- รับตรวจสอบอาคาร และประเมินราคา
นต.587 บริษัท โกลบอล เวอรีตัส จำกัด 1 - ให้บริการให้คำปรึกษาและนำฝึกอบรมและตรวจสอบอาคาร
- ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำปัญหา
- ประกอบกิจการด้านวิศวกรรม
- ประกอบกิจการพัฒนาระบบมาตรฐานต่างๆในองค์กร
นต.591 บริษัท พีทีแอล คอนซัลแทนส์ จำกัด 5 - บริการให้คำปรึกษา และรับงานทางด้านวิศวกรรมทุกสาขา
- ให้คำแนะนำ วางแผนแม่บท และแผนงานการบริหารงาน และเทคนิคทางวิศวกรรมด้านต่างๆ
- การคำนวณและออกแบบก่อสร้าง/ติดตั้ง
- การควบคุมการก่อสร้าง/ติดตั้ง
นต.592 บริษัท ศรีปทุม พีเอชดี ตรวจสอบอาคาร จำกัด 3 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม ออกแบบ พลังงานและควบคุมบริหารงานก่อสร้าง
นต.597 บริษัท อีเอ็มซี คอนซัลแตนท์ จำกัด 1 - ออกแบบและให้คำปรึกษาระบบวิศวกรรม
- ให้บริการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ตรวจสอบอาคาร
นต.598 บริษัท ซิสเต็มเมติกา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 2 - รับเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำ ออกแบบ ควบคุม ติดตั้ง บำรุงรักษา และบริหารจัดการด้านวิศวกรรม
- ตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบอาคาร
นต.601 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีพีอีซี อินสเป็กชั่น แอนด์ เซอร์วิส 1 - ตรวจสอบอาคาร
นต.602 บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จำกัด 8 - รับจัดทำหรือรับจ้าง หรือรับบริการ สำรวจ วิเคราะห์ ทดสอบ ค้นคว้า วิจัย ออกแบบ ประ
- และทำรายงานในโครงการต่างๆทางด้านโลจิสติกส์และด้านวิศวกรรมจราจรและขนส่งทุกแขนง ทุ
นต.604 บริษัท กรีน ซินเนอร์จี คอร์เปอเรชั่น จำกัด 2 - จัดหาและออกแบบให้คำปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม และอุปกรณ์ครบวงจรเกี่ยวก
- รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม และควบคุมบริหารงานก่อสร้าง
นต.605 บริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด 6 - ทำการประมูลสอบราคาซื้อ จ้าง เช่า ประกวดราคาซื้อ จ้าง เช่า
- ประมูลซื้อ จ้าง เช่า ด้วยวิธีการปกติหรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อขายสินค้าต
- รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม และควบคุม บริหารงานก่อสร้าง
นต.606 บริษัท เอ เอ็ม เจ เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแท้นท์ จำกัด 4 - รับบริการให้คำปรึกษาและออกแบบทางด้านวิศวกรรมระบบ
นต.608 บริษัท เอ็ทโปร สุมิตร ดีไซน์ จำกัด 7 - รับบริการให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำด้านวิศวกรรมทุกระบบ
- รับออกแยยงานโครงสร้าง และงานวิศวกรรมทุกระบบ
นต.610 บริษัท ยูนิตี้ ซิสเต็ม จำกัด 18 - ออกแบบ รับเหมา ติดตั้งงานระบบวิศวกรรม งานระบบประกอบอาคาร
นต.611 บริษัท ศุภสิริ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 3 - รับเหมาก่อสร้าง
- เป็นผู้ตรวจสอบอาคาร
นต.612 บริษัท โรลลิ่ง คอนเซปต์ อินโนเวชั่น จำกัด 3 - ทำการประมูลสอบราคมซื้อ จ้าง เช่า ประมูลซื้อ จ้าง เช่า ด้วยวิธีการปกติ หรือวิธีกา
- เพื่อขายสินค้าตามวัตถุประสงค์ให้แก่ส่วนราชการองค์การของรัฐทั้งภายในและภายนอกประเ
- ประกอบกิจการวิเคราะห์โครงการ ออกแบบ ควบคุมงาน เขียนแบบ แผนผัง
- รับปรึกษาเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม และประมาณราคา เป็นวิศวกรที่ปรึกษา
นต.614 บริษัท เอลบรุส จำกัด 2 - รับบริการออกแบบ เป็นที่ปรึกษา และควบคุมงานก่อสร้างด้านวิศวกรรม
นต.616 บริษัท ไบโอแก๊ส โฟรันเนอร์ จำกัด 3 - รับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน
- รับทไงานโยธาทุกประเภท
- ให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ปรับปรุงแก้ไข ตรวจสอบ รวมทั้งบริการติดตั้งอุปกรณ์เกี
- ที่ปรึกษา ออกแบบ ควบคุมการก่อสร้าง Start-up ระบบ
- ควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบผลิตก๊าซชีวภาพ
นต.617 บริษัท โจเวียน เอ็นยิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด 3 - ให้บริการด้านวิศวกรที่ปรึกษา ออกแบบ คำนวณ ควบคุมงาน และบริหารงานก่อสร้าง
- งานพิจารณาตรวจสอบ งานวางแผนโครงการก่อสร้าง งานให้คำปรึกษา งานสำรวจ ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย ด้านงานวิศวกรรมโยธา
นต.618 บริษัท บิซส์ เอ็นส์ จำกัด 1 - ตรวจสอบอาคาร , ตรวจสอบระบบไฟฟ้า
- บริการออกแบบงานวิศวกรรม
นต.620 บริษัท เอ็น ซี ซี คอนซัลแทนท์ จำกัด 4 - ควบคุมงานก่อสร้าง
- ออกแบบด้านวิศวกรรมโครงสร้าง
- ประกอบกิจการให้คำปรึกษาด้านการออกแบบและควบคุมการก่อสร้างทุกประเภท
นต.624 บริษัท เอ็นบิลด์ จำกัด 1 - บริการทางวิศวกรรมและทางเทคนิค การบริการให้คำปรึกษาแนะนำด้านวิศวกรรมและบริการทางเ
- การบริหารโครงการก่อสร้าง
- รับออกแบบ ควบคุม ตรวจสอบอาคาร
นต.632 บริษัท โซลูชั่น คอนโทรล จำกัด 1 - ให้บริการออกแบบ ติดตั้ง ตรวจสอบ บำรุงรักษา และคำแนะนำทางวิศวกรรม
นต.634 บริษัท คอมฟอร์ท แมนเนจเม้นท์ แอนด์ เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด 3 - ให้บริการตรวจสอบ ออกแบบ และปรับปรุง ระบบภายในอาคารเพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงาน
นต.635 บริษัท เอสแอลที คอนซัลแตนส์ จำกัด 1 - ประกอบกิจการให้บริการด้านการออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
- ประกอบกิจการให้บริการควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง
- ประกอบกิจการให้บริการตรวจสอบอาคารตามพรบ.ควบคุมอาคาร
นต.637 บริษัท พรอสเพอริตี้คอนกรีต จำกัด 3 - ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป
นต.639 บริษัท เอสเอ็นซี-ลาวาลิน (ประเทศไทย) จำกัด 2 - ประกอบกิจการให้บริการที่ปรึกษาแก่อุตสาหกรรมการก่อสร้าง
- การบริหารโครงการก่อสร้างวิศวกรรม
- การเริ่มเดินเครื่องจักรเพื่อทดสอบการปฏิบัติการ ตลอดจนคุณภาพและปริมาณวัสดุ
นต.641 บริษัท วี-วิน อีโวลูชั่น จำกัด 2 - เป็นผู้ตรวจสอบอาคาร
นต.642 บริษัท ธญาวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสทรัคชั่น จำกัด 6 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม และควบคุมบริหารงานก่อสร้าง
นต.644 บริษัท โอเอสเค คอนซัลแตนส์ จำกัด 2 - รับบริการให้คำปรึกษา จัดการ และดำเนินงานในโครงการหรือในกิจการ หรือองค์การใดๆ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด
- รับบริการศึกษา สำรวจ และวิเคราะห์ออกแบบรายละเอียดงานสถาปัตยกรรม และงานวิศวกรรมทุกสาขา
- รับบริการวางแผนโครงการและศึกษาความเหมาะสมของโครงการพัฒนาต่างๆ ด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมทุกสาขา
- รับเป็นที่ปรึกษาในการบริหารงาน ควบคุมการดำเนินงานก่อสร้างงานวิศวกรรมทุกสาขา และงานพัฒนาโครงการต่างๆ
นต.645 บริษัท ไออาร์อาร์ เอนเตอร์ไพรซ์ จำกัด 5 - วิศวกรที่ปรึกษา
- รับเหมาก่อสร้าง
- ค้าขายวัสดุก่อสร้างและวัสดุสำนักงาน
นต.647 บริษัท พิบูลย์คอนกรีต จำกัด 9 - ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น เสาเข็ม อิฐบล็อค เสาคอนกรีต บล็อ
- ประกอบกิจการเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเสาไฟฟ้า คอนกรีตอัดแรง คอร. สปัน ตอม่อ คอนกรีตอ
นต.649 บริษัท นาราคอนซัลท์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด 1 - ประกอบกิจการออกแบบและให้คำปรึกษาด้านงานก่อสร้าง
นต.652 บริษัท อินฟราสตรัคเจอร์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด 2 - ให้บริการสำรวจ ศึกษา ออกแบบด้านวิศวกรรมและควบคุมบริหารงาน รวมถึงให้บริการด้านตรวจสอบอาคาร
นต.654 บริษัท เอส ที เอส อินสตรูเม้นท์ จำกัด 7 - ขายสินค้า
- เป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษา
- ปรึกษาทดสอบโครงการอาคาร สะพาน ถนน เขื่อน และสิ่งก่อสร้างต่างๆ รวมทั้งเสาเข็ม
- บริการเจาะสำรวจดิน หิน และสภาพธรณีวิทยา
- บริการออกแบบทางด้านวิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม
นต.655 บริษัท สตรีม ไรซ์ จำกัด 8 - ให้คำปรึกษาออกแบบและสร้างอาคารต่างๆ
นต.657 บริษัท ซีวิลพาร์ค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 1 - ให้บริการทางด้านวิศวกรรมทุกประเภท
นต.661 บริษัท ซีแมค เจนเนอรัล จำกัด 10 - รับเหมาก่อสร้าง
- ออกแบบและก่อสร้าง
นต.664 บริษัท เอ.พี.ซี.คอนซัลแตนท์ จำกัด 5 - ประกอบธุรกิจรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานก่อสร้างทุกชนิด
- ประกอบธุรกิจบริการเป็นผู้ออกแบบ เขียนแบบอาคาร ถนน เขื่อน และงานก่อสร้างอื่นๆ
- ประกอบธุรกิจรับเป็นที่ปรึกษาและควบคุมงานก่อสร้างทุกชนิดทุกประเภท
- ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร
นต.665 บริษัท เอ.ไอ.เอ็ม. จำกัด 5 - ออกแบบและติดตั้งงานระบบไฟฟ้าแรงสูง-ต่ำ
- ออกแบบและติดตั้งงานระบบสุขาภิบาล
- ออกแบบและติดตั้งงานระบบปรับอากาศ
นต.666 บริษัท ซีเมโค คอร์โปเรชั่น จำกัด 4 - ประกอบกิจการทางด้านบริการ ที่ปรึกษา วางแผน รับเหมาติดตั้ง ทดสอบ ระบบไฟฟ้าและเครื่องกลทางด้านอุตสาหกรรม
นต.667 บริษัท เอ็นจิเนียริ่งซิสเต็มเทคโนโลยี จำกัด 3 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม และควบคุม บริหารงานก่อสร้าง
นต.668 บริษัท ศิรกร จำกัด 11 - ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตเสริมเหล็กและอัดแรงทุกชนิด ทุกประเภท
- รับจ้างติดตั้งและก่อสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง ไฟฟ้าแรงต่ำ และติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าทุกข
- รับเหมาก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน เขื่อน งานก่อสร้างทุกชนิด และงานโยธาทุกประเภท
นต.669 บริษัท วิ้นท์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เมเนจเม้นท์ จำกัด 5 - ให้คำปรึกษา ออกแบบแวางโครงการ ควบคุมการก่อสร้าง และพิจารณาตรวจสอบงานด้านวิศวกรรม
นต.670 บริษัท ซีเอ็ม โปรเฟรสชั่นแนล จำกัด 5 - บริการออกแบบ งานโครงสร้าง งานระบบประกอบอาคาร
- บริการควบคุมงานก่อสร้าง
- บริการควบคุมปริมาณงานและราคาของต้นทุนค่าก่อสร้าง
นต.673 บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ไฟร เซอร์วิสเซส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 3 - ให้บริการออกแบบด้านเครื่องกล ออกแบบและติดตั้ง
นต.674 บริษัท ไมน์เว คอร์เปอเรชั่น จำกัด 10 - ให้บริการปรึกษา ศึกษาวางแผนหลัก ศึกษาความเหมาะสม
- งานออกแบบรายละเอียดและควบคุมการก่อสร้างด้านวิศวกรรมโยธา
- โครงสร้างระบบถนน สะพาน สาธารณูปโภค แหล่งน้ำ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และวิศวกรรมเครื่
นต.676 บริษัท คาบิเน็ทอินจิเนียร์ จำกัด 1 - รับเหมา รับจ้าง งานระบบไฟฟ้า ปรับอากาศ
- ออกแบบ งานระบบไฟฟ้า
นต.682 บริษัท สุพรีเรีย คอนสตรั๊คชั่น แอนด์ เมเนจเม้นท์ จำกัด 5 - ประกอบกิจการให้บริการที่ปรึกษา วางโครงการ ออกแบบและคำนวณ บริหารโครงการและควบคุมก
- ให้คำแนะนำทางด้านวิศวกรรม
นต.683 บริษัท เค. อาร์. เอ็นจิเนียริ่งแอนด์อินสเปคชั่น จำกัด 3 - บริการตรวจสอบอาคาร
- บริการงวานด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
นต.685 บริษัท เออี เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด 1 - ออกแบบ ติดตั้ง ให้คำปรึกษา งานบำรุงรักษา ด้านวิศวกรรม
นต.687 บริษัท ออกแบบและที่ปรึกษาอาคาร ทีเอสเจ จำกัด 7
นต.688 บริษัท ไฮเวอชั่น วิศวกรรม จำกัด 5 - ประกอบกิจการออกแบบรับเหมาติดตั้ง งานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล
- งานระบบไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม งานระบบปรับอากาศ งานระบบป้องกันอัคคีภัยและโยธาให
นต.690 บริษัท ยุทธศาสตร์วิศวกรรม จำกัด 7 - ทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและจ่ายก๊าซระบบท่อ
นต.692 บริษัท เซ็มเทค จำกัด 1 - ที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรม
นต.695 บริษัท เชียงใหม่ เคเอสที จำกัด 2 - บริการให้คำปรึกษา ออกแบบตรวจสอบ บำรุงรักษา
- จำหน่ายและติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือ ระบบไฟฟ้าคอนโทรลในโรงพยาบาล
นต.697 บริษัท โกลบอลเทคโนโลยีแอนด์เอ็นจิเนียริ่งคอนซัลแต้นท์ จำกัด 3
นต.698 บริษัท วิศวกรที่ปรึกษา สรศักดิ์ จำกัด 2 - ให้บริการออกแบบ ควบคุม ตรวจสอบรับรองงาน ด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม
นต.701 บริษัท มาสเตอร์โฟร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 2 - บริการออกแบบสถาปัตย์ ออกแบบวิศวกรรมโครงสร้าง ออกแบบวิศวกรรมงานระบบ
- ตกแต่งภายในและควบคุมงานจัดสวน
- รับเหมาก่อสร้าง รับเหมาตกแต่งภายใน และรับเหมาจัดสวน
- บริการตรวจสอบอาคารและป้ายโฆษณา
นต.703 บริษัท เอเสค คอนซัลแตนท์ จำกัด 1 - ให้คำปรึกษา ศึกษา ค้นคว้า ทดสอบ วิเคราะห์วิจัย ออกแบบ บริหารโครงการ และควบคุมการ
นต.704 บริษัท เช็คคอน โปรเฟสชั่นนอล อินสเป็คชั่น จำกัด 5 - ที่ปรึกษางานก่อสร้างทุกชนิด
- ตรวจสอบงานก่อสร้างทุกชนิด
- ตรวจสอบอาคารที่พักอาศัยทุกชนิด
- ตรวจรับบ้าน ตรวจรับคอนโด
- ออกแบบ เขียนแบบ คำนวณโครงสร้างทุกชนิด
- ประมาณราคางานก่อสร้างทุกชนิด
นต.711 บริษัท เอเชียแปซิฟิคเวิลด์ไวด์ จำกัด 1 - ประกอบกิจการขายเครื่องจักร ติดตั้งเครื่องจักร ขายผลิตภัณฑ์อุปกรณ์อะไหล่ทุกชนิด
- ซ่อม รักษาอุปกรณ์ ขายระบบคอมพิวเตอร์ ควบคุมติดตั้งวางระบบควบคุมและการบริหารวางระบบควบคุม
- รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าระบบประปาอาคาร รับเหมาก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง ดัดแปลง ต่อเติมหรือจัดการโดยประการอื่นใด
- อาคารสูง อาคารสูงพิเศษ อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอื่นทุกขนิด
- รวมทั้งรับงานโยธาทุกประเภท
นต.712 บริษัท เนชั่น คอนเซาท์ จำกัด 4 - รับบริการออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง
นต.713 บริษัท บิลเดอร์ คอนซัลแตนท์ส แอนด์ โปรเจค แมนเนจเม้นท์ จำกัด 12 - รับปรึกษาด้านการออกแบบ,ควบคุมงานก่อสร้าง
นต.716 บริษัท ออมทอง อินเตอร์เทรด จำกัด 3 - รับเหมาก่อสร้าง ตกแต่ง ทุกชนิด
นต.717 บริษัท โปทีม บิลเดอร์ จำกัด 22 - รับเหมาก่อสร้าง
นต.719 บริษัท ซินเนอร์ยี เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่น จำกัด 3 - บริการงานวิศวกรรมโยธา เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล
- บริการตรวจสอบรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้า และตรวจสอบอาคาร
- บริการเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน การอนุรักษ์พลังงาน การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากกา
นต.723 บริษัท บี แอนด์ เจ แอสโซซิเอทส์ จำกัด 2 - รับติดตั้งงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ปรับอากาศและระบายอากาศ สุขาภิบาลและดับเพลิง
นต.726 บริษัท ดีไซน์ เอ็กซพีเรียนซ์ จำกัด 1 - ออกแบบทางวิศวกรรม บริหารและจัดการโครงการก่อสร้าง
- ควบคุมงานทางวิศวกรรม รับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย
- สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด
- รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท
นต.727 บริษัท ซัคเซสบิลเดอร์แอนด์เดเวลลอปเปอร์ จำกัด 3
นต.729 บริษัท อีเวอร์ซอณ พาวเวอร์ จำกัด 1 - ให้คำปรึกษาและรับเหมาติดตั้งเครื่องจักรกลและระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า-อิเล็คทรอนิคส์ทุกชนิด
- บริการรับติดตั้งและจำหน่ายอุปกรณ์ระบบโครงข่ายและอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆของระบบสื่อสารโทรคมนาคมทุกชนิด
- บริการซ่อมบำรุงรักษาจำหน่ายอะไหล่อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทุกประเภท
นต.730 บริษัท แมคโดเวล ดัคลาส จำกัด 5 - ออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย
- ออกแบบระบบบำบัดน้ำดี ระบบผลิตน้ำประปา และงานที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อม
นต.736 บริษัท เอ็กซ์เปิร์ท บิลด์ จำกัด 7
นต.742 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศูนย์พัฒนาทักษะการทำงาน 1
นต.747 บริษัท เทลสตาร์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด 6
นต.748 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พูลทวีกิจ วิศวกรรม 1 - ออกแบบและควบคุมงานทางด้านวิศวกรรมโยธา
นต.749 บริษัท คาปา ดีไซน์บิลด์ จำกัด 2
นต.754 บริษัท ว.อมรชัยวิศวกรรม จำกัด 2 - รับเหมาก่อสร้างอาคาร
นต.755 บริษัท เอนไลต์เทน โปรเจค แมเนจเมนต์ จำกัด 28 - ออกแบบและควบคุมงานด้านวิศวร
- ให้คำปรึกษางานด้านวิสวกรรมทุกระบบ
นต.756 บริษัท เอส ที เอฟ อี จำกัด 2 - ให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำ
- รับเหมาก่อสร้าง
นต.757 บริษัท ซีคูลเอฟโวลูชั่น จำกัด 3 - ประกอบกิจการโรงงานเพื่อผลิต ประกอบ หรือซ่อมแซมเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์ และเครื่องมือทำความเย็น
- เครื่องมือทำน้ำแข็ง ตู้เย็น เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด รวมทั้งอะไหล่และส่วนประกอบของสินค้าดังกล่าวข้างต้น
นต.758 บริษัท ซีอาร์ซีอี ควอลิตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด 4
นต.760 บริษัท เอ็กซ์เปิร์ท เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด 1 - ติดตั้งระบบโทรมาตร SCADA , ระบบสื่อสาร ,ระบบกล้องวงจรปิด
- ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ GIS , ระบบคอมพิวเตอร์
นต.766 บริษัท เอ็ม แอนด์ ดับเบิลยู (ไทยแลนด์) จำกัด 1 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม และควบคุม บริหารงานก่อสร้าง
นต.770 บริษัท เอลแมกซ์ จำกัด 6
นต.773 บริษัท สหพลัส จำกัด 2
นต.777 บริษัท อาร์ซีไอ เทสติ้ง อินสเพ็คชั่น แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด 3 - บริการงานทดสอบตรวจสอบแบบไม่ทำลาย การฝึกอบรมการทดสอบแบบไม่ทำลาย
- การให้คำปรึกษา คำนวณ และออกแบบ ติดตั้งเครื่องจักร
นต.779 บริษัท เค.ดับเบิลยู. คอนชัลแต้นท์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด 4 - รับบริการออกแบบและรับเหมาก่อสร้าง
- รับบริการควบคุมงานก่อสร้าง
นต.786 บริษัท ซี.เอ็น.เอส. คอนสตรัคชั่น จำกัด 2
นต.794 บริษัท พรีม่าโกลบอลลิงค์ จำกัด 3 - จัดหาและติดตั้ง พร้อมให้คำปรึกษา งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง
- ความคุมการก่อสร้าง และบริหารหารการก่อสร้าง
- งานตกแต่งภายในและครุภัณฑ์
นต.796 บริษัท ฟีนิกซ์ คอนสตรัคชั่น โปรเฟสชั่นแนลส์ จำกัด 9 - รับออกแบบ ที่ปรึกษา และ รับเหมาก่อสร้าง
นต.797 บริษัท พีเทส จำกัด 1 - ให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้งอุปกรณ์ ปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้า
- ให้คำปรึกษา ออกแบบ ควบคุมงานติดตั้งระบบไฟฟ้าเครื่องกล
- ให้บริการงานตวรจสอบอาคาร
นต.799 บริษัท พรีเมโร่ แมนเนจเมนต์ จำกัด 1 - การออกแบบและคำนวณแบบก่อสร้าง การติดตั้ง การควบคุมการก่อสร้าง
- ให้คำปรึกาา
นต.800 บริษัท เดอะจีเนียส์ จำกัด 2 - บริการออกแบบอาคารตลอดจนขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
- บริการก่อสร้าง ต่อเติม รีโนเวทอาคารพักอาศัย โรงงาน อพาร์ทเม้นท์ต่างๆ และอาคารคอน
นต.804 บริษัท ฮิล คอนเซาท์ จำกัด 5 - ให้คำปรึกษา วางโครงการ บริหารงานก่อสร้าง
- ออกแบบคำนวณ ควบคุมงานก่อสร้าง พิจารณาตรวจสอบ
- อำนวยการใช้ ตรวจสอบอาคาร
นต.807 บริษัท คิวบิค ซิสเต็มเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 6 - บริการให้คำปรึกษา ออกแบบ บริหารงานด้านวิศวกรรมงานระบบ
นต.814 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรเกรซ อิเลคทริค เอ็นจิเนียริ่ง 2 - ออกแบบเดินสายไฟทั้งภายในและภายนอกอาคาร
นต.821 บริษัท สยาม มารีน คอนซัลแทน จำกัด 1 - รับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะปัญหาเกี่ยวกับด้านวิศวกรรมศาสตร์ทุกแขนง
นต.822 บริษัท หงษ์ทอง ออโต้แก๊ส จำกัด 1 - ติดตั้งแก๊ซ LPG , NGV รถยนต์ทุกชนิด ตรวจสอบสภาพรถใช้แก๊ซ LPG , CNGV
- ซ่อมบำรุงเกี่ยวกับรถใช้แก๊ซและรถยนต์ทุกชนิด จำหน่ายอะไหล่และอุปกรณ์เกี่ยวกับรถใช
นต.827 บริษัท เอส เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด 3 - รับจ้างออกแบบ เขียนแบบ งานสถาปัตยกรรม งานวิศวกรรม งานตกแต่งภายใน ควบคุมการก่อสร้าง และรับเป็นที่ปรึกษาในการก่อสร้างทั่วไป
นต.830 บริษัท เจษฎาเอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิสเซส จำกัด 4 - รับเหมาติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ก่อสร้างบ้าน อาคารพาณิชย์ โรงงาน ซ่อมบำรุงรักษาระบบไ
- ให้บริการตรวจสอบอาคาร และตรวจรับรองระบบไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรม
นต.831 บริษัท เกทเวย์ อาร์คิเท็ค จำกัด 2 - ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษษและรับออกแบบงานสถาปัตย์ และงานวิศวกรรมทุกชนิด
- ประกอบกิจการเป็นที่ปรึกษาและรับบริหารควบคุมงานก่อสร้างทุกชนิด
นต.832 บริษัท เคาท์ ออน มี อินสเปคชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด 2 - ให้บริการตรวจสอบความปลอดภัยโรงงานและบำรุงรักษา
นต.837 บริษัท ศูนย์วิจัยโลหะวิทยา แอลพีเอ็น (ประเทศไทย) จำกัด 7
นต.838 บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จำกัด 2 - เป็นที่ปรึกษาด้านงานออกแบบ การทำแบบจำลองทางวิศวกรรม ประเมินราคาการก่อสร้าง ควบคุ
- ควบคุมการก่อสร้าง การประเมินผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับงานโครงสร้าง
- ตรวจสอบเครื่องจักรกล โรงงานอุตสาหการ ระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อม กา
นต.839 บริษัท สุวรรณภูมิวิศวกรที่ปรึกษา (2532) จำกัด 3 - สำรวจออกแบบอาคารโครงสร้างงานโยธา
- ควบคุมการก่อสร้าง คลองชลประทาน งานถนน ทางรถไฟ ทางด่วน
- ควบคุมและทดสอบวัสดุก่อสร้าง บริการเจาะสำรวจดิน
นต.846 บริษัท เอส.เจ. เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส จำกัด 1 - รับเหมา ออกแบบ และติดตั้ง งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร
นต.847 บริษัท อินสเปคเตอร์ คอนซัลแตนท์ พลัส จำกัด 3 - บริการตรวจสอบงานระบบอาคาร ตรวจสอบอาคาร
- บริการรรับเหมาก่อสร้าง งานโยธา งานออกแบบสถาปัตยกรรม
- บริการตรวจวัด ตรวจสอบ ทดสอบ รับรองประเมินความเสี่ยง จัดฝึกอบรมและให้คำปรึกษา
- บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้า
นต.852 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แชมป์เอ็นจีวี 1 - ประกอบกิจการค้าและรับติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้กับก๊าซในรถยนต์ทุกชนิด
- ประกอบกิจการให้บริการ ตรวจสอบ ทดสอบอุปกรณ์ก๊าซ ตรวจทดสอบการติดตั้งอุปกรณ์ก๊าซ
นต.858 บริษัท ชูไพบูลย์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 2 - รับเหมาก่อสร้าง ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมและควบคุม บริหารงานก่อสร้าง
นต.860 บริษัท ซีเอสอีไอ(ไทยแลนด์) จำกัด 4
นต.861 บริษัท อีเอ็มกรุ๊ป จำกัด 1 - เป็นวิศวกรที่ปรึกษา
นต.866 บริษัท บาลานซ์ สตรัคเจอร์ จำกัด 3 - คำนวณและออกแบบโครงสร้างต้านแรงแผ่นดินไหว
- ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง รวมถึง คำนวณและออกแบบโครงสร้าง
- เสริมกำลังโครงสร้าง (FRP Strengthening) รวมถึง คำนวณและออกแบบการเสริมกำลัง
- บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง
นต.870 บริษัท สยามเทค เอส.อี แอนด์ ซี จำกัด 1
นต.875 บริษัท พีเอสซี คอนสตรัคชั่น เมเนจเม้นท์ จำกัด 5
นต.876 บริษัท พีเอสซี เอ็นจิเนียร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 4
นต.879 บริษัท แอร์โฟลว์ โปรเฟสชั่นแนล จำกัด 4
นต.881 บริษัท เฟิร์สไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด 3 - รับเหมาก่อสร้าง
- ออกแบบ
- ตรวจสอบอาคาร
นต.882 บริษัท เอ็ม สแควร์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนเนจเมนท์ จำกัด 3
นต.885 บริษัท เอ็มโพสต์ จำกัด 2 - รับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอื่นทุกชนิด รวมทั้งงานโยธา ไฟฟ้า งานประปา
- ประกอบกิจการด้านวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เช่น งานออกแบบ คำนวณ ควบคุมงาน อำนวยการใช้ รวมถึงงานอื่นทุกประเภท
นต.887 บริษัท โอเบค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด 4
นต.892 บริษัท สยาม เอ็นไวรอนเม็นทอล คอนซัลแทนท์ จำกัด 3 - บริการสนับสนุนด้านการออกแบบ ควบคุมงาน บริหารสัญญา และ อื่น ๆ ด้านงานก่อสร้างทุกร
นต.896 บริษัท ซัสเทนเอเบิล เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป จำกัด 3 - ให้คำปรึกษาทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม
นต.901 บริษัท 38 เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด 4 - ควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง
- ตรวจสอบมูลค่างานก่อสร้าง
- เป็นที่ปรึกษางานก่อสร้าง
นต.902 บริษัท แร่นอง เซอร์วิส จำกัด 3 - งานออกแบบและคำนวณ
- งานพิจารณาตรวจสอบ
นต.903 บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 38 - ให้คำปรึกษาและแนะนำ ควบคุมการดำเนินงานและการจัดการด้านเทคนิค
- ควบคุมก่อสร้างบริหารการจัดการ
- บริหารจัดการทางด้านวิศวกรรม
นต.904 บริษัท อมรินทร์สยามคอนซัลแต้นท์ จำกัด 1 - ให้คำปรึกษาและคำแนะนำด้านการบริหารงาน ด้านการทำโครงการการพัฒนาของภาครัฐและถาคเอกชน ด้านการก่อสร้าง ออกแบบอาคารและสิ่งก่อสร้างต่างๆ
นต.905 บริษัท วี แอนด์ เอ็น ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด 1 - พัฒนาโครงการ
- ผู้รับจ้างก่อสร้าง
- งานควบคุมการสร้าง
- งานออแบบ
นต.909 บริษัท เออาร์เจ สตูดิโอ จำกัด 2
นต.913 บริษัท โกลด์เกียร์ อินสเปคชั่น จำกัด 1 - ซ่อม ติดตั้ง ตรวจและทดสอบการติดตั้งอุปกรณ์และส่วนควบคุมการใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง
- จัดตั้งและดำเนินการตรวจสภาพรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก และหรือตามกฎหมายว่าด้
- ดำเนินการตรวจสอบอาคาร ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
นต.918 บริษัท วี เอส อพาร์ทเมนท์ จำกัด 1 - ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมและควบคุมบริหารงานก่อสร้าง
นต.929 บริษัท พรีซีสชั่นเทคโนโลยีแอนด์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 1 - นำเข้า ส่งออก ออกแบบ ผลิต ติดตั้ง ซ่อมบำรุง ระบบสัญญาณแจ้งเตือนอัคคีภัย และระบบด
นต.934 บริษัท บากา เอนจิเนียริ่ง จำกัด 2 - บริการการออกแบบ ทางด้านวิศวกรรม โครงสร้าง และระบบประกอบอาคาร
- บริการงานควบคุมการก่อสร้าง
- บริการงานอำนวยการใช้อาคาร
นต.939 บริษัท เอ็ม.อี.เอ. วิศวกรรม งานระบบ จำกัด 3 - บริการงานระบบ M&E (M&E Contractor) ระบบไฟฟ้า, ระบบประปา, ระบบปรับอากาศ, ระบบระบายอากาศ, ระบบดับเพลิง และระบบบำบัดน้ำเสีย
นต.945 บริษัท เวลอซี เซอร์ทิฟิเคชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด 2
นต.949 บริษัท เคียว เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์(ไทยแลนด์)จำกัด 1 - รับผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรที่ใช้ในการอุตสาหกรรมทุกชนิด
- รับบริการเชื่อม กลึง เจีย ขึ้นรูปเกี่ยวกับโลหะทุกชนิด รวมถึงการผลิตวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องจักรและโรงงาน เช่น การทำโมลด์ ทำจิกซ์ เป็นต้น
- รับบริการวางระบบ ซ่อมแซม บำรุงรักษาเกี่ยวกับน้ำ อากาศ และไฟฟ้าทุกชนิด
- รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม และควบคุม บริหารงานก่อสร้าง
นต.955 บริษัท ชูบุ อีเลคทริค พาวเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 25 - ให้คำปรึกษาและแนะนำสำหรับกิจการพลังงาน
- บริการทางวิศวกรรมและเทคนิคสำหรับกิจกรรมพลังงานที่ไม่รวมถึงการบริการทางสถาปัตยกรร
- บริการฝึกอบรมใช้เครื่องจักร เครื่องกล เครื่องมือ และอุปกรณ์ สำหรับกิจการพลังงาน
- กำกับดูแลและให้บริการแก่บริษัทในเครือ เช่น การบริหารด้านธุรกิจ การบริหารทรัพยกรบ
นต.959 บริษัท ไทย แอบโซลูท อินสเปกเตอร์ จำกัด 1 - ประกอบกิจการรับจ้างตกแต่ง ปรับปรุงอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย อาคารสำนักงาน โรงแรม หมู่บ้านจัดสรร
นต.964 บริษัท ไอ ที เอส แอดวานซ์ เอ็นจีเนียริ่ง จำกัด 1
นต.966 บริษัท พีพี เซฟตี้ จำกัด 1
นต.967 บริษัท สตาร์ ซีวิลล์ จำกัด 6 - บริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม และควบคุม บริการก่อสร้าง
นต.971 บริษัท ภู่เจริญ คอนสตรัคชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 4 - รับเทสท่อและถังน้ำมันในสถานีบริการนำมัน และระบบไฟฟ้าในพื้นที่อันตรายในสถานีบริการน้ำมัน
นต.977 บริษัท ซายโค จำกัด 1
นต.983 บริษัท ชายน์ อาคิเทคท์ จำกัด 3 - ประกอบกิจการทางด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมทุกประเภท
- ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด รวมทั้ง อาคาร โรงงาน ถนน สะพาน พัฒนาที่ดิน
- เป็นที่ปรึกษาบริหารโครงการ บริหารงานก่อสร้าง และควบคุมการก่อสร้าง
นต.984 บริษัท 504 แอล เค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 3
นต.985 บริษัท พุทธานนท์ พิพัฒน์ โฮลดิ้ง จำกัด 5 - ประกอบกิจการค้า งานออกแบบและรับจ้างก่อสร้างวิศวกรรมโครงสร้าง และระบบอาคาร, งานด้านสถาปัตยกรรม
- งานวิศวกรรมระบบไฟฟ้าและสื่อสาร, งานวิศวกรรมสุขาภิบาลและดับเพลิง, งานวิศวกรรมระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ประเภท บ้าน อพาร์มเมนท์ คอนโด โรงแรม อาคารสำนักงาน โรงงาน อาคารสูงและสิ่งก่อสร้างทุกประเภท
- ประกอบกิจการงานด้านที่ปรึกษางานวางโครงการ, งานออกแบบและคำนวณ, งานตรวจสอบอาคาร, งานควบคุมการสร้าง เกี่ยวกับวิศวกรรมโครงสร้างและระบบอาคาร, งานด้านสถาปัตยกรรม งานวิศวกรรมระบบไฟฟ้าและสื่อสาร งานวิศวกรรมสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง, งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
- ประกอบกิจการ งานด้านที่ปรึกษา ออกแบบและติดตั้ง ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โซลาร์เซลส์ และพลังงานทดแทนอื่นๆ
นต.987 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เถ้าแก่น้อยก่อสร้าง 2 - รับเหมาก่อสร้างถนน สถานที่ราชการและเอกชน
- งานออกแบบ และควบคุมงานก่อสร้าง
นต.988 บริษัท จาร์เค็น คอนเซาท์ติ้ง จำกัด 2
นต.990 บริษัท อินฟินิท แมนเนจเม้นท์ จำกัด 3
นต.991 บริษัท อินเตอร์เฮ้าส์ซิ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 1 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมและควบคุมบริหารงานก่อสร้าง
นต.995 บริษัท โกลบอล อินดัสเตียล เซอร์ติฟิเคชั่น จำกัด 1
นต.997 บริษัท ทีแอลเอฟ แอซเซ็ท จำกัด 4 - กิจกรรมงานวิศวกรรมและการให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้อง
- กิจกรรมงานสถาปัตยกรรมและการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้อง
- กิจกรรมงานธรณีฟิสิกข์ ธรณีวิทยา และ การให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้อง
- การจัดหาน้ำ การจัดการน้ำเสีย และ ของเสียรวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
นต.998 บริษัท คลีนโซลาร์ เอนเนอร์จี จำกัด 2
นต.1006 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใจเจริญทรัพย์ 1 - รับเหมาก่อสร้างบ้าน อาคาร
- รับออกแบบ เขียนแบบ
นต.1008 บริษัท แอนโดรมีดิส โปรเจค คอนซัลแตนส์ จำกัด 2 - ประกอบกิจการงานวางโครงการ งานคำนวณออกแบบ งานควบคุมงานก่อสร้าง งานวิเคราะห์ตรวจสอบและสำรวจ งานอำนวยการใช้และบำรุงรักษา งานสำรวจปริมาณราคา
นต.1009 บริษัท อินฟินิตี้ ดีไซน์ คอนซัลแตนท์ส จำกัด 3 - งานออกแบบและคำนวณ
- งานพิจารณาตรวจสอบ
- งานอำนวยการใช้
- งานวางโครงการ
- งานควบคุมการสร้างหรือการผลิต
นต.1011 บริษัท เดอะเบสท์ คอนซัลท์ติ้ง เอ็นจิเนียร์ จำกัด 2 - งานวิศวกรรม
นต.1016 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอ็น.อี. 5 - ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทดสอบและตรวจสอบน้ำมัน (ท่อและถังน้ำมันใต้ดิน)
- ห้างฯ ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ปรับปรุงสถานีบริการนำมัน และงานก่อสร้างอาคารทุ
นต.1021 บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จำกัด 3
นต.1023 บริษัท เจ.เค.พี.เอนจิเนียริ่ง จำกัด 4 - รับเหมาก่อสร้าง บริการออกแบบ ควบคุมงาน ทดสอบท่อและถังน้ำมัน
นต.1026 บริษัท ลี ทง เอลลีเวเทอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 4 - ประกอบกิจการเป็นผู้จำหน่ายลิฟต์ อุปกรณ์อะไหล่ที่ใช้ในการติดตั้งลิฟต์
- บริการตรวจสอบ บำรุงรักษา ดูแล ติดตั้งการตรวจเช็คระบบ
- รับเปลี่ยนอะไหล่ ดูแลให้บริการถายหลังการจำหน่าย
นต.1032 บริษัท เอราวัณเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 3 - ตรวจรับรองความปลอดภัยด้านวิศวกรรมเครื่องกล โรงไฟฟ้า หม้อไอน้ำ เครน ระบบทำความเย็น
- ประกอบกิจการให้บริการตรวจรับรองความปลอดภัย ระบบไฟฟ้าในอุตสาหกรรมทุกชนิด
- ประกอบกิจการให้บริการ ทดสอบ รับรอง การติดตั้งและอุปกรณ์ส่วนควบรถติดตั้งแก๊ส
- ประกอบกิจการตรวจสอบอาคาร
- ประกอบกิจการให้บริการออกแบบทางวิศวกรรม ซ่อม สร้าง ควบคุม และบริหารโครงการงานก่อสร้าง และติดตั้งเครื่องจักรกล
- ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
- ประกอบกิจการติดตั้งระบบก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) และก๊าซธรรมชาติอัด (CNG) สำหรับรถยนต์และรถขนส่ง
นต.1040 บริษัท โซลิด แปลน จำกัด 4 - บริการออกแบบ ควบคุมงานด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม
นต.1041 บริษัท เอลแมค เครน (ไทยแลนด์) จำกัด 2 - ประกอบกิจการนำเข้าและส่งออกเครื่องจักรก่อสร้าง เครื่องมือก่อสร้าง อุปกรณ์ก่อสร้าง เครื่องมือกล
- ประกอบกิจการรับซ่อมอะไหล่และอุปกรณ์เครื่องมือก่อสร้าง เครื่องจักร เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า
- ประกอบกิจการให้เช่าเครื่องมือก่อสร้าง เครื่องจักร เครื่องมือกล เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า
- ประกอบกิจการประมูลเพื่อรับจ้างทำของ ตามที่วัตถุประสงค์ทั้งหมดให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การรัฐ
นต.1042 บริษัท พึ่งประเสริฐ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 7 - ให้บริการงานด้านวิศวกรรมและสถาปนิก ทั้งด้านการก่อสร้าง การควบคุมและการให้คำปรึกษา บริหารด้านต่าง ๆ
นต.1043 บริษัท ไทยชิงยา จำกัด 1 - งานก่อสร้าง งานควบคุมการสร้าง งานควบคุมการสร้างหรือการผลิต
นต.1047 ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรรษนันท์ พร็อบเพอร์ตี้ 4 - ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างทั่วไป
นต.1048 บริษัท รีโนเวท สเปซ จำกัด 1 - งานออกแบบและควบคุมการสร้างหรือการผลิต
- งานรับจ้างก่อสร้าง และอำนวยการใช้
นต.1049 บริษัท เทสท์ แมนทีม จำกัด 6 - ประกอบกิจการเป็นผู้ทดสอบและตรวจสอบน้ำมันเชื้อเพลิง
นต.1052 บริษัท ที พี ซี เอ็ม เซอร์วิส จำกัด 1 - ประกอบธุรกิจรับเป็นที่ปรึกษา และให้คำแนะนำเกี่ยวกับ ด้านบริการงานก่อสร้างอาคาร สิ่งปลูกสร้างทุกชนิด และงานโยธาทุกประเภท
นต.1056 บริษัท เอ็นเนอร์ยี แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง เวิร์ค จำกัด 5 - ที่ปรึกษาด้านการจัดการและอนุรักษ์พลังงาน และงานวิศวกรรมเครื่องกล
นต.1058 บริษัท เอส.ที.อาร์.เอส.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 2 - ให้บริการเกี่ยวกับการอนุรักษืพลังงาน หรือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้และการผลิตพลังงานตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวกับการใหบริการดังกล่าว
นต.1059 บริษัท ธิชาร์ตา จำกัด 7 - ตรวจสอบอาคาร
- การพัฒนาโครงการ
- งานควบคุมการสร้าง
- งานออกแบบ
นต.1064 บริษัท บีบีเอ็มที (ประเทศไทย) จำกัด 2
นต.1065 บริษัท เอส.เอ.พี.คอนสตรัคชั่น จำกัด 1 - รับออกแบบอาคารทุกชนิด วางผังโครงการ รับเหมาก่อสร้าง ควบคุมงานก่อสร้าง และเป็นที่
นต.1067 บริษัท ออล ควอลลิตี้ แอดวานซ์ จำกัด 6 - ให้บริการ ที่ปรึกษา ออกแบบ บริหารโครงการ ควบคุมงานวิศวกรรม และรับเหมาก่อสร้าง
นต.1073 บริษัท ไอเดีย พลัส อาร์คิเทค จำกัด 1 - บริการหลัก รับเหมาก่อสร้าง เพื่อประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด
- รับงานโยธาทุกประเภท
นต.1076 บริษัท ยูนิบอร์ จำกัด 4 - รับเหมาก่อสร้างทำเสาเข็มเจาะ
นต.1082 บริษัท ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน จำกัด 1 - ให้บริการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน การใช้พลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์และคุณภาพวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
- การให้บริการให้คำปรึกษาแนะนำด้านวิศวกรรมการใช้ไฟฟ้ากำลัง และบริการทางเทคนิคอื่น ซึ่งเป็นบริการที่อาศัยความเชี่ยวชาญด้สยวิศวกรรม เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
นต.1087 บริษัท สุวรรณภูมิ เซอร์วิส จำกัด 2 - ให้บริการซ่อมบำรุงรักษา ตรวจสอบ ติดตั้งและดัดแปลงการใช้ก๊าซสำหรับยานพาหนะ
นต.1088 บริษัท โฮม ดีไซน์ แอนด์ ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด 1 - รับจ้างก่อสร้าง
- งานควบคุมการสร้าง
- งานออกแบ
นต.1092 บริษัท คอนซัลแตนท์ ออฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 2 - ประกอบกิจการที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม สำรวจข้อมูล สำรวจและออกแบบการศึกษาโครงการเชิงเศรษฐ์ศาสตร์ การจัดทำโครงการบริหารงานก่อสร้าง งานจัดการสิ่งแวดล้อมฯ
นต.1094 บริษัท ดีเคพี เอ็นจิเนียริ่ง (2556) จำกัด 2 - ออกแบบติดตั้งระบบท่อส่งแก๊ส-ท่อส่งน้ำมัน แทงค์น้ำมัน แทงค์แก๊ส
- นำเข้า จำหน่าย อุปกรณ์ปั๊มน้ำมัน และอุปกรณ์ปั๊มแก๊ส ทำระบบภายใน-ภายนอก แก๊ส-น้ำมัน
- รับเหมาก่อสร้าง ต่อเติม ปรับปรุงอาคารพาณิชย์-อาคารที่พักอาศัย ฯลฯ
- จำหน่ายอุปกรณ์ออิเล็กทรอนิกส์และเครื่องเสียงทุกชนิด
- ติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์
นต.1098 บริษัท วัชรากร มาเนจเมนต์ จำกัด 2 - เป็นทีปรึกษาด้านอนุรักษ์พลังงาน
นต.1100 บริษัท พลังงาน ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จำกัด 1 - เป็นที่ปรึกษาการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
- จัดการฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
- ประมูลงานและรับเหมาทำของและติดตั้งเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
- แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้และการผลิตพลังงาน
- บริการตรวจวัดวิเคราะห์สภาวะการทำงาน
- จัดการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน
- ตรวจสอบอาคาร
นต.1102 บริษัท เพาเวอร์ลิงค์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 6 - ให้บริการติดตั้งระบบไฟฟ้า-เครื่องกล พร้อมบริการออกแบบและให้คำปรึกษา
นต.1103 บริษัท เอ็ม ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 26 - ธุรกิจบริการ จัดหา รับเหมาติดตั้งงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร
นต.1105 บริษัท เสสิตโกลว์ จำกัด 3 - ประกอบกิจการให้บริการตรวจสอบการจัดการพลังงาน การให้คำปรึกษาเกี่ยกวับการจัดการและอนุรักษ์พลังงาน
- ให้บริการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน หรือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้และการผลิตพลังงาน
- งานทดสอบสมรรถนะและประสิทธิภาพเครื่องจักรอุปกรณ์โรงงานและอาคาร
นต.1106 บริษัท ไทย นิปปอน แพล้น จำกัด 1 - ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร,โรงงาน
- ประกอบกิจการออกเเบบเครื่องจักร
- ประกอบกิจการจัดซื้อ จัดหา เครื่องจักร
นต.1109 บริษัท เอเอสจี เอ็กซ์เซลเลนท์ จำกัด 7 - บริการให้การทดสอบท่อน้ำมันตลอดจนระบบไฟฟ้าภายในสถานีบริการน้ำมัน
นต.1110 บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) 6 - ออกแบบและผลิตเครื่องจักร
นต.1113 บริษัท รัชเดช ชุมพร คอนสตรั๊คชั่น จำกัด 1 - ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
นต.1119 บริษัท เอกปรานต์ จำกัด 3 - รับเหมาก่อสร้าง
- ออกแบบ-คำนวน
- ควบคุมการสร้าง
- บริหารงานก่อสร้าง
นต.1120 บริษัท เอส ที เอส ทดสอบเสาเข็ม จำกัด 4 - ให้บริการและดำเนินการธุรกิจเกี่ยวกับการทดสอบเสาเข็ม
นต.1121 บริษัท เออีซี อินสเพคชั่น เซอร์วิส จำกัด 1 - ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม บำรุงรัษา และแก้ไขอุปกรณ์ภายในอากาศยาน
- ประกอบกิจการธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษา ตัวแทน นายหน้า เกี่ยวกับงานซ่อมแซมท่าอากาศยาน
- ประกอบกิจการธุรกิจให้บริการตรวจสอบแบบไม่ทำลาย
นต.1122 บริษัท พี แกรนด์ เอ็นเนอร์จี จำกัด 1 - ตรวจสอบพลังงาน
- บริหารอาคารชุด
นต.1125 บริษัท เมทต้า เพาเวอร์เทค จำกัด 1 - ขนส่งเครื่องจักร และอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
นต.1141 บริษัท โททัล อินทิเกรเทด เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด 3 - ให้บริการทางด้านวิศวกรรมครบวงจร ตั้งแต่การให้คำปรึกษาในเบื้องต้น ออกแบบรับจ้างก่อสร้าง ตลอดจนบริหารโครงการก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม
- สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
นต.1154 บริษัท ลือชาฤทธิ์ จำกัด 4 - ก่อสร้าง และ ควบคุม
- ออกแบบ
นต.1155 บริษัท เอช ทู โอ คอนซัลท์ จำกัด 4 - ให้บริการด้านวิศวกรรมในแขนงต่างๆ เช่น วิศวกรรมแหล่งน้ำ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมชลศาสตร์
- โครงสร้าง ขนส่งและทางหลวงงานสำรวจ ด้านสิ่งแวดล้อมงานศึกษาความเหมาะสม ประมานราคาค่าก่อสร้าง วิศวกรรมไฟฟ้า และเครื่องกล งานควบคุมการก่อสร้าง
- งานระบบประปาและสุขาภิบาล
นต.1158 บริษัท ยูเรกาออโตเมชั่น จำกัด 7 - ประกอบกิจการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกลอัตโนมัติ จำหน่าย ให้คำปรึกษา
นต.1166 บริษัท ยูทีเอส อาร์ช จำกัด 1 - งานให้คำปรึกษา งานวางโครงการ งานออกแบบและคำนวณ
นต.1171 บริษัท เอ็นทีซี ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด 1 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม และควบคุมบริหารงานไฟฟ้ากำลัง
นต.1187 บริษัท บีดับเบิลยู โลจิสติกส์ เอนจิเนียริ่ง แอนด์ ดีไซน์ จำกัด 3 - งานออกแบบและเขียนแบบ เครื่องจักร เครื่องมือในอุตสาหกรรม และงานทดสอบทางด้านวิศวกรรม
นต.1189 บริษัท เอิร์ท เอ๊กซพลอเรชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 2 - ประกอบกิจการด้านการสำรวจและทดลองงานด้านธรรีวิทยา ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม รับปรึกษางานด้านธรณีวิทยา ทุกสาขา รวมถึงให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมและฐานราก
นต.1202 บริษัท แซน เทค เซ็นเตอร์ จำกัด 5 - ขาย ถังบำบัดและอุปกรณ์บำบัดน้ำเสีย
- ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย และงานก่อสร้างอื่นๆ
- รับออกแบบดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย พร้อมให้คำปรึกษา
นต.1211 บริษัท จีโอแมพ เซอร์เวย์ จำกัด 3 - ให้บริการและที่ปรึกษางานำสรวจออกแบบ ศึกษา วางแผน ด้านงานวิศวกรรม สถาปัตยกรรม และสำรวจจัดทำแผนที่มาตรส่วนขนาดต่างๆ
นต.1213 บริษัท อินสทรูเม็ค จำกัด 2 - นำเข้าและจำหน่าย เครื่องมือก๊าซธรรมชาติ รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทุกชนิดทุกประเภท
- เป็นที่ปรึกษา ติดตั้ง ซ่อมแซม ดูแลรักษา เครื่องมือวัด เครื่องวัดก๊าซธรรมชาติ รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในโรงงาน โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ
- ค้าและบริการ ติดตั้งท่อส่งก๊าซธรรมชาติ รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทุกชนิดทุกประเภท
นต.1214 บริษัท เอ็น.พี.ที. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 1 - รับงานทางด้านวิศวกรรม และควบคุม ประกอบ ติดตั้ง ระบบปั๊มน้ำ ปั๊มดับเพลิง รับทำแท่นฐานเครื่องยนต์ปั๊มน้ำ ทำตู้ควบคุมเครื่องยนต์ปั๊มน้ำดับเพลิง ปั๊มน้ำต่างๆ ให้บริการบำรุงรักษา และทดสอบการทำงานปั๊มน้ำดับเพลิง
นต.1227 บริษัท ลูฟเออร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 3 - ออกแบบให้คำปรึกษางานก่อสร้างทางวิศวกรรม
นต.1229 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์ทอีสท์ ซอยล์ เทสท์ 2 - ประกอบกิจการ เจาะสำรวจพื้นดินเพื่อประกอบการพิจารณาออกแบบฐานรากของสิ่งปลูกสร้าง ทดสอบกำลังรับน้ำหนักของเสาเข็มและความสมบูรณ์ของเสาเข็ม
- ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำด้านวิศวกรรม
นต.1233 บริษัท สร้างเสริมสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด 1 - บริการวิศวกรรม ในหลายๆ ด้าน ทั้งด้านโยธา ไฟฟ้า เครื่องกล และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการ สำรวจ ออกแบบ ศึกษาโครงการ บริหารโครงการ
- การบริการให้สอดคล้องตามความประสงค์ของลูกค้า ภายใต้ หลักการณ์ และ จรรยาบรรณ ในวิชาชีพวิศวกรรม
นต.1235 บริษัท สีมา เอ็นเนอร์ยี่ เซอร์วิส จำกัด 1 - ออกแบบ ตรวจสอบ รับรอง บำรุงรักษา จัดหา ควบคุมงาน บริหารโครงการ ระบบไฟฟ้าและเครื่องกลภายในอาคารและโรงงาน และด้านอนุรักษ์พลังงานและด้านพลังงานทดแทน
นต.1236 บริษัท บางกอกแกรนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด 5 - รับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับงานโยธาทุกประเภท
นต.1238 บริษัท ภูมิสยาม ก่อสร้าง จำกัด 1 - ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด ออกแบบควบคุมงานสถาปัตยกรรม และงานวิศวกรรมทั่วไป
นต.1248 บริษัท อิมพีเรียลไฟร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 8 - จำหน่ายอุปกรณ์ดับเพลิง ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ และระบบสัญญาณแจ้งเตือนเหตุไฟไหม้
- ปรึกษา ออกแบบ ติดตั้งระบบดับเพลิงดังกล่าว รวมถึงการบำรุงรักษา
นต.1255 บริษัท เบสท์ เอ็นเนอร์ยี่ ออดิท จำกัด 3 - งานควบคุมการสร้าง
นต.1256 บริษัท เคทีที คอนซัลแตนท์ จำกัด - ประกอบธุรกิจบริการรับที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาดและจัดจำหน่าย
นต.1257 บริษัท เคอีแอล 2014 วิศวกรรม จำกัด 4 - ออกแบบ ควบคุม และติดตั้งระบบไฟฟ้า ไฟฟ้าสื่อสาร และระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล
นต.1260 บริษัท ดาต้า มายนิ่ง จำกัด 1 - กิจการบริการด้านวิศวกรรม เป็นที่ปรึกษาด้านงานอุตสาหกรรม ประมูลงานภาครัฐเพื่อรับจ้างทำของ ออกแบบ จัดหา ติดตั้ง บริหารจัดการ ซ่อมแซม รวมทั้ง ซื้อขาย ให้เช่า เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกประเภท และวัสดุที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง การบริการด้านเทคโนโลยี (ข้อ33,35,39,40)
นต.1269 บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) 291 - ประกอบกิจการรับจัดและให้บริการ ตาม1-4 ดังกล่าวทั้งหมดที่เกี่ยวเนื่องกับโรงงานสำหรับอุตสาหกรมประเภทต่างๆ เช่น น้ำมันก๊าซปิโตรเลี่ยม เคมีภัณฑ์ ปิโตรเคมีภัณฑ์ เหล็ก และเหล็กกล้า น้ำและทรัพยากรธรรมชาติ กรรมวิธีผลิตอาหาร การถลุงโลหะ กระดาษและเยื่อกระดาษ เภสัชกรรมและการแพทย์ และที่เนื่องกับเครื่องมืออุแกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับโรงงาน เช่นการควบคุมมลภาวะ การควบคุมด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ และบริการสื่อสารคมนานคม
- 1.1 ให้บริการด้านการเป็นที่ปรึกษาและบริการด้านวิศวกรรมทุกชนิดทุกประเภท
- 1.2 ทำการออกแบบ ประดิษฐ์ ประกอบ จัดหา ตรวจสอบ ส่งมอบ ขายหรือ ซื้อ ให้เช่า และซ่อมแซม ซึ่งเครื่องมืออุปกรณืทั้งชุด อุปกรณ์และเครื่องมือทุกชนิดทุกประเภท
- 1.3 ทำการติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์ทั้งชุด อุปกรณ์และเครื่องจักร และทำงานก่อสร้าง ทุกชนืดทุกประเภท ซื่งโรงงานและเครื่องมืออุปกรณ์อำนวยความสะดวก สำหรับโรงงาน เช่น งาน โยธา งานสถาปัตยกรรม งานเกี่ยวกับไฟฟ้า งานเครื่องบันทึก เครื่องวัด งานทำท่อต่างๆ รวมทั้ง ทำการบำรุงรักษาและปรับปรุงให้ดีขึ้น ตลอดจนทำงานอื่นๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง
- 1.4 ให้บริการ ดูแลอำนวยการหรือให้คำแนนะนำปรึกษาในเรื่องการก่อสร้าง การปฏิบัติงาน แลกการบำรุงรักษา ซึ่งโรงงานและเครื่องมืออำนวยความสะดวกสำหรับโรงงาน
นต.1279 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ริช อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) 1 - ออกแบบและตรวจสอบอาคาร
นต.1280 บริษัท คูเม่ โซลูชั่น จำกัด 2
นต.1292 บริษัท รวมพหุวิทยาการวิศวกรรม จำกัด 3 - ผู้รับจ้างก่อสร้าง
- งานควบคุมการสร้าง
- งานออกแบบ
นต.1294 บริษัท ฟอร์ คอน จำกัด 4 - รับเหมาก่อสร้างอาคาร งานเขื่อน งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานถนน งานอื่นๆ
นต.1296 บริษัท อีซีเอส เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น จำกัด 3 - รับบริการออกแบบ จำหน่าย ติดตั้ง และรับเหมาติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงานทุกประเภท
นต.1297 บริษัท ฟ้าชัย วิศวกรรม จำกัด 9 - ให้บริการเป็นที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม ออกแบบ และควบคุม บริหารก่อสร้าง รวมถึงงานบริหารวิศวกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน
- จำหน่าย ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม ออกแบบ ติดตั้งและบำรุงรักษาระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์(Solar Cell)
นต.1298 บริษัท โกลบอลกรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 1 - ประกอบกิจการพัฒนาโครงการ ทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
- ประกอบกิจการวางโครงการ ทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
- ประกอบกิจการควบคุมการสร้างหรือการผลิต ทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
- ประกอบกิจการพิจารณาตรวจสอบอาคาร ทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
- ประกอบกิจการออกแบบและคำนวณ ทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
- ประกอบกิจการอำนวยการใช้ ทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
นต.1303 บริษัท เอสซีซี2 จำกัด 1 - ตรวจสอบอาคาร
- งานอกแบบ
- งานควบคุมการสร้าง
- ตรวจสอบไฟฟ้า
นต.1305 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แซน(เอ็กซ์)ฟา 1 - รับบริการให้คำปรึกษาทางด้านวิศวกรรม และควบคุมงาน บริหารงานก่อสร้าง
นต.1306 บริษัท มัลติ ซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 8
นต.1309 บริษัท แซน เอ๊กซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 1 - รับบริการให้คำปรึกษาทางด้านวิศวกรรม และควบคุมงาน บริหารงานก่อสร้าง รับจ้างก่อสร้าง ออกแบบและคำนวณ
นต.1312 บริษัท พี.คอนสตรัคชั่น แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด 6 - ประกอบกิจการบริการเป็นผู้ออกแบบ เขียนแบบ อาคาร ถนน เขื่อน และงานก่อสร้างอื่นๆ
- ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษา และควบคุมงานก่อสร้างทุกชนิด ทุกประเภท
- ประกอบกิจการรับเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร
- ประกอบกิจการบริการควบคุมปริมาณงานและราคาของต้นทุนค่าก่อสร้าง
- ประกอบกิจการบริการออกแบบ รับเหมาติดตั้ง งานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล
- ประกอบกิจการงานออกแบบ รับเหมาติดตั้งงานระบบไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม งานระบบปรับอากาศ งานระบบป้องกันอัคคีภัย และงานสุขาภิบาล
- บริการให้คำปรึกษา และรับงานด้านวิศวกรรมทุกสาขา
- ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งทำงานโยธาทุกประเภท
นต.1314 บริษัท ยูโร-โอเรียนเตล คอนสตรั๊คชั่น จำกัด 5 - งานออกแบบรับเหมาก่อสร้าง
นต.1315 บริษัท ทีม อินสเปคเตอร์ จำกัด 1 - รับเหมาก่อสร้างบ้าน อาคาร หอพัก ถังเก็บน้ำ
- รับซ่อมแซมโครงสร้างอาคาร
- รับออกแบบโครงสร้างบ้าน อาคาร และโรงงาน
- รับตรวจสอบอาคารตามกฎหมาย
นต.1316 บริษัท อาวล์ เอ็นเนอร์จี จำกัด 13 - ให้คำปรึกษาและแนะนำในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงาน
นต.1318 บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น คอนซัลเเท้นท์ จำกัด 2 - ประกอบกิจการที่ปรึกษาการอนุรักษ์พลังงาน
- การตรวจสอบและรับรองระบบการจัดการพลังงาน
- การตรวจวัดและวิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพหรือสมรรถนะของเครื่องจักรเเละอุปกรณ์
- การจัดอบรมและสัมนาระบบการจัดการพลังงาน
- การตรวจสอบและรับรองงานวิศวกรรม
นต.1320 บริษัท ไทยวินเนอร์ ฮิลเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 1 - รับเหมางานติดตั้งระบบไฟฟ้าและเครื่องกล
นต.1321 บริษัท ซีที เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแต้นท์ จำกัด 3 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม ,ออกแบบและคำนวณ, สำรวจและประเมินอสังหาริมทรัพย์ และควบคุม บริหารงานก่อสร้าง
นต.1324 บริษัท สมาร์ทแพลน คอนซัลแตนท์ จำกัด 3 - รับจ้างเป็นที่ปรึกษาทางด้านจราจรและขนส่ง รับทำการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย สำรวจเกี่ยวกับปริมาณจราจร และเป็นที่ปรึกษา วิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ทางวิศวกรรม เศรษฐกิจ ของโครงการที่เกี่ยวกับระบบการจราจรและขนส่ง และให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาด้านการบริหารงานและเทคนิคทางวิศวกรรม
นต.1326 บริษัท เอ็น เอ เอ็น ตรวจสอบและวิศวกรรม จำกัด 2 - รับตรวจสอบสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
- รับตรวจสอบและทดสอบระบบไฟฟ้า
- รับตรวจสอบและทดสอบปั้นจั่นเหนือศรีษะ
- รับตรวจสอบและทดสอบถังลม
- รับตรวจสอบและรับรองอาคาร
นต.1327 บริษัท เทสโก้ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด 5 - ให้บริการเป็นที่ปรึกษา และฝึกอบรม ด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และบริหารจัดการแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งองค์กรระหว่างประเทศ
- ประกอบกิจการผลิตและขายไฟฟ้า จากพลังงานแสงอาทิตย์ ชีวมวล ชีวภาพ ขยะ พลังงานน้ำ พลังงานลม
นต.1331 บริษัท จีโอโซลูชั่นส์ จำกัด 2 - บริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมโยธา งานสำรวจและควบคุมงานก่อสร้าง
- ประกอบกิจการงานวิศวกรรมเป็นที่ปรึกษา และ ควบคุมงานวิศวกรรมธรณีเทคนิค และ ธรณีสิ่งแวดล้อม
นต.1332 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจทูเจ อินสเปคชั่น เซอร์วิส 1 - งานให้บริการการตรวจและทดสอบทางวิศวกรรม
นต.1338 บริษัท เอ็มอีทรานส์ จำกัด 3 - ออกแบบ จัดหา ควบคุมงาน ติดตั้ง และบริการ เครื่องจักรในโรงงานและคลังสินค้า
- ระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัยในคลังสินค้า
- การจัดการแลอนุรักษ์พลังงาน
- รับเหมางานเครื่องจักรกล เครื่องกำเนิดไอน้ำหรือไออย่างอื่น ภาชนะรับแรงดันหรือเตาอุตสาหกรรม หม้ออัดก๊าซ เครื่องปรับอากาศหรือเครื่องทำความร้อนฯ
- การจัดการพลังงาน ระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัยและงานวิศวกรรม รวมทั้งรับงานเครื่องกลทุกชนิด
นต.1344 บริษัท แสตนดาร์ด เพอร์ฟอร์แม้นซ์ จำกัด 72 - รับเหมาก่อสร้าง อาคารทุกประเภทคลอบคลุมถึงงานโยธา งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานระบบประกอบอาคาร งานภายนอก งานวิศวกรรมระบบ ทั่วราชอาณาจักร
- งานออกแบบอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง
นต.1345 บริษัท เอสเอ็มอี ไลน์ จำกัด 11 - รับเหมาก่อสร้าง อาคารทุกประเภทครอบคลุมถึงงานโยธา งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานระบบประกอบอาคาร งานภายนอก งานวิศวกรรมระบบทั่วราชอาณาจักร
นต.1348 บริษัท ไทย เค็นสะ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 1 - เป็นผู้ตรวจสอบและทดสอบรถติดตั้งระบบก๊าซ LPG/CNG
- เป็นผู้ซ่อมบำรุงรถที่ติดตั้งระบบก๊าซ LPG/CNG
นต.1350 บริษัท เอ็น. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 3 - ออกแบบงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ประปา และเครื่องปรับอากาศในอาคาร
- ติดตั้งงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ประปา เครื่องปรับอากาศ
- ขายอุปกรณ์งานระบบไฟฟ้า ประปา เครื่องปรับอากาศ
- เพื่อประกอบธุรกิจหรือให้บริการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน หรือ การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม จากการใช้และผลิตพลังงาน
นต.1353 บริษัท เอิร์ธ เอ็นจิเนีย แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด 5 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม และควบคุมบริหารงานด้านก่อสร้าง
นต.1356 บริษัท ซีวิล มาสเตอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด 5 - ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด
นต.1357 บริษัท แคนดู คอนสตรั๊คชั่น จำกัด 13 - รับเหมาก่อสร้าง
นต.1358 บริษัท เอสทูเอส เอ็นจิเนียริ่ง แมเนจเม้นท์ จำกัด 2 - ตรวจสอบอาคารและรับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม
นต.1360 บริษัท ไบนารี่พลัส จำกัด 1 - บริหารน้ำ ผลิตน้ำ บำรุงรักษา ซ่อมแซม ปรับปรุง ทั้งหมด ผลิต และจัดจำหน่ายตัวแทนจำหน่าย งานตกแต่งต่อเติมภายนอกและภายใน
- งานก่อสร้างอาคาร บูทแสดงสินค้า ร้านค้า สถานที่ราชการฯ ถนน สะพาน งานโยธาทุกประเภท
นต.1365 บริษัท ฉะเชิงเทรา เอ็นจีวี จำกัด 1 - บริการติดตั้งแก๊สรถยนต์ NGV และ LPG ระบบดูด และระบบฉีดแก๊สในเครื่องยนต์รถสิบล้อและรถยนต์ทั่วไป
- ดำเนินการเป็นผู้ตรวจและทดสอบการติดตั้งเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถที่ใช้ก๊าซ LPG และ NGV เป็นเชื้อเพลิง
นต.1368 บริษัท แปซิฟิก อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด 2 - ประกอบกิจการที่ปรึกษาด้านสถาปัตยกรรม สำรวจข้อมูล ออกแบบการศึกษาโครงการเชิงเศรษฐศาสตร์ การจัดทำโครงการ การบริหารโครงการ
นต.1369 บริษัท เคเกรท จำกัด 2 - รับเหมาก่อสร้าง ควบคุมงานก่อสร้างบริหารงานก่อสร้าง
นต.1372 บริษัท เอ็ม.พี.ซี. ซิสเท็ม จำกัด 1 - เพื่อออกแบบระบบไฟฟ้าทั้งหมดและคำนวณ
- พื่อการติดตั้งระบบไฟฟ้าทั้งหมด และรับรองการติดตั้งระบบไฟฟ้า
- เพื่อการตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยไฟฟ้า
นต.1374 บริษัท เซริ จำกัด 8 - บริการออกแบบงานสถาปัตยกรรม และงานสาขาวิชาชีพวิศวกรรมทุกแขนง
- เป็นที่ปรึกษางานสถาปัตยกรรม และงานสาขาวิชาชีพวิศวกรรมทุกแขนง
- บริหารการก่อสร้าง
- ควบคุมการก่อสร้าง
นต.1375 บริษัท อะควา 46 จำกัด 2 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม และควบคุม บริหารงานก่อสร้าง
นต.1379 บริษัท ทริปเปิ้ล อี เอ็นเนอร์ยี่ พลัส จำกัด 1 - จำหน่ายและติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบดับเพลิง ระบบแอร์ ระบบประปา
- จำหน่ายและออกแบบ ติดตั้งระบบเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ เครื่องทำน้ำร้อนจากแอร์ และอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน
นต.1382 บริษัท โอเรียนทอล คอนซัลแตนท์ (ประเทศไทย) จำกัด 3 - ประกอบธุรกิจบริการให้คำปรึกษาทางด้านวิชาการวิศวกรรม
- ประกอบกิจการให้บริการทางเทคนิค ด้านวิศวกรรมและการบริหาร การวางแผนการออกแบบ การจัดการก่อสร้าง และการทำสัญญาด้านวิศวกรรมโยธา และอุตสาหการ
นต.1383 บริษัท พัชรศักดิ์ก่อสร้าง จำกัด 6 - ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง เครื่องมือช่าง เครื่องตกแต่งอาคาร
- ประกอบกิจการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง ถ่านหิน สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
- ประกอบกิจการออกแบบ ควบคุมการก่อสร้าง ฯลฯ
นต.1386 บริษัท ช้างเหล็ก จำกัด 2 - รับบริการควบคุมการสร้าง พิจารณาตรวจสอบ รวมถึงงานอำนวยการใช้งานท่อและโครงสร้างเหล็กทุกชนิด
นต.1387 บริษัท เอซีเอสอี กรีน คอนซัลติ้งเอนจิเนียร์ส จำกัด 6 - รับบริการให้คำปรึกษาและออกแบบด้านงานวิศวกรรมระบบ
นต.1392 บริษัท 24 เค เอส ดี คอนซัลแต้นท์ จำกัด 2 - ที่ปรึกษาบริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง(PMC/CSC)
นต.1393 บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง ดีซายน์ บิวโร จำกัด 3 - ให้บริการงานออกแบบ,คำนวณ งานวิศวกรรม และควบคุมการก่อสร้าง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของผู้ว่าจ้าง
นต.1396 บริษัท สยาม โปร เซอร์วิส จำกัด 2 - รับจ้างตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน อบรมและตรวจสอบความปลอดภัย อบรมและตรวจสอบสิ่งแวดล้อม บริการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน พร้อมทั้งให้คำปรึกษางานด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมทุกประเภท
- รับจ้างออกแบบ ก่อสร้างติดตั้งซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ พร้อมทั้งงานติดตั้งระบบไฟฟ้า งานโยธาทุกประเภท และรับติดตั้งเครื่องปรับอากาศโรงงานสำนักงาน
นต.1399 บริษัท ทรีโซน เอ็นเนอร์ยี่ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 3 - ออกแบบติดตั้งระบบสาธารณูปโภค
- ประกอบธุรกิจรับเป็นที่ปรึกษาด้านพลังงาน ให้บริการรับเป็นที่ปรึกษาออกแบบ ให้คำแนะนำและแก้ปัญหาในการอนุรักษ์พลังงาน การผลิตพลังงานทดแทนให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ
- ประกอบธุรกิจรับเป็นที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ให้บริการเกี่ยวกับการตรวจสอบ ให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์การของรัฐ
นต.1404 บริษัท ไทยแฟบ จำกัด 1 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม และพลังงานอื่นๆ และรับผลิต ประกอบ ตรวจสอบ ซ่อมแซม และติดตั้งอุปกรณ์ชิ้นส่วนของภาชนะรับแรงดันไอน้ำและเครื่องจักร อาคาร และโรงงาน
นต.1408 บริษัท พีที ตรวจสภาพแก๊ส จำกัด 1 - รับบริการติดตั้งและตรวจสอบ ระบบแก๊สแอลพีจี และระบบเอ็นจีวี
- เป็นผู้ตรวจสอบและทดสอบภาชนะรับแรงดัน
- เป็นผู้ตรวจสอบและทดสอบวัสดุไม่ทำลาย
นต.1414 บริษัท เอแซพ คอนสตรัคชั่น จำกัด 1 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม และควบคุม บริหารงานก่อสร้าง
นต.1419 บริษัท แทคทีม เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เคมิคอล จำกัด 2 - รับติดตั้งงานระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบสื่อสารโทรคมนาคม
นต.1423 บริษัท ดับบลิว บาลานซ์ จำกัด 3 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม และควบคุมบริหารงานก่อสร้าง
นต.1432 บริษัท สเตบลี่ จำกัด 4 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม ควบคุมงาน บริหารงานก่อสร้าง และงานออกแบบ
นต.1451 บริษัท ปันดีวิศวกรรมบริการ จำกัด 10 - รับบริการออกแบบ งานให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม งานควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง และงานรับจ้างก่อสร้าง
นต.1453 บริษัท เอลลานนา เอนจิเนียริ่ง จำกัด 2 - รับให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมควบคุม บริหารงานก่อสร้าง
นต.1458 บริษัท งานดินและออกแบบ จำกัด 3 - ประกอบกิจการ ทดสอบและออกแบบงานด้านวิศวกรรมโยธา
- รับบริการให้คำปรึกษาและคำแนะนำด้านวิศวกรรมโยธาควบคุมการดำเนินงาน และการจัดการด้านเทคนิค รวมไปถึงการแก้ปัญหาต่างๆของกิจการวิศวกรรมต่างๆทุกชนิด
- เป็นที่ปรึกษาบริหารโครงการ บริหารงานก่อสร้าง และควบคุมงานก่อสร้างตลอดจนการจัดการและบำรุงรักษา
- ประกอบกิจการศึกษาวิจัย รับปรึกษาทางวิชาการ และบริการด้านเทคนิค งานสำรวจศึกษาค้นคว้าวิจัยออกแบบ ประเมินผล สรุปผล
นต.1459 บริษัท อินฟราคอร์ป เอวิเอชั่น จำกัด 2 - ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม และสถาปัตยกรรม
นต.1461 บริษัท สามบี แอนด์ ซี จำกัด 2 - รับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท
นต.1463 บริษัท สเตเบิ้ล ดีไซน์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด 1 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม และออกแบบ,ควบคุม บริหารงานก่อสร้าง
นต.1468 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคเอส.ซีวิล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ อาร์คิเทคท์ 4 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม ออกแบบ ควบคุม บริหารงานก่อสร้าง
นต.1479 บริษัท ราชพฤกษ์ เพาเวอร์ เทคโนโลยี จำกัด 6 - รับจ้างเป็นที่ปรึกษา เพื่อสำรวจออกแบบและจัดทำเอกสารประกวดราคาสำหรับงานจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้า สำหรับงานภาครัฐและงานบริษัทเอกชนทั่วไป
- รับจ้างเป็นที่ปรึกษา ทำงาน VALUE OF ENGINEERING ทุกด้าน ออกแบบอาคารสำเร็จรูป ทุกชนิด ท่าเรือ สนามบิน สะพานทุกชนิด ขนาดกลาง และขนาดเล็ก
- รับจ้างเป็นที่ปรึกษา เพื่อสำรวจออกแบบและจัดทำเอกสารทางด้านเทคนิคสำหรับงานระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร ระบบประกอบอาคารโรงงาน ออฟฟิศ โรงพยาบาล อาคารโรงงาน อาคารสูง อาคารในสนามบิน ตลอดจนอาคารศูนย์ราชการต่างๆ และสนามกีฬา
นต.1491 บริษัท ไมดาส โกลด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 1 - ตรวจสอบสภาพความปลอดภัยของรอก ลิฟท์ เครน ภาชนะบรรจุรับความดัน ยานพาหนะ หม้อน้ำ และเครื่องจักรต่างๆ ทุกขนาด ทุกชนิด
- รับจ้างก่อสร้างอาคาร
- ตรวจสอบความปลอดภัยของอาคาร ทุกชนิด ทุกขนาด
- ศึกษาความเป็นไปได้ การป้องกันอุบัติเหตุ การเตรียมความพร้อมรับเหตุการณ์ของโครงการ และการประกอบการ ทุกชนิด ทุกขนาด
นต.1493 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอฟ.พี.อี.เซอร์วิส 1 - ประกอบกิจการให้บริการด้านงานวิศวกรรม
นต.1498 บริษัท นีโอ คอนส์เน็กท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 1 - ผู้รับจ้างก่อสร้าง
- ควบคุมการสร้าง
นต.1500 บริษัท เนเจอรัล ดีไซน์ ทีม จำกัด 2 - รับเป็นที่ปรึกษาด้านพลังงานให้ภาครัฐ และ เอกชน
นต.1502 บริษัท พี เอส เอ็น คอนซัลแทนส์ จำกัด 1 - รับบริการให้ปรึกษาด้านวิศวกรรมและควบคุม บริหารงานก่อสร้าง
นต.1504 บริษัท อลาดินบ็อกซ์ เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่น จำกัด 4 - รับเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำทางเทคนิค ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ออกแบบ ประเมินผล สรุปผล และทำรายงานในด้านวิศวกรรม ในกิจการใดๆ ให้แก่บุคคล นิติบุคคล ภาคเอกชนทั่วไป รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ องค์กรระหว่างประเทศ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
นต.1505 บริษัท ไอ ซี ที อินโนเวชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 9 - งานบริการ ออกแบบ ควบคุม ก่อสร้าง และตรวจสอบโครงสร้างวิศวกรรม
นต.1506 บริษัท เอนคอนคอนสตรัคชั่น จำกัด 4 - รับบริการให้คำปรึกษา และควบคุม บริหารงานก่อสร้าง
นต.1511 บริษัท ไอบีซี อินดัสเตรียล จำกัด 37 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมและควบคุม บริหารงานก่อสร้าง
นต.1513 บริษัท ไทย เซ็นเตอร์ เซอร์วิส จำกัด 2 - รับตรวจสอบอาคาร
นต.1517 บริษัท อาร์ไอที เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด 5 - บริการทางด้านวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรมและรับเป็นที่ปรึกษางานดังกล่าว
- บริการเกี่ยวกับการตรวจสอบอาคาร
- บริการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน หรือการเเก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้งานปละผลิตพลังงาน
นต.1518 บริษัท ซี.ดี.แอ็ดวานซ์ จำกัด 4 - ประกอบกิจการบริการ ออกแบบ ติดตั้ง ซ่อมบำรุง ระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร ระบบสุขาภิบาล ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบดับเพลิง ระบบป้องกันอัคคีภัย และระบบวิศวกรรมอื่นๆทุกประเภท ทั้งในอาคาร-นอกอาคาร สำนักงาน โรงงานอุตสาหกรรม ห้างสรรพสินค้า
นต.1520 บริษัท โนว์เลดจ์ ไฟร์ อินฟินิตี้ จำกัด 1 - ให้บริการจัดการฝึกอบรมและสัมมนาทางด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม พลังงานเชื้อเพลิง ความปลอดภัย และพัฒนาบุคคลากร
- รับออกแบบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย งานระบบดับเพลิง สุขาภิบาล ไฟฟ้า และปรับอากาศ
- รับจัดทำงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ในด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย
นต.1525 บริษัท นภา สเปเชียล ดีไซน์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด 2
นต.1528 บริษัท ที-ลิงค์ จำกัด 11 - ให้คำปรึกษา วางโครงการ ออกแบบและคำนวณ ควบคุมการสร้างหรือการผลิต พิจารณาตรวจสอบ และอำนวยการสร้าง งานท่าเรือ อาคาร บ้านพักอาศัย ระบบไฟฟ้า เครื่องกล โรงแรม และโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด
นต.1530 บริษัท อีเอ็นดับบลิวพี คอนซัลแตนท์ จำกัด 2 - ประกอบกิจการที่ปรึกษาและออกแบบงานวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
- ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง งานวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
- ประกอบกิจการให้บริการงานสำรวจ รังวัด เพื่องานด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
นต.1534 บริษัท ซีทีซีแสตนด์คอนสตรัคชัน จำกัด 3
นต.1536 บริษัท สีหกาญจน์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 1 - ประกอบกิจการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการรับเหมาก่อสร้างอาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่งอื่นทุกชนิด รวมทั้งงานโยธาทุกประเภท
นต.1538 บริษัท ทูพีเค (ประเทศไทย) จำกัด 3 - รับจ้างก่อสร้างบ้าน/อาคาร
- ควบคุม/ดูแลการก่อสร้าง
- งานออกแบบและคำนวณ
นต.1542 บริษัท วีแปลน จำกัด 3 - ประกอบกิจการออกแบบ ระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร ระบบเน็ตเวิร์คคอมพิวเตอร์ ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบไฟฟ้าเครื่องกล ระบบปรับอากาซ ระบบสุขาภิบาลและสาธารณูปโภคอื่นๆ ออกแบบระบบจำหน่ายไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้า สถานีจ่ายไฟฟ้าย่อย รับเป็นทีปรึกษางานวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรมเครื่องกล ที่ปรึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงานและแหล่งพลังงานรูปแบบอื่นทุกรูปแบบ ให้บริการด้านควบคุมงานที่ปรึกษาโครงการ และบริหารงานก่อสร้างอาคาร
นต.1543 บริษัท ซีวิลดีซายน์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลเเท็นท์ จำกัด 4 - บริการด้านรับเป็นที่ปรึกษา ออกแบบ ควบคุมงานระบบและรับเหมาติดตั้งงานระบบ
นต.1548 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด 20 - ประกอบกิจการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมตรวจสอบอาคาร ด้านพลังงาน งานระบบวิศวกรรมและงานวิศวกรรมอื่นๆ ทุกประเภท
นต.1556 บริษัท อินสเปคตรัม เทคนิคอล เซอร์วิส (ไอทีเอส) จำกัด 1 - ให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ ติดตั้ง และแก้ไขระบบไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า และเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องเคหภัณฑ์ เครื่องจักร อาคารที่พักอาศัย การป้องกันทางอัคคีภัย รวมทั้งธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ประกอบธุรกิจให้บริการ ดูแลรักษา ป้องกันโรค เกี่ยวกับด้านสัตวแพทย์
- ประกอบธุรกิจจัดหา พร้อมติดตั้งสายเคเบิลใยแก้วนำแสงและระบบไฟฟ้าสื่อสาร
- ประกอบธุรกิจหรือให้บริการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน หรือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการและการผลิตพลังงาน
นต.1572 บริษัท บิลเดอร์ 27 จำกัด 1 - บริการรับเหมาก่อสร้างและควบคุมงาน
- งานออกแบบและคำนวณ
นต.1574 บริษัท โคลท์ เทคนิคัล จำกัด 4 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมควบคุมบริหารงานไฟฟ้า
นต.1588 บริษัท เอดีพีไอ (ประเทศไทย) จำกัด 1 - บริการให้คำปรึกษา ออกแบบแผนแม่บท ออกแบบรายละเอียด สนามบิน รวมถึงให้คำปรึกษา ควบคุมงานก่อสร้าง สำหรับสนามบิน และโครงสร้างอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสนามบิน.
นต.1592 บริษัท เนเชอร์โฮม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 1 - รับบริการวางโครงการ ออกแบบ คำณวน เขียนแบบ ควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง อำนวยการใช้ งนด้านวิศวกรรม
นต.1601 บริษัท นรเสฏฐ์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด 1 - คำนวณและออกแบบก่อสร้างอาคาร คสล.
- บริหารการก่อสร้าง
- ควบคุมการก่อสร้าง
- ก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม
- ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง
นต.1606 บริษัท มาสเตอร์ โปรเกรสชั่น เทคโนโลยี จำกัด 4 - บริการรับปรึกษา บริหารโครงการ ออกแบบ ควบคุม งานระบบทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร วิศวกรรมเครื่องกล สถาปัตยกรรม และวิศวกรรมโยธา/โครงสร้าง
- บริการรับปรึกษา ตรวจสอบ และรับรองความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้อาคารทุกประเภท
- บริการประสานงาน ติดต่อหน่วยงานรัฐ กระทรวงทบวงกรม เทศบาล เจ้าหน้าที่บริหารส่วนท้องถิ่น และพนักงานหรือเจ้าหน้าที่เพื่อการให้ได่มาซึ่งสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ ใบอนุญาต สิทธิในเครื่องหมายการค้าอุตสาหกรรม สิทธิบัตรสัมปทาน หรือสิทธิพิเศษอื่นๆ ซึ่งจำเป็นสำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทตามวัตถุประสงค์
- บริการควบคุมวิศวกรรมขนส่ง การเคลื่อนย้าย วัตถุอันตราย ทุกประเภท
- บริการรับปรึกษา จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาฝีมือแรงงานทุกประเภท
- บริการรับปรึกษาจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานทุกประเภท
นต.1607 บริษัท เอราวัณ เอ็นจิเนียริ่ง คอนเซ็พท์ จำกัด 3 - ให้บริการวิชาชีพในการออกแบบ บริหารงานก่อสร้าง ควบคุมงานก่อสร้าง และรับเหมาก่อสร้าง
นต.1609 บริษัท แซนด์สโตนคอนสตัคชั่น จำกัด 3 - ออกแบบอาคาร โครงการ ควบคุมงาน และรับเหมาก่อสร้าง
นต.1612 บริษัท เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด 5 - การพัฒนาโครงการ
- ผู้รับจ้างก่อสร้าง
- งานควบคุมการสร้าง
- งานออกแบบ
- อื่นๆ ทดสอบ, ตรวจสอบภาชนะบรรจุก๊าซหุงต้ม, ก๊าซธรรมชาติ, น้ำมันเชื้อเพลิง
นต.1618 บริษัท เอกพีชี คอนซัลแท้นท์ จำกัด 2 - ให้บริการออกแบบและคำนวณงานระบบประกอบอาคาร
- บริการให้คำปรึกษาด้านงานระบบประกอบอาคาร
- ควบคุมงานก่อสร้างและติดตั้งงานระบบประกอบอาคาร
นต.1621 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นราธิป 2559 1 - ประกอบกิจการรับออกแบบ ควบคุมดูแลและให้คำปรึกษา งานอาคาร ถนน สะพาน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นรวมถึงงานโยธาทุกประเภท
นต.1625 บริษัท เขื่อนแก้ว วิศวกรรม จำกัด 1 - งานออกแบบและคำนวณงานสาธารณูปโภคและงานโครงสร้าง
- รับเหมาก่อสร้าง และตอกเสาเข็ม
นต.1639 บริษัท อาคาร 33 จำกัด 13 - รับเหมาก่อสร้างอาคารสูง ที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย
นต.1644 บริษัท เอทูอี โปร จำกัด 2 - รับให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม และควบคุมบริหารงานก่อสร้าง
นต.1645 บริษัท เล็ท จำกัด 5 - รับเหมาติดตั้งงานระบบท่อภายในอาคาร เช่น งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ งานระบบสุขาภิบาล และงานระบบป้องกันอัคคีภัย
นต.1660 บริษัท ณ ชัย จำกัด 5 - เป็นบริษัทที่ปรึกษาและออกแบบงานวิศวกรรม
นต.1666 บริษัท เอส.เอ็ม.เทรดดิ้ง แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 1 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม และควบคุมบริหารงานก่อสร้าง
นต.1670 บริษัท ซี.ซี.บี.อีเล็คทริค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 2 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม และควบคุมบริหารงานก่อสร้าง
นต.1674 บริษัท อินโนเว็ค เอเซีย จำกัด 3 - รับผลิตและออกแบบเครื่องจักรหอระบายความร้อน
นต.1681 บริษัท จอห์นโซลาร์ เอนเนอร์จี จำกัด 3 - รับเหมาออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (SOLAR PY ROOFTOP & SOLAR FARM)
นต.1690 บริษัท เซอร์เวย์ซิสเทม จำกัด 1 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมและควบคุมบริหารงานก่อสร้าง
นต.1691 บริษัท โกลบอล เซอร์เวย์ ดาต้า จำกัด 1 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม และควบคุมบริหารงานก่อสร้าง
นต.1694 บริษัท เอ็ม คอนกรีต จำกัด 5 - ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จและจัดส่งให้กับหน่วยงานก่อสร้าง
นต.1700 บริษัท เอเอสเอสเอ (ไทยแลนด์) จำกัด 7 - ประกอบกิจการให้บริการ รับเหมาติดตั้ง ออกแบบ ให้คำปรึกษา วางระบบ ซ่อมบำรุง งานระบบสาธาณูปโภค ระบบน้ำ ระบบไฟ ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบดับเพลิง ระบบเตือนภัย แจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบอัดอากาศ ระบบระบายอากาศ ระบบปรับแากาศและเครื่องทำความเย็น ระบบลำเลียง ระบบอัตโนมัติ ระบบความปลอดภัย ระบบส่งกำลัง ระบบงานทางด้านวิศวกรรมทุกประเภท
นต.1705 บริษัท ภัทร เอ็นจิเนียริ่ง อีควิปเม้นท์ จำกัด 5 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม และควบคุม บริหารงานก่อสร้าง รับบริการงานออกแบบและคำนวณ
นต.1710 บริษัท ซีเอ็มพาร์ค แมเนจเม้นท์ จำกัด 5 - ให้บริการด้านบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง
นต.1720 บริษัท ลิตเติ้ล เฮาส์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด 1 - ให้คำปรึกษาและให้บริการ งานออกแบบ การควบคุมคุณภาพ การควบคุมงานก่อสร้าง การตรวจสอบ งานก่อสร้างทุกประเภทรวมไปถึงงานทางด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมทุกประเภท ทั้งภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
นต.1728 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธณกร เอนจิเนียริ่ง (2019) 1 - รับสำรวจและออกแบบงานทางด้านวิศวกรรม (มุ่งเน้น งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น สนง.เทศบาล และ อบต.)
นต.1733 บริษัท เจวาย กรุ๊ป จำกัด 2 - ประกอบกิจการออกแบบ ปรับปรุง รับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิดรวมทั้งทำโยธาทุกประเภท
นต.1734 บริษัท พีซีซี ไพศาลสิน จำกัด 5 - ติดตั้งงานระบบ และระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
นต.1736 บริษัท โพสเท็ค พรีสเตรสซิ่ง จำกัด 6 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม และควบคุมบริหารงานก่อสร้าง
นต.1741 บริษัท พลาสมา บลู เทคโนโลยี จำกัด 1 - ติดตั้งระบบปรับอากาศ
- จำหน่ายเครื่องฆ่าเชื้อด้วยรังสียูวี


หมายเหตุ
      นิติบุคคลที่สิ้นสถานภาพการเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตฯ เนื่องจากมิได้ดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตฯ ภายในกำหนดเวลา ตามข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ต้องห้ามมิให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามมาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุก หรือปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา ๗๑ มาตรา ๗๒ หรือมาตรา ๗๔ แล้วแต่กรณี

ข้อมูล ณ วันที่ : 27/10/2564