สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

    

Q&A นิติบุคคล


สรุปคำถามและคำตอบ
การเสวนาเรื่อง ประโยชน์ของการว่าจ้างผู้ประกอบการที่มีใบอนุญาตนิติบุคคลจากสภาวิชาชีพ
วันที่ 26 ธันวาคม 2562 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค

      1. คำถาม ทำไมสภาวิศวกรไม่ใช้มาตรการผลักดันเรื่องการบังคับใช้กฎหมายเข้ากระทรวงมหาดไทยหรือหน่วยงานต่างๆ เหมือนกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมซึ่งมีการตรวจสอบตั้งแต่ครั้งแรก อยากให้ใบอนุญาตนิติบุคคลมีคุณค่ามากกว่านี้และอยากให้แยกใบอนุญาตนิติบุคคลแต่ละประเภทคล้ายๆ กับใบอนุญาตบุคคลไม่ใช่ใบอนุญาตนิติบุคคลใบเดียวรับงานครอบจักรวาล สภาวิศวกรต้องตรวจสอบว่าองค์กรนั้นบริษัทนั้น มีบุคลากรเพียงพอไหมกับการที่รับงานแต่ละงานจะได้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นแบ่งแยกออกไปเลยจะได้ไม่ต้องมาตรวจสอบภายหลังใบอนุญาตนิติบุคคลต่อทุกปี
      คำตอบ พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 เป็นกฎหมายในเชิงการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมให้แก่วิศวกรและนิติบุคคล ส่วนพระราชบัญญัติส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นกฎหมายในเชิงการส่งเสริมมิใช่การควบคุมนิติบุคคลที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสามารถรับงานในทุกสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมได้

      2. คำถาม ถ้าจะผลักดันคุณภาพของงานขึ้นอยู่กับผู้ดำเนินการก่อสร้างเป็นหลักใช่หรือไม่
      คำตอบ ความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญในคุณภาพงานวิศวกรรมควบคุมอยู่แล้ว กฎหมายจึงกำหนดให้มีวิศวกรเป็นผู้กำกับดูแลและดำเนินการ

      3. คำถาม การขอรับใบอนุญาตนิติบุคคลต้องมีกรรมการได้รับใบอนุญาตระดับวุฒิวิศวกร หรือไม่
      คำตอบ กรรมการของนิติบุคคลที่ขอรับใบอนุญาตฯ จะเป็นวิศวกรระดับใดก็ได้

      4. คำถาม การจดทะเบียนนิติบุคคลได้สิทธิพิเศษอะไรบ้าง ได้ออกแบบ ควบคุมงาน ถ้าไม่มีใบอนุญาต นิติบุคคลก็ไม่สามารถเสนองานราชการได้ ถ้าจะให้บริษัทนิติบุคคลเข้ามาจดทะเบียนกับสภาวิศวกรมีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้ที่จะออกแบบให้กับทางราชการควบคุมงาน จะต้องจดทะเบียนนิติบุคคลกับสภาวิศวกร ผู้ให้คะแนนที่ไปเสนองานเป็นหัวหน้าฝ่ายสาธารณะสุข หัวหน้าฝ่ายพัสดุไม่มีวิศวกรไม่มีผู้ที่มีความรู้ทางด้านวิชาชีพทางด้าน วิศวกรรม ขอเสนอให้สภาวิศวกรพิจารณาคุณสมบัติ สภาวิศวกรมีคุณสมบัติในการตรวจสอบตรงนี้อยู่แล้ว อยากให้สภาวิศวกรพลักดันว่าใครสามารถที่จะออกแบบได้ จะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง เช่น รับงานได้ไม่เกิน 50 ล้านบาท หรือ 100 ล้านบาท จะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง
      คำตอบ ในงานวิศวกรรมควบคุมขนาดใหญ่ เจ้าของงานมักเลือกที่จะทำสัญญากับนิติบุคคลมากกว่าบุคคลธรรมดา เพราะไว้วางใจนิติบุคคลที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมฯ ในความรับผิดชอบต่องานมากกว่าวิศวกร ทั้งนี้นิติบุคคลที่มีใบอนุญาตฯ จะต้องมอบหมายให้วิศวกรที่มีใบอนุญาตฯ เป็นผู้ปฏิบัติงานตามขอบเขตของงานวิศวกรรมควบคุมที่ประกาศไว้ในกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550

      5. คำถาม ถ้าไม่ขึ้นทะเบียนนิติบุคคลแต่ทีมงานมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพบุคคลทุกท่าน ได้หรือไม่
      คำตอบ ในทางปฏิบัตินิติบุคคลที่รับงานเข้าข่ายเป็นงานวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมาย จะต้องมีใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคล ทั้งนี้นิติบุคคลจะต้องมอบหมายให้วิศวกรที่มีใบอนุญาตฯ เป็นผู้ปฏิบัติงานตามขอบเขตของงานวิศวกรรมควบคุมที่ประกาศไว้ในกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550

      6. คำถาม อยากให้สภาวิศวกรให้ความสำคัญช่วยผลักดันความสำคัญของการจดทะเบียนบริษัทใดที่จดทะเบียนแล้วมีคุณภาพสูง ถ้าผู้ประกอบการมีความสำคัญไม่ทราบว่าการจดทะเบียน หรือไม่จดทะเบียนเรียกผู้รับเหมามาราคาเอาราคาต่ำสุดได้ประโยชน์สูงสุดไม่ได้มองผู้รับเหมารายนั้นจดทะเบียนนิติบุคคลกับ สภาวิศวกรหรือเปล่าสภาจะผลักดันไม่ว่าเอกชนว่าจะต้องจดทะเบียนนิติบุคคลกับสภาวิศวกรมีขบวนการอย่างไร
      คำตอบ นิติบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่พรบ.วิศวกรฯ กำหนด ย่อมมีสิทธิ์ที่จะขอรับใบอนุญาต การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคลได้ และจะต้องประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้ รวมทั้งต้องรักษาไว้ซึ่งจรรยาบรรณของวิชาชีพยังมีข้อพิจารณาว่า การแข่งขันด้านราคาของนิติบุคคลในการประกวดราคาฯ ถือว่าเป็นการละเมิดจรรยาบรรณของวิชาชีพหรือไม่

      7. คำถาม คำถาม ถ้างานออกแบบ ออกแบบแล้วมีปัญหาที่เป็นบุคคลเซ็นเค้ารับผิดชอบอยู่แล้ว ทางบริษัท นิติบุคคลรับผิดชอบอะไร พรบ. ระบุไหมว่าในฐานะกรรมการต้องรับผิดชอบอะไรบ้าง รับงานทั้งไฟฟ้า และ เครื่องกล เป็นกรรมการของบริษัทผมต้องรับผิดชอบอะไร
      คำตอบ หากมีความผิดพลาดในการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของนิติบุคคลเกิดขึ้น นิติบุคคลจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายและ/หรือบทลงโทษตามพรบ.วิศวกร ซึ่งกรรมการของนิติบุคคลที่เป็นวิศวกรก็จะต้องรับผิดตามพรบ.วิศวกรเช่นกัน

      8. คำถาม วัตถุประสงค์การตั้งบริษัทนิติบุคคล ว่าเรามีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนแต่ไม่ได้สะท้อนอะไรในกรรมการจะต้องมีวิศวกรอย่างน้อยครึ่งหนึ่ง แล้วจะมีคุณภาพอะไรไม่มีอะไรให้เห็นคุณภาพ สมาชิกกรรมการผู้มีอำนาจลงนามโดนเป็นจำเลยที่ 1 สามารถพิสูจน์ตัวเองได้ว่าไม่ได้ยุ่งเกี่ยวในเคสนั้น นี่คือประเด็นหลักแต่ถ้าเป็นผู้ร่วมกระทำการ 1 ใน 3
      คำตอบ การที่พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 กำหนดให้กรรมการของนิติบุคคลไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องเป็นวิศวกรที่มีใบอนุญาตฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรรมการของนิติบุคคลที่เป็นวิศวกรนั้นกำกับดูแลการปฏิบัติงานวิศวกรรมควบคุมของนิติบุคคลให้อยู่ในครรลองของกฎหมาย

      9. คำถาม ใบอนุญาตนิติบุคคลไม่ใช่ครอบจักรวาล ประมูลขุดลอกคลองอาจจะต้องมีกติกาว่าบริษัทก่อสร้าง ออกแบบต่าง ๆ ต้องมายื่นให้กับสภาวิศวกรพิจารณาว่าสามารถเอาไปทำได้หรือเปล่า
      คำตอบ ในความเป็นจริง นิติบุคคลที่มีใบอนุญาตฯ สามารถจัดหาวิศวกรที่มีใบอนุญาตฯ เพื่อมาทำงานวิศวกรรมควบคุมได้ในทุกสาขา

      10. คำถาม มีบริษัทออกแบบไปประมูลงานราชการในฐานะบริษัทออกแบและควบคุมงานปรากฎว่าในทีมงานบริษัทยื่นใบอนุญาตบุคคลกับบริหารเข้าไปปรากฎว่าเค้าเอารายชื่อของบริษัทที่ประมูลงานส่งให้ สภาวิศวกรเช็คว่าใบอนุญาตของทีมงาน เป็นไปตามที่จดทะเบียนกับสภาวิศวกรหรือไม่ สรุปเช็คแล้วไปเจอระดับซีเนียของบริษัทใช้ใบอนุญาตเลขเดียวกัน เหมือนกันทุกอย่างใบที่เค้ายื่นให้กับหน่วยงานราชการและได้มีการดำเนินคดีกับบุคคลท่านนั้นและจะต้องไปยืนยันที่ศาลว่าเราไม่มีส่วนรู้เห็นอะไรตรงนั้นมันเป็นเคสที่บอกว่าในเมื่อสภาวิศวกรเป็นผู้ออกใบอนุญาตให้ ไม่ต้องรอให้ใครมาถามได้รับใบอนุญาตจากสภาวิศวกรแล้วไม่ว่าจะไปทำอะไรมา บริษัทนั้นจะประมูลกับภาครัฐจะต้องส่งให้กับสภาวิศวกรรับรองก่อนว่าทุกอย่างถูกต้อง ขอเสริมอีกอย่างว่า ตอนนี้มี 39 ทวิ ต้องให้วุฒิวิศวกรรับรองตอนนี้เปิดให้ภาคี หรือ สามัญก็ได้รับรอง จะต้องมาขอใบรับรองจากสภาวิศวกรพราะมีขบวนการตรงนั้น คนจะเห็นคุณค่าของสภาวิศวกรก็ต่อเมื่อสภาวิศวกรควบคุมคนที่จะไปยื่นใบวิชาชีพอะไรก็แล้วแต่ที่ได้จากสภาวิศวกรต้องให้สภาวิศวกรยืนยันก่อนตรงนั้นถึงจะเห็นคุณค่าของสภาวิศวกรในเมื่อไปบอกว่ากฎหมาย พรบ. ต่าง ๆ ต้องมีใบอนุญาตนิติบุคคล คนที่มีใบอนุญาตควรเห็นคุณค่าของใบอนุญาตของสภาวิศวกร
      คำตอบ สภาวิศวกรสามารถตรวจสอบข้อมูลของสมาชิกซึ่งเป็นวิศวกรและนิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียนไว้ตามที่สมาชิกจะมีข้อสอบถามในหลายช่องทาง เช่น การตรวจสอบออนไลน์ที่เว็บไซต์ของสภาวิศวกร เป็นต้น

      11. คำถาม บริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัทข้อมูลหน้าเว็บไม่อับเดท
      คำตอบ บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท ท่านจะต้องแจ้งเปลี่ยนกับสภาวิศวกรภายใน 30 วัน